SÁCH SCAN - Bảo vệ và sử dụng nguồn nước (PGS.TSKH. Trần Hữu Uyển & ThS. Trần Việt Nga)


Nội dung sách bao gồm các kiến thúc cơ bản về nguồn nước, các yêu cầu sử dụng nước, nguyên nhân ô nhiễm và các biện pháp bảo vệ nguồn nước.

NỘI DUNG.

Lời nói đầu       

Chương I. Nguồn nước                                                 

1 -1. Sự hình thành nước, thuỷ quyển và sinh quyển 5
1-2. Phân loại và phân bố nguồn nuớc 10
1-3. Sử dụng nguồn nước trên lãnh thổ Việt Nam 25


Chương II. Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước     

2-1. Ô nhiễm nguồn nước 39
2-2. Các phương pháp đánh giá sự nhiễm bẩn nguồn nước 48
2-3. Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước 56

Chương III. Chiến lược bảo vệ nguồn nước     

3-1. Tổng quát 87
3-2. Ảnh hưởng của tác động nhân tạo đến chất lượng nguồn nưóc 91
3-3. Biện pháp hạn chế sự khô kiệt và ô nhiễm nguồn nước 97
3-4. Xử lý nước thải 104
3-5. Sử dụng nước thải vào nông nghiệp 105
3-6. Ảnh hưởng của công trình thuỷ đến môi trường 112
3-7. Cơ sở kinh tế của các giải pháp bảo vệ nguồn nước 118
3-8. Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường 124

Chương IV. Bảo vệ và cải thiện chất lượng nước                   133

4-1. Tổng quát 133
4-2. Quy trình xử lý 136
4-3. Mạng lưới phân phối 145
4-4. Chống ăn mòn 147
4-5. Các biện phấp khẩn cấp 154
Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD                                                               
M_tả

No comments: