GIÁO TRÌNH - Lý thuyết điều khiển tự động (Ths. Trần Thị Hoàng Oanh)


Lời nói đầu
- Chương 1: Đại cương về hệ thống tự động
- Chương 2: Mô tả toán học phần tử và hệ thống điều khiển
- Chương 3: Đặc tính động học của hệ thống
- Chương 4: Khảo sát tính ổn định hệ thống điều khiển
- Chương 5: Đánh giá chất lượng hệ thống
- Chương 6: Thiết kế hệ thống liên tục
- Chương 7: Mô tả toán học hệ thống rời rạc
- Chương 8: Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc
- Chương 9: Hệ thống điều khiển phi tuyến

Phụ lục Bảng biến đổi Laplace

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: