Nghiên cứu tiềm năng tái chế vỏ hộp giấy tại thành phố Hồ Chí Minh


Xã hội loài người ngày càng phát triển, lượng chất thải phát sinh ngày càng nhiều. Môi trường không còn đủ sức chứa đựng, tự làm sạch lượng thải này. Cuộc sống con người đã, đang đối diện với những thách thức: tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, không gian xanh ngày càng bị thu hẹp,...
Việt  Nam là nước có tỉ lệ gia tăng dân số cao với 1,06% (năm 2012). Rác thải ở Việt Nam đang là một hiện trạng đáng lo ngại. Cùng với sự phát triển kinh tế, gia tăng  dân  số cộng với sự lãng phí tài nguyên trong thói quen sinh hoạt của con người, rác thải có số lượng ngày một tăng, thành phần ngày càng phức tạp và tiềm ẩn ngày càng nhiều nguy cơ độc hại với môi trường và sức khoẻ con người.
Theo Báo cáo môi trường quốc gia 2011, từ năm 2003 đến 2008, lượng chất thải rắn phát sinh trung bình tăng  từ 150 – 200%, chất thải rắn sinh hoạt đô thị tăng trên 200%. Ước tính đến năm 2015, khối lượng chất thải rắn phát sinh trên toàn quốc ước đạt 44 triệu tấn/ năm, trong đó chất thải rắn đô thị chiếm 22,4 triệu tấn.
Trong  khi các nước tiên tiến trên thế giới như Nhật, Mỹ,  Anh đầu tư hàng triệu USD tái chế rác thải. Các quốc gia đó đẩy mạnh và thành công lưỡng việc: chống ô nhiễm nghiêm trọng  môi trường và tận thu lợi ích kinh tế qua tái chế chất thải, đặc biệt là chất thải rắn, xem rác là tài nguyên, nghiê m cấm việc chôn rác, họ thu gom rác thải đem tái chế một cách dễ dàng, thuận lợi, hình thành trong dân chúng một lối sống văn minh, hữu ích khi xử lý rác thải. Trong khi đó, Việt Nam lại nằm trong top
những quốc gia đang lãng phí nguồn tài nguyên này.


1. Sự cần thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu và nội dung của đề tài 3
2.1. Mục tiêu . 3
2.2. Nội dung 3
3. Phương pháp nghiên cứu . 4
3.1. Sơ đồ nghiên cứu 4
3.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 4
4. Phạm vi nghiên cứu 6
Chương 1: Tổng quan về vỏ hộp giấy và hiện trạng tái chế vỏ hộp giấy
1.1. Tổng quan về vỏ hộp giấy . 7
1.1.1. Lịch sử hình thành và sản xuất vỏ hộp giấy 7
1.1.2. Quy trình sản xuất vỏ hộp giấy . 8
1.1.3. Đặc điểm, cấu tạo của vỏ hộp giấy 10
1.1.4. Tình hình sản xuất, phân phối, sử dụng vỏ hộp giấy hiện nay . 13
1.1.4.1. Tr ên t hế giới 13
1.1.4.2. Tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh . 19
1.2. Tình hình tái chế vỏ hộp giấy trên thế giới và tại Việt Nam . 20
1.2.1. Tình hình tái chế vỏ hộp giấy trên thế giới . 20
1.2.1.1. Lịch sử ngắn gọn của ngành tái chế giấy nói chung 20
1.2.1.2. Tái c hế vỏ hộp giấy trên thế giới 20
1.2.2. Công tác tái chế vỏ hộp giấy tại Việt Nam và TP.HCM . 25
1.2.3. Ý nghĩa của việc tái chế vỏ hộp giấy . 27
1.2.4. Các sản phẩm hữu ích tạo ra từ tái chế vỏ hộp giấy 30
1.2.5. Quy trình tái chế vỏ hộp giấy 33
Chương 2: Đánh giá hiện trạng phát sinh, thu gom vỏ hộp giấy tại TP HCM và đề xuất giải pháp thu gom.
2.1. Hiện trạng phát sinh, thu gom vỏ hộp giấy tại TP.HCM . 41
2.1.1. Tại các trường mầm no n 41
2.1.2. Tại các trường tiểu học 44
2.1.3. Tại các khu dân cư . 46
2.2. Chính sác h khuyến khích trong việc thu mua vỏ hộp giấy . 48
2.3. Đánh giá ưu và nhược điểm 50
2.3.1. Ưu điểm . 50
2.3.2. Nhược điểm 51
2.4. Khảo sát ý kiến các bên về c ách thức thu go m và giá cả thu mua . 51
2.4.1. Khảo sát ý kiến hộ gia đình 51
2.4.1.1. Cách tiến hành 51
2.4.1.2. Kết quả điều tra 52
2.4.1.3. Nhận xét 55
2.4.2. Khảo sát ý kiến các trường học 55
2.4.2.1. Cách tiến hành 55
2.4.2.2. Kết quả điều tra 55
2.4.2.3. Nhận xét 56
2.5. Đề xuất biện pháp thu gom triệt để 57
2.5.1. Đối với c ác hộ gia đình, các khu c hung cư . 57
2.5.2. Đối với các trường học 57
2.5.3. Đối với công ty tái chế 58
Chương 3: Thực nghiệm tái chế giấy từ vỏ hộp sữa
3.1. Quy trình tái chế giấy trong công nghiệp . 59
3.2. Tái chế giấy bằng phương pháp thủ công . 61
3.2.1. Nguyên liệu, dụng cụ, hóa chất 61
3.2.2. Lưu đồ tái chế . 61
3.2.3. Quy trình tái chế cụ thể . 62
3.2.3.1. Trường hợp 1: Không dùng hóa chất làm rã giấy 63
3.2.3.2. Trường hợp 2: Có dùng hóa chất làm rã giấy 64
Chương 4: Đề xuất xây dựng nhà máy tái chế vỏ hộp giấy cho toàn TP .HCM, niên hạn 10 năm (từ năm 2013 đến năm 2023)
4.1. Tính toán công suất hoạt động của nhà máy . 72
4.1.1. Tính toán lượng vỏ hộp sữa phát thải của học sinh mầm non và tiểu học . 72
4.1.2. Tính toán lượng vỏ hộp sữa phát thải của các hộ gia đình 74
4.1.3. Công suất hoạt động của nhà máy 75
4.2. Tính toán lợi ích mà nhà máy đem lại cho TP.HCM hàng năm . 76
4.2.1. Lượng giấy tiết kiệm được hàng năm 76
4.2.2. Số lượng cây gỗ tiết kiệm được hàng năm 76
4.2.3. Số lượng thùng rác tiết kiệm được . 76
4.2.4. Thể tích nước tiết kiệm được hàng năm 76
4.2.5. Năng lượng tiết kiệm đ ược hàng năm . 76
4.2.6. Lượng CO2 được cắt giảm 76
4.3. Các sản phẩm của nhà máy tái c hế . 77
4.3.1. Sản phẩm truyền thống 77
4.3.2. Sản phẩm mới . 77
4.4. Tính toán một số chi phí hoạt động của nhà máy . 78
4.4.1. Chi phí thu gom 78
4.4.2. Chi phí hóa c hất 78
Kết luận và kiến nghị
1. Kết luận 79
2. Kiến nghị . 80

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: