LCD HD44780 - Giao tiếp và lập trình điều khiển


Phần 1 :  Tổng Quát Về LCD HD44780
1. Hình dáng và kích thước
2. Chức năng các chân
3. Sơ đồ khối của HD44780
4. Tập lệnh của LCD
5. Giao tiếp giữa LCD và MPU
6. Khởi tạo LCD

Phần 2 : Kit thí nghiệm LCD HD44780
1. Sơ đồ mạch
2. Chương trình điều khiển
3. Lời kết


Phần 3 : LCD tutorial
Bài 1: Khởi tạo LCD ở chế độ 8 bit
Bài 1: (tt) Ra 1 lệnh cho LCD
Bài 1: (tt) Đọc dữ liệu từ LCD
Bài 1: (tt) Xuất dòng chữ
Bài 2: Tối ưu code
Bài 3: Lập trình hiển thị kí tự đồ họa
Bài 4: Giao tiếp LCD HD44780 theo chế độ 4 bit.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: