SÁCH SCAN - Bài tập Kỹ thuật điện cao áp (Hồ Văn Nhật Chương)


"Bài tập kỹ thuật điện cao áp" được biên soạn để phục vụ việc giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành Hệ thống Điện và Kỹ thuật Điện; sẽ giúp ích cho sinh viên hiểu rõ hơn về môn học Kỹ thuật Điện Cao áp.

Cuốn sách được soạn theo các chương mục bám sát giáo trình môn học Kỹ thuật Điện Cao áp và gồm hai phần:
- Phần tóm tắt lý thuyết: tóm tắt sơ bộ về lý thuyết đã học và giới thiệu các công thức tính toán;
- Phần bài tập: giới thiệu các bài tập ứng dụng đã được giải và sau đó là các bài tập để sinh viên tự kiểm tra.

Các bài toán của môn học Kỹ thuật Điện Cao áp nếu muốn giải quyết một cách căn cơ thì rất khó thậm chí nhiều lúc không giải được. Chính vì thế, các bài toán trong cuốn sách này là những bài toán cơ sở, nhằm giúp sinh viên nắm vững kiến thức về môn học Kỹ thuật Điện Cao áp và các phương pháp tính cũng chỉ giới hạn trong môn học này.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD FULL
M_tả

No comments: