GIÁO TRÌNH - Hệ thống điều khiển phân tán (TS. Hoàng Minh Sơn)


Phạm vi đề cập của môn Hệ thống điều khiển phân tán là các hệ thống tự động hoá hiện đại có cấu trúc phân tán trong công nghiệp cũng như trong nhiều lĩnh vực khác. Môn học được xây dựng trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ mới nhất của kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật truyền thông công nghiệp, công nghệ phần mềm vào trong các hệ thống điều khiển và giám sát.
Mục đích của môn học cho sinh viên làm quen với cấu trúc và các thiết bị phần cứng cũng như các thành phần phần mềm của các hệ thống điều khiển và giám sát hiện đại, nắm được các nguyên tắc và phương pháp cơbản cho hướng giải quyết những bài toán thường được đặt ra trong thực tế như thiết kế cấu trúc hệ thống, tích hợp hệ thống, đưa vào vận hành và chẩn đoán hệthống. Bên cạnh đó, môn học đưa ra các hướng nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng mới, tạo cơ sở cho các sinh viên muốn tiếp tục học và nghiên cứu ở các bậc sau đại học.

1.2  Nội dung chương trình
Nội dung bài giảng bao gồm các chủ đề chính sau:
•  Cấu trúc các hệ thống điều khiển và giám sát: Mô hình phân cấp, các thành phần chức năng cơ bản, mô tả hệ thống
•  Cơ sở tin học: Xử lý phân tán, công nghệ hướng đối tượng, phần mềm thành phần
•  Các hệ thống điều khiển phân tán truyền thống (DCS): Cấu trúc hệ thống, các thành phần hệ thống, phương pháp phát triển hệ thống, giới thiệu một số hệ DCS tiêu biểu.
•  Các hệ thống điều khiển phân tán trên nền PLC (PLC-based DCS)
•  Các hệ thống điều khiển phân tán trên nền PC (PC-based DCS)
•  Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữliệu (SCADA): Cấu trúc hệ thống, công cụ phần mềm, thiết kế giao diện người-máy.
•  Các chuẩn giao tiếp công nghiệp: MMS, OPC, XML
•  Các hướng nghiên cứu và ứng dụng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: