Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên công ty CP du lịch An Giang


Đề tài: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên CTCP Du Lịch An Giang”được thực hiện với  mục tiêu:
-  Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng  đến việc  tạo động lực cho nhân viên mà công ty đang thực hiện.
-  Phân tích các yếu tố đó trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên.
-  Đề xuất một số kiến  nghị giúp công ty  có thể  khai thác tối đa năng suất  làm việc của nhân viên.
Trong phạm vi đề tài này tôi chỉ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng  đến động lực làm việc  của nhân viên bao gồm chính sách công ty (lương, thưởng, phúc lợi, đào tạo phát triển) và môi trường  làm việc (điều kiện vật chất, công việc, quan hệ  đồng nghiệp, phong cách lãnh đạo, văn hóa công ty).

Đối tượng nghiên cứu là nhân viên làm việc tại văn phòng công CTCP Du Lịch An Giang.
Nghiên cứu chủ  yếu dựa trêncơ sở lý  thuyết về Quản trị nhân sự. Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ tài liệu của CTCP Du Lịch An Giang, Internet, sách, giáo trình. Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng cách tham khảo ý kiến của cán bộ lãnh đạo và hỏng  vấn nhân viên làm việc tại văn phòng công ty. Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng và lấy mẫu theo hạn mức. Các dữ liệu sau khi thu thập được tổng hợp, xử lí và phân tích bằng thống kê mô tả với sự hỗ trợ của công cụ phân tích tần số.


M_tả

No comments: