Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn chuyên ngành Tâm lý học (Psychology). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn chuyên ngành Tâm lý học (Psychology). Hiển thị tất cả bài đăng

Một số biện pháp rèn kỹ năng phòng chống dịch bệnh covid 19 cho trẻ mẫu giáo 5_6 tuổi tại trường mầm nonGiáo dục mầm non là một mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Mục đích chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện cho trẻ nhiều cơ may thắng lợi trên con đường tri thức cũng như trong cuộc sống.

Để tạo ra những con người phát triển toàn diện, đáp ứng các nhu cầu xã hội đề ra, một trong những yếu tố cần thiết đó là phải có một sức khoẻ tốt. Nếu không có một sức khoẻ tốt, một thể lực tốt thì sẽ ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong học tập và làm việc…Giáo dục mầm non là một mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta. Mục đích chung của giáo dục mầm non là phát triển tất cả các khả năng của trẻ, hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện cho trẻ nhiều cơ may thắng lợi trên con đường tri thức cũng như trong cuộc sống.

Để tạo ra những con người phát triển toàn diện, đáp ứng các nhu cầu xã hội đề ra, một trong những yếu tố cần thiết đó là phải có một sức khoẻ tốt. Nếu không có một sức khoẻ tốt, một thể lực tốt thì sẽ ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong học tập và làm việc…


M_tả

Hành vi lệch chuẩn của vị thành niên tại các trường, trung tâm cai nghiện trực thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh
Hành vi lệch chuẩn của vị thành niên tại các trường, trung tâm cai nghiện trực thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chi Minh trình bày những lý luận về hành vi lệch chuẩn của vị thành niên đang cai nghiện ma túy và những khảo sát về hành vi lệch chuẩn của vị thành niên tại các trường, trung tâm cai nghiện ma túy trực thuộc lực lượng thanh niên xung phong. Từ đó có những kết luận để kiến nghị những giải pháp để khắc phục tình trạng trên.
Hành vi lệch chuẩn của vị thành niên tại các trường, trung tâm cai nghiện trực thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chi Minh trình bày những lý luận về hành vi lệch chuẩn của vị thành niên đang cai nghiện ma túy và những khảo sát về hành vi lệch chuẩn của vị thành niên tại các trường, trung tâm cai nghiện ma túy trực thuộc lực lượng thanh niên xung phong. Từ đó có những kết luận để kiến nghị những giải pháp để khắc phục tình trạng trên.


M_tả

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh ở trường THCS Phúc Xá quận Ba Đình TP Hà Nội


Lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh và khẳng định vai trò to lớn của giáo dục đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Giáo dục chính là công cụ, là phương tiện góp phần tạo nên sự tiến bộ xã hội. Khi xã hội phát triển, giáo dục vừa được coi là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển đó.


Lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh và khẳng định vai trò to lớn của giáo dục đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Giáo dục chính là công cụ, là phương tiện góp phần tạo nên sự tiến bộ xã hội. Khi xã hội phát triển, giáo dục vừa được coi là động lực vừa là mục tiêu của sự phát triển đó.


M_tả

Xây dựng nhân cách sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh bình định hiện nay


Con người luôn luôn là vấn đề trọng tâm của mỗi thời đại, mỗi xã hội, mỗi thể chế chính trị. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Đặc biệt đối với những xã hội hiện đại, con người luôn được quan tâm bồi dưỡng, xây dựng, phát triển về mọi mặt mà trong đó hai giá trị cốt lõi nhất chính là đạo đức và năng lực. Đạo đức và năng lực hòa quyện trong mỗi con người không gì khác hơn chính là nhân cách con người. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến lược phát triển con người có nêu “con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển...Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi; sống có văn hóa, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách” [26, tr.76].


Con người luôn luôn là vấn đề trọng tâm của mỗi thời đại, mỗi xã hội, mỗi thể chế chính trị. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Đặc biệt đối với những xã hội hiện đại, con người luôn được quan tâm bồi dưỡng, xây dựng, phát triển về mọi mặt mà trong đó hai giá trị cốt lõi nhất chính là đạo đức và năng lực. Đạo đức và năng lực hòa quyện trong mỗi con người không gì khác hơn chính là nhân cách con người. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến lược phát triển con người có nêu “con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển...Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi; sống có văn hóa, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách” [26, tr.76].


M_tả

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng vệ chính đáng trong luật hình sự việt nam


Đối với mỗi con người, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do và các lợi ích hợp pháp là các giá trị cần được Nhà nước bảo vệ, xã hội và mỗi cá nhân khác trong xã hội tôn trọng, không xâm phạm. Tại Lời Nói đầu Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người của Liên Hợp quốc năm 1948 đã khẳng định:
Việc thừa nhận phẩm giá vốn có, các quyền bình đẳng và không thể tách rời của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là cơ sở cho tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới... Điều cốt yếu là quyền con người cần phải được pháp luật bảo vệ để con người không buộc phải nổi dậy như là một biện pháp cuối cùng nhằm chống lại sự độc tài và áp bức... Các quốc gia thành viên đã cam kết, cùng với Liên Hợp quốc, phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng và tuân thủ chung các quyền và tự do cơ bản của con người [31, tr.25].


Đối với mỗi con người, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do và các lợi ích hợp pháp là các giá trị cần được Nhà nước bảo vệ, xã hội và mỗi cá nhân khác trong xã hội tôn trọng, không xâm phạm. Tại Lời Nói đầu Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người của Liên Hợp quốc năm 1948 đã khẳng định:
Việc thừa nhận phẩm giá vốn có, các quyền bình đẳng và không thể tách rời của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là cơ sở cho tự do, công bằng và hòa bình trên thế giới... Điều cốt yếu là quyền con người cần phải được pháp luật bảo vệ để con người không buộc phải nổi dậy như là một biện pháp cuối cùng nhằm chống lại sự độc tài và áp bức... Các quốc gia thành viên đã cam kết, cùng với Liên Hợp quốc, phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng và tuân thủ chung các quyền và tự do cơ bản của con người [31, tr.25].


M_tả

Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay


Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình).

Từ xưa đến nay giải trí luôn là một nhu cầu thiết yếu, chính đáng của con người để lấy lại sự cân bằng, sức khoẻ và trí lực sau những giờ phút học tập, làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Và sự giải trí của mỗi chúng ta bao giờ cũng gắn liền với những hình thức giải trí cụ thể của từng thời đại khác nhau vì hình thức giải trí là một thực thể động thay đổi theo thời gian, sự ra đời và phát triển của nó gắn liền với sự phát triển và tiến bộ của Xã hội, của khoa học kĩ thuật. Trước đây là những loại
hình giải trí thường đơn giản, có sẵn trong tự nhiên nhưng đến ngày nay, trong thời đại Internet kỹ thuật số, hình thức giải trí đa dạng hơn nhiều: đua xe, cưỡi ngựa, bắn súng, bằng mô hình và gần đây nhất là sự ra đời của game với các loại hình vô cùng phong phú và đa dạng mà đỉnh cao của nó là Game online-trò chơi trực tuyến, trong đó đặc biệt là game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi-massive multiplayer online role playing game (MMORPG).


Tác động của game online đối với việc học tập và nâng cao kiến thức của học sinh đô thị hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Thành phố Ninh Bình).

Từ xưa đến nay giải trí luôn là một nhu cầu thiết yếu, chính đáng của con người để lấy lại sự cân bằng, sức khoẻ và trí lực sau những giờ phút học tập, làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Và sự giải trí của mỗi chúng ta bao giờ cũng gắn liền với những hình thức giải trí cụ thể của từng thời đại khác nhau vì hình thức giải trí là một thực thể động thay đổi theo thời gian, sự ra đời và phát triển của nó gắn liền với sự phát triển và tiến bộ của Xã hội, của khoa học kĩ thuật. Trước đây là những loại
hình giải trí thường đơn giản, có sẵn trong tự nhiên nhưng đến ngày nay, trong thời đại Internet kỹ thuật số, hình thức giải trí đa dạng hơn nhiều: đua xe, cưỡi ngựa, bắn súng, bằng mô hình và gần đây nhất là sự ra đời của game với các loại hình vô cùng phong phú và đa dạng mà đỉnh cao của nó là Game online-trò chơi trực tuyến, trong đó đặc biệt là game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi-massive multiplayer online role playing game (MMORPG).


M_tả

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nơi làm việc của sinh viên sắp tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế trường đại học cần thơ


Trong những năm gần đây, kinh tế ĐBSCL có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ phát triển kinh tế bình quân trong 10 năm qua đạt gần 12%, cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch tích cực sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, các công ty, doanh nghiệp liên tục được thành lập và mở rộng nhiều thêm. Vì thế nhu cầu về lao động có trình độ tay nghề cũng ngày tăng cao. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa các vùng miền trong khu vực ngày càng được thu hẹp, tạo nhiều điều kiện cho người lao động có thể tìm được việc làm.


Trong những năm gần đây, kinh tế ĐBSCL có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ phát triển kinh tế bình quân trong 10 năm qua đạt gần 12%, cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch tích cực sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, các công ty, doanh nghiệp liên tục được thành lập và mở rộng nhiều thêm. Vì thế nhu cầu về lao động có trình độ tay nghề cũng ngày tăng cao. Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa các vùng miền trong khu vực ngày càng được thu hẹp, tạo nhiều điều kiện cho người lao động có thể tìm được việc làm.


M_tả

SKKN - TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở TRƯỜNG THCS


Trong những năm gần đây tình trạng bạo lực học đường đang được dư luận rất quan tâm và được coi là một hiện tượng xã hội đã đến mức nguy hiểm và nghiêm trọng. Có rất nhiều cuộc hội thảo về chuyên đề phòng chống bạo lực trong nhà trường để đưa ra những biện pháp nhằm giải quyết hiện tượng bạo lực trong học sinh. Có ý kiến cho rằng “Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới hiện tượng trên, đó chính là tình trạng nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người làm giảm hiệu quả của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, chưa quan tâm đầy đủ và huy động các nguồn lực cần thiết cho công tác giáo dục đạo đức học sinh”. Việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh là việc làm thường xuyên và cần phải thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, trong nhà trường vấn đề tu dưỡng đạo đức cho học sinh là trách nhiệm của các thầy-cô giáo, không thể phủ nhận  vai trò của người giáo viên trong việc hình thành nhân cách của học sinh. Với thực trạng bạo lực trong học đường hiện nay, người giáo viên trong nhà trường và giáo viên TPT Đội làm công tác giáo dục ý thức nề nếp, đạo đức cho học sinh chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn và giúp học sinh phát triển nhân cách trở thành những con người lao động sáng tạo, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước, có đức có tài?


Trong những năm gần đây tình trạng bạo lực học đường đang được dư luận rất quan tâm và được coi là một hiện tượng xã hội đã đến mức nguy hiểm và nghiêm trọng. Có rất nhiều cuộc hội thảo về chuyên đề phòng chống bạo lực trong nhà trường để đưa ra những biện pháp nhằm giải quyết hiện tượng bạo lực trong học sinh. Có ý kiến cho rằng “Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới hiện tượng trên, đó chính là tình trạng nặng về dạy chữ, nhẹ về dạy người làm giảm hiệu quả của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, chưa quan tâm đầy đủ và huy động các nguồn lực cần thiết cho công tác giáo dục đạo đức học sinh”. Việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh là việc làm thường xuyên và cần phải thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, trong nhà trường vấn đề tu dưỡng đạo đức cho học sinh là trách nhiệm của các thầy-cô giáo, không thể phủ nhận  vai trò của người giáo viên trong việc hình thành nhân cách của học sinh. Với thực trạng bạo lực trong học đường hiện nay, người giáo viên trong nhà trường và giáo viên TPT Đội làm công tác giáo dục ý thức nề nếp, đạo đức cho học sinh chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn và giúp học sinh phát triển nhân cách trở thành những con người lao động sáng tạo, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước, có đức có tài?


M_tả

A study on factors affecting students participation in speaking lessons and suggested activities for the first year english major students at HPU N2


Tài liệu này do thành viên có TK Gmail (hoangthiminhanh2012@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Tài liệu này do thành viên có TK Gmail (hoangthiminhanh2012@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HÁT CHO TRẺ MẦM NON 5 - 6 TUỔI


Âm nhạc là nhu cầu cuộc sống, là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với đời sống con người. Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại. Nếu cuộc sống mà thiếu âm nhạc thì chẳng khác gì thiếu ánh sáng mặt trời. Đặc biệt đối với trẻ mầm non thì những nốt nhạc trầm bổng, những giai điệu mượt mà vui tươi, trong trẻo của các tác phẩm âm nhạc như là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng cho tâm hồn trẻ thơ, qua đó giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách của mình.


Âm nhạc là nhu cầu cuộc sống, là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với đời sống con người. Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại. Nếu cuộc sống mà thiếu âm nhạc thì chẳng khác gì thiếu ánh sáng mặt trời. Đặc biệt đối với trẻ mầm non thì những nốt nhạc trầm bổng, những giai điệu mượt mà vui tươi, trong trẻo của các tác phẩm âm nhạc như là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng cho tâm hồn trẻ thơ, qua đó giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách của mình.


M_tả

SKKN KINH NGHIỆM - GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC


I. Lý do chọn đề tài:

Bất cứ một ai khi đã chọn nghành nghề cho mình thì đều đã xác định cái đích mình cần đạt đến. Cũng như mọi ngành nghề khác, khi đã chọn nghề dạy học gắn bó với cả cuộc đời mình có nghĩa là người thầy đã sẵn sàng đón nhận bất cứ đối tượng học sinh nào để dạy dỗ các em đó trở thành người có đức có tài.


I. Lý do chọn đề tài:

Bất cứ một ai khi đã chọn nghành nghề cho mình thì đều đã xác định cái đích mình cần đạt đến. Cũng như mọi ngành nghề khác, khi đã chọn nghề dạy học gắn bó với cả cuộc đời mình có nghĩa là người thầy đã sẵn sàng đón nhận bất cứ đối tượng học sinh nào để dạy dỗ các em đó trở thành người có đức có tài.


M_tả

LUẬN VĂN - Nhu cầu giáo dục giới tính của học sinh trung học phổ thông ở Hòa Bình


Giáo dục con ngƣời phải đảm bảo phát triển cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Với thế hệ trẻ, giáo viên không chỉ cung cấp những tri thức khoa học đơn thuần mà còn giúp các em hiểu sâu hơn về chính bản thân mình. Đó là sự trang bị cho các em những tri thức về đời sống tâm lí, về giới tính, về tình dục để các em có ý thức hơn về những hành vi của mình. Với quan điểm này, chúng ta có thể thấy đƣợc giáo dục giới tính có vai trò hết sức quan trọng trong trƣờng học.


Giáo dục con ngƣời phải đảm bảo phát triển cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Với thế hệ trẻ, giáo viên không chỉ cung cấp những tri thức khoa học đơn thuần mà còn giúp các em hiểu sâu hơn về chính bản thân mình. Đó là sự trang bị cho các em những tri thức về đời sống tâm lí, về giới tính, về tình dục để các em có ý thức hơn về những hành vi của mình. Với quan điểm này, chúng ta có thể thấy đƣợc giáo dục giới tính có vai trò hết sức quan trọng trong trƣờng học.


M_tả

LUẬN VĂN - Tìm hiểu thực trạng nhận thức của học sinh THPT về Giáo dục giới tính


Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường là sự xuất hiện của nhiều thứ văn hóa phẩm không lành mạnh có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ ở lứa tuổi vị thành niên (VTN). Theo số liệu cuộc tổng điều tra dân số năm 1999 ở nước ta VTN chiếm 22.7% dân số và hiện nay VTN có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai và nhiễm HIV/AIDS, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ngày càng tăng, đặc biệt là các thành phố lớn [9].
Tuổi dậy thì là một giai đoạn phát triển quan trọng của một con người, nó xuất hiện với những biểu hiện thay đổi rất đặc trưng về mặt tâm sinh lý. Đó là giai đoạn từ tuổi thơ đang dần trở thành người lớn với sự trưởng thành cả về thể chất và tâm hồn rất sâu sắc. Trong thời kỳ này trẻ bắt đầu có những băn khoăn, suy nghĩ về sự biến đổi của cơ thể, những khác biệt giới tính giữa nam và nữ, và với những nhu cầu về tình bạn, tình yêu, tình dục…Tuổi dậy thì ở mỗi nền văn hóa có những đặc điểm riêng nhưng nói chung đều bộc lộ sự thay đổi về nhân cách và tâm lý, trẻ VTN luôn muốn thử sức, luôn muốn tự khẳng định, thích mạo hiểm nhưng khi gặp khó khăn, đau buồn hay thất bại lại chưa đủ bản lĩnh để lí giải, chống chọi và vượt qua. Chính trong thời điểm này nhu cầu được giáo dục giới tính (GDGT) ở trẻ vị thành niên là rất cao đặc biệt là giai đoạn đầu của tuổi dậy thì - giai đoạn trẻ rất cần được sự giúp đỡ, giáo dục để hình thành nhân cách xã hội và phát triển định hướng giáo dục giới tính nhằm xây dựng mối quan hệ lành mạnh và có trách nhiệm với bạn bè, gia đình, biết tôn trọng bản thân và bạn khác giới.


Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường là sự xuất hiện của nhiều thứ văn hóa phẩm không lành mạnh có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ ở lứa tuổi vị thành niên (VTN). Theo số liệu cuộc tổng điều tra dân số năm 1999 ở nước ta VTN chiếm 22.7% dân số và hiện nay VTN có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai và nhiễm HIV/AIDS, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ngày càng tăng, đặc biệt là các thành phố lớn [9].
Tuổi dậy thì là một giai đoạn phát triển quan trọng của một con người, nó xuất hiện với những biểu hiện thay đổi rất đặc trưng về mặt tâm sinh lý. Đó là giai đoạn từ tuổi thơ đang dần trở thành người lớn với sự trưởng thành cả về thể chất và tâm hồn rất sâu sắc. Trong thời kỳ này trẻ bắt đầu có những băn khoăn, suy nghĩ về sự biến đổi của cơ thể, những khác biệt giới tính giữa nam và nữ, và với những nhu cầu về tình bạn, tình yêu, tình dục…Tuổi dậy thì ở mỗi nền văn hóa có những đặc điểm riêng nhưng nói chung đều bộc lộ sự thay đổi về nhân cách và tâm lý, trẻ VTN luôn muốn thử sức, luôn muốn tự khẳng định, thích mạo hiểm nhưng khi gặp khó khăn, đau buồn hay thất bại lại chưa đủ bản lĩnh để lí giải, chống chọi và vượt qua. Chính trong thời điểm này nhu cầu được giáo dục giới tính (GDGT) ở trẻ vị thành niên là rất cao đặc biệt là giai đoạn đầu của tuổi dậy thì - giai đoạn trẻ rất cần được sự giúp đỡ, giáo dục để hình thành nhân cách xã hội và phát triển định hướng giáo dục giới tính nhằm xây dựng mối quan hệ lành mạnh và có trách nhiệm với bạn bè, gia đình, biết tôn trọng bản thân và bạn khác giới.


M_tả

CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TỪ THỰC TIỄN TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIỆT – HÀN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Công tác xã hội với trẻ em khuyết tật trí tuệ là một lĩnh vực công tác xã hội chuyên biệt, với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ khuyết tật hòa nhập gia đình và cộng đồng. Ở n ước ta hiện nay,  công tác xã hội  với trẻ khuyết tật trí tuệ về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng và  hướng nghiệp dạy nghề  cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung công tác xã hội đối với trẻ em khuyết tật trí tuệ vẫn còn nhiều hạn chế.


Công tác xã hội với trẻ em khuyết tật trí tuệ là một lĩnh vực công tác xã hội chuyên biệt, với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để trẻ khuyết tật hòa nhập gia đình và cộng đồng. Ở n ước ta hiện nay,  công tác xã hội  với trẻ khuyết tật trí tuệ về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tối thiểu trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng và  hướng nghiệp dạy nghề  cho trẻ khuyết tật trí tuệ. Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung công tác xã hội đối với trẻ em khuyết tật trí tuệ vẫn còn nhiều hạn chế.


M_tả

Vấn đề phân hóa giàu nghèo ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay


Thực tiễn quá trình phát triển kinh tế -  xã hội của các nước trên thế giới đã cho thấy, những quốc gia giải quyết tốt vấn đề nghèo đói và vấn đề phân  hoá  giàu  nghèo,  đều có được sự ổn định và sự phát triển bền vững. Ngược lại, quốc gia nào giải quyết không tốt vấn đề này sẽ tạo ra một xã hội phát triển thiếu ổn định, mâu thuẫn xã hội diễn ra sâu sắc, tệ nạn xã hội gia tăng (như ở một số nước thuộc khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc, Nêpal, Ấn Độ, Hồng Kông...).


Thực tiễn quá trình phát triển kinh tế -  xã hội của các nước trên thế giới đã cho thấy, những quốc gia giải quyết tốt vấn đề nghèo đói và vấn đề phân  hoá  giàu  nghèo,  đều có được sự ổn định và sự phát triển bền vững. Ngược lại, quốc gia nào giải quyết không tốt vấn đề này sẽ tạo ra một xã hội phát triển thiếu ổn định, mâu thuẫn xã hội diễn ra sâu sắc, tệ nạn xã hội gia tăng (như ở một số nước thuộc khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc, Nêpal, Ấn Độ, Hồng Kông...).


M_tả

Thái độ tham gia giao thông của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hà nội


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hoàng Gia Cường) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hoàng Gia Cường) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về mail của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook.

Thân!


M_tả

Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM về vấn đề sống thử


Cần coi sống thử như một hiện tượng xã hội mới trong xã hội Việt Nam. Vì vậy cần phải có những định hướng cho giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng có một cách đánh giá, nhìn nhận đúng đắn về nó để từ đó mỗi sinh viên khi tham gia vào đó phải tự chịu trách nhiệm với những hậu quả nó để lại.


Cần coi sống thử như một hiện tượng xã hội mới trong xã hội Việt Nam. Vì vậy cần phải có những định hướng cho giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng có một cách đánh giá, nhìn nhận đúng đắn về nó để từ đó mỗi sinh viên khi tham gia vào đó phải tự chịu trách nhiệm với những hậu quả nó để lại.


M_tả

Đặc điểm nguồn nhân lực Việt Nam - Giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những sự chuyển biến tích cực. Những nhân tố tạo nên những bước tiến đó là: chúng ta đã biết khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên vốn có, đưa ra những chính sách kinh tế thông thoáng, tận dụng những cơ hội đầu tư, đặc biệt là những cơ hội đầu tư nước ngoài. Một trong những nhân tố quan trọng không thể thiếu đã đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước đó là nguồn nhân lực. Cùng với sự phát triển của đất nước, nguồn nhân lực cũng có những bước tiến bộ quan trong cả về mặt số lượng và chất lượng . Nguồn  nhân lựcViệt Nam đang được đánh giá là một trong những yếu tố thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài. Vậy chúng ta hãy xem xét một vài đặc điểm của nguồn nhân lực Việt Nam để có thể biết tại sao nguồn nhân lực lại là một trong những yêu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế hiện nay.


Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những sự chuyển biến tích cực. Những nhân tố tạo nên những bước tiến đó là: chúng ta đã biết khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên vốn có, đưa ra những chính sách kinh tế thông thoáng, tận dụng những cơ hội đầu tư, đặc biệt là những cơ hội đầu tư nước ngoài. Một trong những nhân tố quan trọng không thể thiếu đã đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước đó là nguồn nhân lực. Cùng với sự phát triển của đất nước, nguồn nhân lực cũng có những bước tiến bộ quan trong cả về mặt số lượng và chất lượng . Nguồn  nhân lựcViệt Nam đang được đánh giá là một trong những yếu tố thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài. Vậy chúng ta hãy xem xét một vài đặc điểm của nguồn nhân lực Việt Nam để có thể biết tại sao nguồn nhân lực lại là một trong những yêu tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế hiện nay.


M_tả

Điều tra ảnh hưởng của tiền chu cấp - tiền trọ - tiền ăn tới tiền đi chơi hàng tháng của sinh viên


Điều tra sự ảnh hưởng của tiền chu cấp, tiền trọ ,tiền ăn, giới tính và tình trạng quan hệ tình cảm tới tiền đi chơi hàng tháng của sinh viên đại học ( tại khoa quản trị kinh doanh- đại học Duy Tân )

Mục lục 1
Nội dung chính:
I.Vấn đề nghiên cứu 2
II.Bộ số liệu 2
III.Mô hình hồi quy – Kiểm định và khắc phục mô hình 3
A.Mô hình hồi quy 3
1.Mô hình tổng quát 3
2.Giải thích các biến 3
3. Tiến hành xây dựng mô hình 3
3.1.Mô hình gốc 3
3.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy 5
3.3.Sự ảnh hưởng của các biến độc lập vào biến phụ thuộc 5
3.4 Mô hình sau khi loại bỏ các biến không cần thiết. 6


Điều tra sự ảnh hưởng của tiền chu cấp, tiền trọ ,tiền ăn, giới tính và tình trạng quan hệ tình cảm tới tiền đi chơi hàng tháng của sinh viên đại học ( tại khoa quản trị kinh doanh- đại học Duy Tân )

Mục lục 1
Nội dung chính:
I.Vấn đề nghiên cứu 2
II.Bộ số liệu 2
III.Mô hình hồi quy – Kiểm định và khắc phục mô hình 3
A.Mô hình hồi quy 3
1.Mô hình tổng quát 3
2.Giải thích các biến 3
3. Tiến hành xây dựng mô hình 3
3.1.Mô hình gốc 3
3.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy 5
3.3.Sự ảnh hưởng của các biến độc lập vào biến phụ thuộc 5
3.4 Mô hình sau khi loại bỏ các biến không cần thiết. 6


M_tả

Đánh giá kỹ năng giao tiếp của sinh viên năm 2 đại học ngân hàng TP.HCM


Trong thời đại hiện nay, kinh tế – xã hội đang phát triển mạnh và hội nhập với thế giới toàn cầu thì việc sinh viên trang bị cho bản thân kiến thức chuyên môn vững vàng là điều cần phải làm nhưng liệu rằng kiến thức chuyên môn thật tốt có mang lại thành công cho mỗi sinh viên khi ra trường? Kỹ năng giao tiếp ngày càng là bí quyết không thể thiếu trong môi trường làm việc hiện đại. Không phải ngẫu nhiên mà trong vô số những điều cần phải học, ông cha ta lại chọn giao tiếp, ứng xử là ưu tiên số một. Nói cách khác “Học ăn, học nói, học gói, học mở” từ bao đời nay đã là điều kiện tiên quyết để xây dựng nên chuẩn mực trong văn hóa sống và giao tiếp hằng ngày. Chính kỹ năng này vẫn luôn là yếu tố mở đường, quyết định cho sự thành công hay thất bại trên đường đời.


Trong thời đại hiện nay, kinh tế – xã hội đang phát triển mạnh và hội nhập với thế giới toàn cầu thì việc sinh viên trang bị cho bản thân kiến thức chuyên môn vững vàng là điều cần phải làm nhưng liệu rằng kiến thức chuyên môn thật tốt có mang lại thành công cho mỗi sinh viên khi ra trường? Kỹ năng giao tiếp ngày càng là bí quyết không thể thiếu trong môi trường làm việc hiện đại. Không phải ngẫu nhiên mà trong vô số những điều cần phải học, ông cha ta lại chọn giao tiếp, ứng xử là ưu tiên số một. Nói cách khác “Học ăn, học nói, học gói, học mở” từ bao đời nay đã là điều kiện tiên quyết để xây dựng nên chuẩn mực trong văn hóa sống và giao tiếp hằng ngày. Chính kỹ năng này vẫn luôn là yếu tố mở đường, quyết định cho sự thành công hay thất bại trên đường đời.


M_tả

D. Luận văn chuyên ngành Tâm lý học (Psychology)