Bài giảng - Chiến lược thương mại điện tửKết hợp các phương pháp tiếp cận hiện đại đểphát triển chiến lược kinh doanh (business  strategy),  chiến  lược  quảng  bá  (marketing  strategy),  chiến  lược quản lý chuỗi cung ứng (supply chain management strategy), chiến lược các hệ  thống thông tin (information systems strategy). Ngoài các cách tiếp cận chiến lược truyền thống, các chuyên gia đã khuyến khích các công ty áp dụng các kỹ  thuật đổi mới để  đạt được lợi thếcạnh tranh. Vào khoảng đầu thiên niên kỷmới, nhiều bài báo, được thúc đẩy bởi sựlớn mạnh của dot-com vào thời điểm đó, đã thúc giục các CEO 'đổi mới hoặc chết'. Đối với nhiều công ty hiện tại, điều này không được mong đợi cũng như không cần thiết và họ đã thực hiện một cách tiếp cận dần dần đối với hoạt động kinh doanh điện tử. 

Những công ty này đã quản lý thành công việc chuyển đổi sang kinh doanh điện  tử  như  Cisco, Dell,  General  Motors,  HSBC  và  IBM,  và  ở Châu  Âu, easyJet và British Telecom, đã làm như vậy bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận chiến lược truyền thống. Đồng thời, đã có nhiều công ty khởi nghiệp như eBay, Lastminute.com và Zopa.com đã thành công nhờcác mô hình kinh doanh sáng tạo. Nhưng các công ty này cũng đã thành công nhờáp dụng các nguyên tắc đã được thiết lập về  chiến lược kinh doanh, lập kếhoạch và quản lý rủi ro.

Trong chương này, chúng ta tìm cách chỉra cách thức có thểtạo ra một chiến  lược kinh doanh điện tửthông qua việc tuân theo các nguyên tắc đã thiết lập này, nhưng cũng thông qua việc xem xét cẩn thận cách xác định và khai thác tốt nhất những khác biệt do các kênh điện tửmới đưa ra. Tóm lại, kinh doanh điện tửkhông chỉ  là xác định "làm cách nào để  thực hiện kinh doanh trực tuyến", nó còn định nghĩa "làm cách nào để thực hiện kinh doanh trực tuyến khác nhau". Chiến lược kinh doanh điện tử xác định như thếnào. 

Chúng ta bắt đầu chương bằng cách giới thiệu chiến lược kinh doanh điện tử và sau đó thảo luận vềmô hình quy trình chiến lược phù hợp đểtheo một khuôn khổ cho việc phát triển chiến lược kinh doanh điện tử. 

1. Đánh giá chiến lược (Strategic evaluation) 

2.Mục tiêu chiến lược (Strategic objectives) 

3. Xác định chiến lược (Strategy definition) 

4. Thực hiện chiến lược (Strategy implementation) 

Đối với mỗi thành phần của chiến lược, các hành động quản lý được xem xét với trọng tâm là phát triển chiến lược kinh doanh điện tử

LINK DOWNLOADKết hợp các phương pháp tiếp cận hiện đại đểphát triển chiến lược kinh doanh (business  strategy),  chiến  lược  quảng  bá  (marketing  strategy),  chiến  lược quản lý chuỗi cung ứng (supply chain management strategy), chiến lược các hệ  thống thông tin (information systems strategy). Ngoài các cách tiếp cận chiến lược truyền thống, các chuyên gia đã khuyến khích các công ty áp dụng các kỹ  thuật đổi mới để  đạt được lợi thếcạnh tranh. Vào khoảng đầu thiên niên kỷmới, nhiều bài báo, được thúc đẩy bởi sựlớn mạnh của dot-com vào thời điểm đó, đã thúc giục các CEO 'đổi mới hoặc chết'. Đối với nhiều công ty hiện tại, điều này không được mong đợi cũng như không cần thiết và họ đã thực hiện một cách tiếp cận dần dần đối với hoạt động kinh doanh điện tử. 

Những công ty này đã quản lý thành công việc chuyển đổi sang kinh doanh điện  tử  như  Cisco, Dell,  General  Motors,  HSBC  và  IBM,  và  ở Châu  Âu, easyJet và British Telecom, đã làm như vậy bằng cách áp dụng các phương pháp tiếp cận chiến lược truyền thống. Đồng thời, đã có nhiều công ty khởi nghiệp như eBay, Lastminute.com và Zopa.com đã thành công nhờcác mô hình kinh doanh sáng tạo. Nhưng các công ty này cũng đã thành công nhờáp dụng các nguyên tắc đã được thiết lập về  chiến lược kinh doanh, lập kếhoạch và quản lý rủi ro.

Trong chương này, chúng ta tìm cách chỉra cách thức có thểtạo ra một chiến  lược kinh doanh điện tửthông qua việc tuân theo các nguyên tắc đã thiết lập này, nhưng cũng thông qua việc xem xét cẩn thận cách xác định và khai thác tốt nhất những khác biệt do các kênh điện tửmới đưa ra. Tóm lại, kinh doanh điện tửkhông chỉ  là xác định "làm cách nào để  thực hiện kinh doanh trực tuyến", nó còn định nghĩa "làm cách nào để thực hiện kinh doanh trực tuyến khác nhau". Chiến lược kinh doanh điện tử xác định như thếnào. 

Chúng ta bắt đầu chương bằng cách giới thiệu chiến lược kinh doanh điện tử và sau đó thảo luận vềmô hình quy trình chiến lược phù hợp đểtheo một khuôn khổ cho việc phát triển chiến lược kinh doanh điện tử. 

1. Đánh giá chiến lược (Strategic evaluation) 

2.Mục tiêu chiến lược (Strategic objectives) 

3. Xác định chiến lược (Strategy definition) 

4. Thực hiện chiến lược (Strategy implementation) 

Đối với mỗi thành phần của chiến lược, các hành động quản lý được xem xét với trọng tâm là phát triển chiến lược kinh doanh điện tử

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: