Hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị định lượng và đóng bao tự động sản phẩm dạng hạt


TÓM TẮT

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu thiết kế, thi công hệ thống điều khiển, giám sát hoạt động thiết bị định lượng và đóng bao tự động sản phẩm dạng hạt, nhằm tư vấn và giám sát khác, phục vụ các ngành sản xuất công nghiệp.

ABSTRACT

This article presents the results of research on designing, manufacturing an automatic control and supervision systems of the automatic quantitative and bagging equipment for particle shape products to access and master the automatic control technology for designing and manufacturing other automatic control and supervision systems in industrial productions.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: