BÁO CÁO - Thiết kế máy bay thể thao hai chỗ ngồi


QFD là kỹ thuật xây dựng sơ đồ và tổ chức cho quá trình phát triển và chế tạo sản phẩm, dịch vụ. QFD giúp nắm bắt nhu cầu khách hàng và diễn giải những yêu cầu này theo các đặc điểm kỹ thuật. Nhờ đó đưa ra một lịch trình vững chắc cung cấp thực sự những gì khách hàng muốn, hướng đến sản phẩm sau cùng đạt đến những yêu cầu một cách cao nhất.


Phần A: QFD
Phần B: Weight factor
Phần C: Thiết kế cấu hình
Phần D: Performance
Phần E: Tính toán ổn định
Phần F: Vùng hoạt động của máy bay
Phần G: Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: