GIÁO TRÌNH - Vi xử lý (Giang Bích Ngân)


- Chương 1: Giới thiệu chung về vi điều khiển
- Chương 2: Giới thiệu phần cứng 89C51
- Chương 3: Tập lệnh 89C51
- Chương 4: Bộ định thời Timer
- Chương 5: Hoạt đột của port nối tiếp
- Chương 6: Ngắt (Interupts)


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: