SÁCH SCAN - Móng cọc Phân tích và thiết kế (GS.TS. Vũ Công Ngữ & Ths. Nguyễn Thái)


Ở nước ta những năm gần đây đã có khá nhiều sách về nền móng công trình được xuất bản. Tuy nhiên, các thông tin mới về thiết kê nền và móng lại được trình bày rải rác và chưa đầy đủ. Cuốn sách này tập hợp khá kỹ lưỡng các kiến thức mới về móng cọc, như các phương pháp mới dự án báo sức chịu tải của cọc, đặc biệt là cọc nhồi; phương pháp tính toán đồng thời cọc - nền đất; các phương pháp thí nghịem cọc (thí nghiệm PDA, Osterberg, Statnamic). Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ bổ ích cho các kỹ sư tư vấn và học viên cao học ở Việt Nam.

Mục lục:
Lời nói đầu
Kí hiệu
Chương 1: Tổng quan về móng cọc
Chương 2: Cọc chế sẵn
Chương 3: Cọc nhồi
Chương 4: Tính toán cọc làm việc đồng thời với nền
Chương 5: Một số phương pháp thí nghiệm cọc
Chương 6: Lựa chọn giải pháp móng cọc

Phụ lục 1: Tính nén lún và sức chống cắt của đất
Phụ lục 2: Một số yếu tố ảnh hưởng đến sức chịu tải của cọc
Phụ lục 3: Một số phương trình xấp xỉ
Phụ lục 4: File số liệu các ví dụ GRL-WEAP
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: