Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts

Quản lý nhà nước về hộ tịch ở cấp xã, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội


Xét từ phương diện khoa học quản lý nhà nước quản lý hộ tịch có vị trí trung tâm của hoạt động quản lý dân cư. Đây là một lĩnh vực quan trọng của nền hành chính mà mọi quốc gia đương đại, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển, đều phải quan tâm. Sự vững mạnh của một quốc gia liên quan mật thiết với hiệu quả của hoạt động quản lý dân cư nói chung và quản lý hộ tịch nói riêng. Có thể khẳng định rằng, các vấn đề pháp lý về quản lý hộ tịch có tầm quan trọng tương tự như các vấn đề pháp lý về quốc tịch, về biên giới quốc gia, về tổ chức bộ máy nhà nước… Vì vậy, quản lý hộ tịch phải được điều chỉnh bằng một đạo luật do Quốc hội ban hành. Trên thế giới, nhiều nước như Pháp, Đức, Nhật Bản…đều điều chỉnh vấn đề quản lý hộ tịch bằng văn bản pháp luật do cơ quan lập pháp ban hành.


M_tả

Tiểu luận Tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, là điều kiện tiên quyết để giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nguyên tắc xây dựng Đảng dựa trên hệ thống các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, một trong những nguyên tắc đó là: tự phê bình và phê bình.


M_tả

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Quốc Oai (Hà Nội) quản lý trong giai đoạn hiện nay


Đảng cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước ta, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong suốt 82 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, giành độc lập tự do cho đất nước và nhân dân ta. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước, sau 26 năm đã đưa Việt Nam thu được các thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Trong tình hình thế giới biến đổi không lường, công cuộc đổi mới đất nước ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Để Đảng có vai trò, trình độ ngang tầm lãnh đạo đất nước trong xu thế phát triển của thế giới và khu vực, phải không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Một trong những giải pháp quan trọng là thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình.


M_tả

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ Hán Việt trong sáng tác của Nam Cao


Từ Hán Việt một sản phẩm độc đáo của quá trình giao lƣu và tiếp xúc ngôn ngữ. Ngày nay từ Hán Việt đã đi vào kho từ vựng tiếng Việt với tƣ cách là một bộ phận từ vựng lớn nhất. Lớp từ này có mặt ở mọi cấp độ, trong mọi hoạt động của đời sống ngôn ngữ tiếng Việt. Đặc biệt chúng đóng một vai trò quan trọng trong ngôn ngữ văn học.


M_tả

Pháp luật lao động với việc bảo vệ lao động trẻ em


Hình ảnh những trẻ em để tuổi thơ chìm trong biết bao công việc nặng nhọc hằng ngày từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, làng nghề truyền thống...đến việc kiếm sống lang thang trên đường phố đã và đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Mong muốn góp thêm tiếng nói vào hồi chuông cảnh tỉnh xã hội, đánh thức lương tâm, danh dự và trách nhiệm của mỗi con người chúng ta về việc bảo vệ trẻ em – những mầm non tương lai của đất nước là mục tiêu để tác giả nghiên cứu đề tài “Pháp luật lao động với việc bảo vệ lao động trẻ em”.


M_tả

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại bảo hiểm xã hội thành phố đà nẵng


Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng qua hơn 20 năm hình hành và phát triển, đã và đang phấn đấu phục vụ hết mình cho sự nghiệp an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thực tiễn đang đặt ra cho ngành BHXH nói chung và BHXH thành phố Đà Nẵng nói riêng những nhiệm vụ rất lớn, đó là phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo mục tiêu, lộ trình đã được xác định rõ tại Nghị quyết số 21 của Bộ chính trị và Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn năm 2012-2015 và 2020, Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó là phải quản lý, sử dụng quỹ BHXH, quỹ BHYT đúng quy định và có hiệu quả, nhằm bảo đảm cân đối quỹ BHXH cân đối trong dài hạn, quỹ BHYT cân đối hàng năm. Đồng thời, một nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của ngành là phải phục vụ tốt tất cả các đơn vị, tổ chức SDLĐ, những người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.


M_tả

Khóa luận Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt


NỘI DUNG:

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN

NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. 3

1.1. Một số khái niệm liên quan . 3

1.1.1. Nguồn nhân lực . 3

1.1.2. Chất lượng nguồn nhân lực . 3


M_tả

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phương pháp học từ vựng tiếng anh của sinh viên không chuyên ngành tiếng anh trường đại học trà vinh


Học tập ngoại ngữ chẳng hạng nhƣ tiếng Anh là một quá trình tích lũy lâu dài. Nó yêu cầu ngƣời học phải có vốn từ vựng nhất định kết hợp với việc luyện tập từng kỹ năng chính. Tuy nhiên đối với đa số sinh viên học tiếng Anh, đặc biệt là sinh viên không thuộc chuyên ngành tiếng Anh, thì việc học tiếng Anh nói chung và học từ vựng tiếng Anh nói riêng gặp không ít khó khăn. Khó khăn phổ biến nhất đối với sinh viên là thiếu vốn từ vựng cần thiết để học tốt các kỹ năng ngôn ngữ khác.


M_tả

Tiểu luận Giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay


Ở Việt Nam, vấn đề xóa đói giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm thực hiện trong suốt quá trình xây dựng xã hội mới và coi đó là nhiệm vụ quan trọng để ổn định và phát triển. Nhưng số hộ nghèo vẫn ở mức cao. Vì vậy, vấn đề nghèo ở nếu không được nghiên cứu và giải quyết thỏa đáng có thể gây nhiều bức xúc về chính trị, xã hội, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó chúng em đã chọn đề tài “Giảm nghèo ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay”


M_tả

Đánh giá tình hình thực hiện thu hồi đất, giao đất để xây dựng khu đô thị thương mại du lịch văn giang, tỉnh hưng yên


Đất đai là một loại tài nguyên thiên nhiên, là tư liệu sản xuất đặc biệt, quá trình hoạt động sản xuất của con người đều cần đến mặt bằng đất đai để phát triển, đất đai là yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất nông nghiệp, làm mặt bằng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, cơ sở kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng, xây dựng các công trình dịch vụ, sản xuất kinh doanh, xây dựng đô thị và các khu dân cư Cùng với sự phát triển của xã hội, đặc biệt trong giai đoạn phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước đất đai ngày càng được sử dụng vào nhiều mục đích và nhu cầu sử dụng đất ngày một tăng lên. Việc sử dụng đất có hiệu quả cả về kinh tế - xã hội và mang tính bền vững càng có ý nghĩa.


M_tả

Tổ chức lao động và tiền lương trong vận tải biển


Tiến vào thế kỉ XXI, Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Ngày nay, trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, Đảng và Nhà nước ta đang tập trung vào phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, và Vận tải biển được xem là một ngành rất quan trọng trong hệ thống các ngành kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới, cuộc sống người dân ngày càng cao, kéo theo sự gia tăng về nhu cầu vận chuyển hàng hoá cũng như nhu cầu về đi lại. Tình hình đó đòi hỏi ngành vận tải không ngừng phát triển và hoàn thiện về mọi mặt để đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu đó.
Trong vận tải biển cũng như trong những ngành khác lao động luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Lao động là 1 trong 3 yếu tố cơ bản của nền sản xuất, tuy nhiên đối với mỗi ngành, mỗi nghề khác nhau thì lao động lại mang những đặc điểm khác nhau. Do đó tổ chức lao động khoa học và tiền lương trong các ngành cũng khác nhau. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để khai thác triệt để các yếu tố đó trong quá trình lao động mà vẫn đảm bảo tái sản xuất sức lao động một cách thường xuyên. Muốn vậy, khi tiến hành tổ chức lao động khoa học và tiền lương trong vận tải biển thì ta phải nghiên cứu về các vấn đề: đặc điểm của lao động trong vận tải biển, định mức lao động trong doanh nghiệp, công tác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp và kế hoạch hoá lao động và tiền lương. Tất cả những vấn đề này đã được trình bày xuyên suốt môn học "Tổ chức lao động và tiền lương trong Vận tải biển".


M_tả

PHÂN TÍCH VAI TRÒ của CON NGƯỜI TRONG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG


Hiện nay trên thế giới vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng ngày càng được quan tâm.  Các  doanh nghiệp ở nước ta cũng như trên thế giới đều nhận thức và đánh giá được tầm quan trọng của chất lượng trong cạnh tranh vì sản xuất và kinh doanh có chất lượng mới đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với chi phí hợp lý nhất. 


M_tả

Mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ. Chứng minh dạy học phát triển trí thông minh (IQ) của học sinh qua môn Hóa học


Chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI, thế kỷ của tri thức khoa học và công nghệ cao. Điều đó đòi hỏi nền giáo dục nước ta phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện. Nghị quyết BCH Trung Ương Đảng khoá VIII đã chỉ rõ: “Mục tiêu của giáo dục đào tạo là đào tạo ra những con người có đủ phẩm chất, năng lực để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, có năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, có tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành giỏi”.


M_tả

Triết học phương tây trước mác sự phát triển của phép biện chứng trong triết học tây âu trước mác


Phép biện chứng là một khoa học triết học, xét trên nhiều phương diện, nó là hiện tượng có ý nghĩa thế giới quan rộng lớn như bản thân triết học. Như vậy, lịch sử phép biện chứng hình thành, phát triển từ khi triết học ra đời, mà đỉnh cao của nó là phép biện chứng mácxít.
Ngay từ rất sớm trong triết học đã xuất hiện hai phương pháp đối lập nhau trong việc xem xét thế giới: Phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.


M_tả

Tiểu luận Vai trò của triết học trong đời sống xã hội


Không phải ngẫu nhiên có người coi triết học như là khoa học của mọi khoa học. Cũng không phải ngẫu nhiên trong lịch sử, nhà triết học được gọi là nhà thông thái, nhà hiền triết, người nắm  đước bí mất của sự vật… thậm chí trong lịch sử nhân loại, có thời kỳ mà xã hội đặt nhà triết học vào vị trí cao nhất, có nhà cải tạo đặt nhà triết học vào  vị trí cao nhất của cơ cấu tổ chức xã hội (Platon với mô hình "Nhà nước lý tưởng")…


M_tả

THỰC TRẠNG PHẢN ỨNG SAU TIÊM vắc XIN QUINVAXEM và THỰC HÀNH CHĂM sóc TRẺ SAU TIÊM CHỦNG của các bà mẹ tại TỈNH bắc NINH năm 2014


Thế kỷ XX đã đánh dấu những thành tựu to lớn mà vắc xin đem lại cho nền y tế công cộng nhằm ngăn ngừa bệnh tật, khuyết tật và tử vong [1]. Ngày nay, nhờ có vắc xin mà khoảng 3 triệu trẻ em được cứu sống mỗi năm [2]. Mặc dù vắc xin là an toàn nhưng không phải hoàn toàn không có nguy cơ. Sau khi sử dụng vắc xin có thể xuất hiện những phản ứng phụ sau tiêm. Biểu hiện của phản ứng sau tiêm chủng rất khác nhau, từ phản ứng nhẹ, thông thường đến những phản ứng nặng, hiếm gặp, có thể đe dọa đến tính mạng [3]. Nếu không được điều tra và làm rõ kịp thời, các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm chủng có thể làm suy giảm niềm tin của cộng đồng đối với vắc xin, dẫn đến làm giảm tỷ lệ tiêm chủng [4].


M_tả

Thực trạng hành vi lệch chuẩn xã hộ ở học sinh trung học cơ sở tp bạc liêu – tỉnh bạc liêu


Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và nhịp sống sôi động của thời kỳ mở cửa đang ảnh hưởng tới mỗi người trong xã hội. Sự chuyển biến và phát triển của thời đại đã đặt ra nhiều thách thức cho xã hội, đặc biệt là công tác giáo dục thế hệ trẻ, đó là: “Làm thế nào để hình thành nhân cách ở thế hệ trẻ đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của xã hội”. Đó là vấn đề tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế không dễ thực hiện một cách hoàn chỉnh. Song song với việc mang đến những điều kiện cho con người học tập và phát triển thì xã hội hiện đại cũng mang đến cho con người nhiều áp lực, và cả những cám dỗ mà bản thân họ không đủ khả năng từ chối, từ đó dễ làm cho con người rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, và có những hành vi không phù hợp với chuẩn mực của xã hội.


M_tả

Một số biện pháp giúp trẻ 3 – 4 tuổi cảm thụ tốt các tác phẩm thơ, truyện


1.1. Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách của con người. Vì thế chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non là một vấn đề đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát huy nhân tố con người của Đảng và Nhà nước.
Chiến lược này được cụ thể hoá trong xây dựng chương trình giáo dục mầm non. Trong đề án phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2006 – 2015, quan điểm trọng tâm là đẩy mạnh xã hội hoá, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục quốc dân. Ở nhiều nước, không chỉ ở những nước nghèo mà ngay cả ở những nước giàu, để phát triển sự nghiệp giáo dục, họ đã tìm nhiều giải pháp để đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, trong đó có xã hội hoá giáo dục Mầm non.


M_tả

Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh


Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, làm nền tảng ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách trẻ. Chính trẻ em hôm nay sẽ là những nhân tố quan trọng, quyết định đến sự phồn thịnh và văn minh của một quốc gia sau này. Do đó, việc giáo dục kĩ năng sống (GDKNS) cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng.
Xã hội hiện đại luôn vận động và phát triển không ngừng, song song với sự phát triển đó cuộc sống con người luôn nãy sinh nhiều vấn đề phức tạp, những thách thức…đòi hỏi mỗi người phải có năng lực để ứng phó và vượt qua. Nếu không có năng lực, kinh nghiệm và hành động theo cảm tính thì rất dể gặp rủi ro.


M_tả

Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân


A. KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG

1. Tên bài giảng:
NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NÔNG DÂN
              VÀ VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ
2. Thời gian giảng: 4 tiết (mỗi tiết 45 phút)
3. Đối tượng người học: Học viên các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
4. Mục tiêu


M_tả

D. Luận văn xã hội khác