Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Chính trị - Tư tưởng (Political & Ideological). Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Chính trị - Tư tưởng (Political & Ideological). Show all posts

BÀI GIẢNG - Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật


Phạm trù Triết học là những khái niêm chung nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến nhất không phải chỉ của một lĩnh vực nhất định nào đấy của hiện thực mà của toàn bộ thế giới hiện thực, bao gồm cả tự nhiên, xã hội và tư duy.


M_tả

SÁCH SCAN - Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ - Out line of the U.S.LEGAL SYSTEM (Vũ Thế Hùng Bd)


Để chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thể giới (WTO), chúng ta đã và đang nỗ lực, khẩn trương tiến hành đàm phán song phương và đa phương với nhiều tổ chức, quốc gia và vùng lãnh thể trên thế giới. Trong suốt quá trình thực hiện công việc này, để tranh thủ những cơ hội và thuận lợi, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức, Việt Nam đã nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế quốc dân, nâng cao sức cạnh tranh để chuẩn bị tham gia hiệu quả vào WTO.


M_tả

Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân sinh


- Năm 1929-1933 ở các nước thuộc hệ thống tư bản chủ nghĩa xảy ra khủng hoảng kinh tế đã làm cho mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản ngày càng gay gắt và phong trào cách mạng của quần chúng dâng cao.
- Chủ nghĩa phát xít: chủ nghĩa phát xít xuất hiện và thắng thế ở một số nơi, đe dọa nghiêm trọng nền hòa bình và an ninh quốc tế, chuẩn bị phát động chiến tranh thế giới.

M_tả

CÂU HỎI ÔN THI - Đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam (Kèm đáp án)


Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng Việt Nam một con đường đúng đắn?
Câu 2: Phân tích và chứng minh rằng: con đường cứu nước của Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam?


M_tả

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam


Câu 1: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:

a. Công nhân và nông dân.
b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản.
c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc.
d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.

Câu 2: Thực dân Pháp nổ sung tấn công xâm lược Việt Nam khi nào?


M_tả

SÁCH SCAN - Tư tưởng kinh tế kể từ Keynes (Michel Beaud & Gilles Dostaler)


“Không hề che giấu sở kiến phương pháp luận và chính kiến của mình, Beaud và Dostaler mang đến cho người đọc một tư duy “phê phán” về kinh tế học, với tính đa nguyên, phức tạp và biện chứng của nó, xa lạ với mọi tư duy “tuân phục” (conformisme), thường giản đơn, phiến diện hay một chiều.

M_tả

SÁCH SCAN - Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc (Chu Phát Tăng Cb)


Bộ Từ điển lịch sử chế độ chính trị Trung Quốc được dịch ra đây là sách công cụ rất cần cho những ai muốn tìm hiểu chế độ chính trị trước đây của nước ta, vì chế độ chính trị của Trung Quốc và của Việt Nam có liên quan chặt chẽ với nhau, điều này ai cũng biết rõ.
Cuốn từ điển này đề cập đến gần đủ các khía cạnh của tổ chức xã hội Trung Quốc, từ thời tiên Tần cho đến chiến tranh Nha Phiến 1842.
Để bạn đọc hiểu rõ các thuật ngữ, các khái niệm, cũng như các tên đất, tên người.... được dùng trong các mục từ, tác giả đã cố gắng chú thích khá nhiều.


M_tả

BÀI GIẢNG - Lịch sử Đảng (Thầy Nguyễn Tiến Lương)


Bài mở đầu: Nhập môn lịch sử đảng cộng sản việt nam
Chương 1: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (1920-1930)
Chương 2: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930 – 1945
Chương 3: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954)
Chương 4: Đảng lãnh đạo cách mạnh XHCN ở miền Bắc  và kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954-1975)
Chương 5: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH và bảo vệ tổ quốc (1975 - 2006)
Chương 6: Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi  và những bài học.


M_tả

TÀI LIỆU - Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ths. Nguyễn Thị Hồng Vân)


Chương I. Khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
Chương II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
Chương III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương IV. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Chương V. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam, về xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân
Chương VI. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa.
Chương VII. Một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

Câu hỏi và hướng dẫn trả lời.


M_tả

CÂU HỎI TỰ LUẬN KÈM ĐÁP ÁN - Môn Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam


Câu 1: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
* Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc:
-  Ngày 5 -  6 - 1911, từ cảng Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp trên tàu Đô đốc Trêvin và bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm, hòa mình vào cuộc sống lao động Pháp để  tìm đường cứu nước. Từ 1911 đến 1917, Người đã đến nhà nước châu Âu, châu Phi và châu Mĩ.
Cuối năm 1917, Người trở lại Pháp theo đuổi lí tưởng của Đại Cách mạng Pháp: Tự do, Bình đẳng và Bác ái.
-  Ngày 18 - 6 - 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn  Tất Thành với tên gọi là Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
- Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-Nin. Từ đây người tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc.


M_tả

CÂU HỎI ĐỀ MỞ - Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam


1. Nhiệm vụ nào là quan trọng nhất của giai đoạn 1945-1946?

Giữ vững và bảo vệ chính quyền cách mạng là nhiệm vụ hết sức cấp bách sống còn của nhân dân lúc này.Chính quyền là công cụ sắc bén,là đòn bẩy để đưa cách mạng tiến lên.Muốn vậy,tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân,hoà hợp dân tộc,xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng về mọi mặt:chính trị,quân sự,,kinh tế,văn hoá,xã hội và ngoại giao,kháng chiến đi đôi với kiến quốc,,chống giặc ngoại xâm gắn liền với chống giặc đói và giặc dốt.

2.Giai đoạn 1945-1946,Tưởng có 20 vạn quân nhiều hơn Pháp ở miền Nam.Tại sao Đảng xác định kẻ thù chính là Pháp?

Như chúng ta đã biết sau khi cách mạng tháng Tám thành công,nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mới ra đời đã phải đối đầu với nhiều kẻ thù trong và ngoài nước.Ở Bắc Việt Nam là hơn 20 vạn quân Tưởng,còn ở miền Nam chỉ có hơn 2 vạn liên quân Anh và Pháp (Anh dọn đường cho Pháp tiếp tục trở lại xâm lược Việt Nam),bên cạnh đó trên cả nước còn hơn 6 vạn quân Nhật.Tại sao Tưởn ở miền Bắc có tới 20 vạn nhiều hơn Pháp ở miền Nam mà Pháp lại là kẻ thù chủ yếu chứ không phải là Tưởng?
Chúng ta biết rằng việc quân đồng minh vào giải giáp phát xít Nhật ở Việt Nam là theo thoã thuận của các nước thắng trận.Theo thoã thuận thì Tưởng sẽ vào miền Bắc đứng đằng sau là Mỹ,Anh sẽ vào miền Nam là núp sau là Pháp,mà Pháp lại rất muốn quay trở lại xâm lược nước ta do đó chúng đã thoã thuận với Anh để Pháp thay Anh giải giáp phát xít Nhật mà thực chất là chúng có dã tâm quay trở lại xâm lược nước ta.Còn Tưởng ở miền Bắc chỉ làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật,chúng cũng có dã tâm muốn xâm lược nước ta nhưng không có cơ sở.Vì vậy việc Pháp quay trở lại nước ta là tất yếu và sẽ là kẻ thù chính của cách mạng.


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Môn triết học (TS. Bùi Văn Mưa)


1. MÃ SỐ :
2. TÊN MÔN HỌC : Triết học
3. TỔNG SỐ TIẾT MÔN HỌC : 90 tiết; trong đó :
- Lý thuyết : 60 tiết
- Thảo luận, hướng dẫn viết tiểu luận, … : 30 tiết
4. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY MÔN HỌC.
Tiểu ban giảng dạy Triết học cho NCS & CH bao gồm:
1) GVC - TS Bùi Văn Mưa (Phó Trưởng khoa LLCT) – Trưởng tiểu ban
2) GVC - TS Trần Nguyên Ký (Trưởng bộ môn NL cơ bản của CN Mác - Lênin)- Phó trưởng tiểu ban.
3) GVC - TS Nguyễn Ngọc Thu (GV bộ môn NL cơ bản của CN Mác - Lênin) – Uy viên.
4) PGS - TS Lê Thanh Sinh (GV bộ môn NL cơ bản của CN Mác – Lênin, GĐ Cty In Kinh tế) – Uy viên.
5) GVC - TS Bùi Bá Linh (GV bộ môn NL cơ bản của CN Mác - Lênin) – Uy viên
6) GV - TS Bùi Xuân Thanh (Phó trưởng bộ môn NL cơ bản của CN Mác - Lênin) – Uy viên.
7) GVC - TS Hoàng Trung (Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh) - GV thỉnh giảng
8) GS - TS Trương Giang Long (Vụ trưởng Tạp chí Cộng sản) – GV thỉnh giảng


M_tả

TÀI LIỆU - Các nguyên tắc triết học (TS. Bùi Văn Mưa)


Với tư cách là phép biện chứng của tư duy, lôgích biện chứng nghiên cứu các quy luật cơ bản (ba quy luật biện chứng), các quy luật không cơ bản (các cặp phạm trù) và cả những quy luật đặc thù của nhận thức (mối liên hệ giữa chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối, mối liên hệ giữa cái trừu tượng và cái cụ thể, giữa cảm tính và lý tính, v.v.)… Để không trùng lắp nội dung (không như thế không được) chúng ta sẽ xem xét sơ lược ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật tác động trong tư duy (nhận thức), chứ không khảo sát chi tiết về chúng như trong phép biện chứng duy vật.

1. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
Trong phép biện chứng duy vật, sau khi làm sáng rõ nội hàm của các phạm trù có liên quan thì nội dung quy luật này có thể được phát biểu như sau:
Trong thế giới, mọi sự vật, hiện tượng (cả vật chất lẫn tinh thần – hình tượng, tư tưởng) đều có liên hệ lẫn nhau và không ngừng vận động, phát triển. Sự vận động và phát triển của chúng là do các mâu thuẫn biện chứng gây ra.


M_tả

Hệ thống câu hỏi học phần - Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Kèm đáp án)


PHƯƠNG ÁN 2 CÂU/ĐÊ (4-6)
I. Loại câu hỏi 4 điểm (12 câu)
Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học.
Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.
Câu 3 (4 điểm): Làm rõ nội dung hai nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.


M_tả

SÁCH SCAN - Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới (Bd Lưu Kiếm Thanh & Phạm Hồng Thái)


Lịch sử các học thuyết chính trị thế giới là sự phản ánh sâu sắc nhất về sự phát triển của xã hội loài người. Được nhiều học giả nổi tiếng của Liên Bang Nga (cũ) tham gia biên soạn, cuốn sách đã giới thiệu khái quát lịch sử và nội dung cơ bản nhất về các học thuyết chính trị của nhân loại từ cổ đại đến hiện đại. Đây là một cuốn sách bổ ích và có giá trị nghiên cứu cao. Trong lần tái bản này, các tác giả tiếp tục có những sửa chữa và bổ sung phù hợp với những công trình nghiên cứu mới nhất...


M_tả

SÁCH SCAN - Triết học Mỹ (Bùi Đăng Duy & Nguyễn Tiến Dũng)


Nước Mỹ hiện nay là đối tác quan trọng của Việt Nam. Kể từ hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết, đặc biệt từ sau chuyến thăm có tính lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ của Thủ tướng Việt Nam, quan hệ Việt - Mỹ mở ra một trang mới không chỉ về quan hệ kinh tế mà trên tất cả các lĩnh vực. Để chủ động hội nhập quốc tế trong đó có Mỹ, chúng ta phải hiểu biết về người cùng chơi với chúng ta trên một sân chơi chung. Sự hiểu biết đó có nhiều mặt, nhưng mặt văn hóa, triết học là không thể thiếu, bởi vì như Mác nói các nhà triết học là “sản phẩm tinh thần của nhân dân” mà “những tinh lực tinh tế nhất, quý giá nhất và khó nhìn thấy nhất đã được suy tư trong những khái niệm triết học” .


M_tả

ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ - Bộ câu hỏi và đáp án quản lý nhà nước về kinh tế

Câu 2 :

b/ Tổng quan quản lý nhà nước về Tài chính công :
b.1/ Khái niệm quản lý tài chính công.

CÂU 3: Những việc công chức không được làm

CÂU 4 : Quyền hạn và nghĩa vụ của CBCC :

CÂU 5 :

Cán bộ, công chức quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh CBCC vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG THUẾ ( Kèm đề thi tham khảo )


I. Sự cần thiết

• Thuế là một trong những công cụ (in tiền, vay của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, thu phí hàng hóa dịch vụ công do chính phủ cung cấp) để tạo nguồn thu cho ngân sách, giúp chính phủ trong việc điều hành nền kinh tế – xã hội:

ü Khắc phục những khiếm khuyết của cơ chế thị trường;
ü Tái phân phối các nguồn lực trong nền kinh tế hướng đến mục tiêu công bằng;
ü Ổn định nền kinh tế.
ü Sự cần thiết


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Chính trị - Tư tưởng (Political & Ideological)