SÁCH SCAN - Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước (Lê Quốc Hùng)


Cuốn sách này nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về việc ô nhiễm nguồn nước, các quá trình hóa lý diễn ra trong môi trường nước tự nhiên, các phương pháp và thiết bị đánh giá chất lượng nước,...
- Chương I: Nước tự nhiên và ô nhiễm nguồn nước
- Chương II: Các phương pháp quan trắc chất lượng nước
- Chương III: Các thiết bị quan trắc chất lượng nước

- Chương IV. Mạng lưới quan trắc
- Chương V. Mô hình hóa chất lượng môi trường nước
- Chương VI. Hiện trạng chất lượng nước ở Việt Nam

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: