CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 13, 2017

BÀI GIẢNG - Lập trình Java (Ngô Công Thắng)


BÀI TẬP CHƯƠNG 2
1. Viết chương trình tính diện tích và chu vi hình tròn có bán kính r.
2. Viết chương trình đổi một ký tự chữ hoa thành ký tự chữ thường.
3. Viết chương trình đọc vào một số nguyên trong khoảng [0, 1000], tính tổng các chữ số của số đó. Ví dụ: nhập vào số 467, kết quả sẽ là 17 (= 4 + 6 + 7).

BÀI TẬP CHƯƠNG 3
4. Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 (a  0).
5. Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh của một tam giác. Nếu hợp lệ thì cho biết tính chất của tam giác (tam giác thường, cân, vuông, vuông cân, đều).
6. Viết chương trình nhập vào 3 số, sắp xếp 3 số này theo chiều tăng dần.
7. Viết chương trình nhập vào tháng và năm dương lịch. Cho biết tháng trong năm đó có bao nhiêu ngày.
8. Viết chương trình tính gần đúng số  theo công thức:
9. Viết chương trình tính gần đúng số e theo công thức dưới đây với độ chính xác  nhập vào từ bàn phím.
 10. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b.
11. Viết chương trình tìm số nguyên lớn nhất n sao cho n3 < 12000.
12. Viết chương trình tạo ngẫu nhiên 10 số nằm trong khoảng [0,1000) rồi tính trung bình (tb) và độ lệch chuẩn (dlc) theo công thức:


PHẦN I - CƠ BẢN VỀ LẬP TRÌNH JAVA
 Chương 1: Giới thiệu về Java
 Chương 2. Các kiểu dữ liệu cơ bản
 Chương 3. Các lệnh điều khiển chương trình
 Chương 4. Phương thức (Method)
 Chương 5. Mảng

PHẦN II - LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
 Chương 6. Đối tượng và lớp
 Chương 7. Xâu ký tự
 Chương 8. Kế thừa và đa hình thái Inheritance & Polymorphism
 Chương 9. Lập trình GUI

BÀI TẬP.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018