SÁCH SCAN - Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn (PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên)


NỘI DUNG:

Chương 1: Quá trình hình thành chất hữu cơ, sự trao đổi chất ở sinh vật, hệ sinh thái tự nhiên
Chương 2: Một số quá trình xảy ra khi xử lý rác thải làm phân bón
Chương 3: Nguyên lý và một số công nghệ xử lý rác thải làm phân bón trên thế giới
Chương 4: Xử lý chất thải rắn làm phân bón hữu cơ sinh học bằng phương pháp vi sinh vật
Chương 5: Một số loại vi sinh vật sử dụng ở Việt Nam trong xử lý chất thải đô thị
Chương 6: Giới thiệu kết quả nghiên cứu công nghệ sử dụng EM trong lĩnh vực xử lý chất thải đô thị (compost)

Chương 7: Công nghệ xử lý chất thải làm phân compost theo phương pháp ủ lên men đống tĩnh, thổi khí cưỡng bức
Chương 8: Các thiết bị chuyên dùng xử lý rác làm phân theo phương pháp thổi khí cưỡng bức
Chương 9: Công nghệ chế biến phân bón hữu cơ (compost) từ rác thải sinh hoạt đô thị
Chương 10: Những phương pháp tận dụng nhiệt và tiêu hủy chất thải là chất dẻo

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: