Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts

Khai thác những tư tưởng, bài toán của PISA vào dạy học môn Toán (bậc Trung học) theo hướng tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn


Trong những năm cuối thế kỷ 20, chuyển sang đầu thế kỷ 21, tình hình kinh tế thế giới có hai đặc điểm nổi bật đó là: kinh tế thế giới đang chuyển dần sang giai đoạn kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa của nền kinh tế. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến các đặc điểm trên chính là các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đặc biệt là thành tựu của công nghệ thông tin. Trong tình hình đó ngành giáo dục với chức năng chuẩn bị lực lượng lao động cho xã hội cũng phải chuyển biến đáp ứng tình hình. Giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây đang tập trung đổi mới, hướng tới một nền giáo dục tiến bộ, hiện đại, bắt kịp xu hướng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Một trong những mục tiêu lớn hiện nay của giáo dục nước ta hiện nay đó là hoạt động giáo dục phải gắn liền với thực tiễn.


M_tả

CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG


Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả làm việc của người lao động trong doanh nghiệp Nhật Bản” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, các số liệu trong luận văn được thu thập trong thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, được xử lý trung thực, khách quan, đáng tin cậy.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cam đoan trên.


M_tả

Tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về bất bình đẳng thu nhập
1.1.1. Khái niệm về bất bình đẳng thu nhập
1.1.2. Đo lường bất bình đẳng thu nhập
1.1.3. Các nguyên nhân của bất bình đẳng thu nhập
1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về tăng trưởng kinh tế
1.2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế
1.2.2. Đo lường tăng trưởng kinh tế
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
1.3. Các lý thuyết về tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.3.1. Tác động tích cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.3.2. Tác động tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.4. Kinh nghiệm quốc tế về giải quyết mối quan hệ giữa phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế
1.4.1. Kinh nghiệm Braxin
1.4.2. Kinh nghiệm Hàn Quốc
1.4.3. Kinh nghiệm Trung Quốc
1.4.4. Các bài học kinh nghiệm chung


M_tả

Tìm hiểu xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng kiểm tra cấu trúc câu trong tiếng Anh


Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ - công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp.
Xử lý ngôn ngữ chính là xử lý thông tin khi đầu vào là “dữ liệu ngôn ngữ” (dữ liệu cần biến đổi), tức dữ liệu “văn bản” hay “tiếng nói”. Các dữ liệu liên quan đến ngôn ngữ viết (văn bản) và nói (tiếng nói) đang dần trở nên kiểu dữ liệu chính con người có và lưu trữ dưới dạng điện tử. Đặc điểm chính của các kiểu dữ liệu này là không có cấu trúc hoặc nửa cấu trúc và chúng không thể lưu trữ trong các khuôn dạng cố định như các bảng biểu.


M_tả

LUẬN VĂN - Nghiên cứu hành động nhằm nâng cao khả năng tự tin trong tiếng anh của học sinh lớp 9


Tài liệu này do thành viên có TK Gmail (hoangthiminhanh2012@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp trong dạy học toán lớp 2


NỘI DUNG:

Chƣơng 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ........................................ 8
1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề................................................. 8
1.2. Đánh giá trên lớp học......................................................................... 12
1.2.1. Đánh giá kết quả học tập của học sinh ............................................. 12
1.2.2. Đánh giá quá trình trong dạy học ở Tiểu học .................................. 17
1.2.3. Đánh giá trên lớp học ở Tiểu học ..................................................... 19
1.3. Các kĩ thuật đánh giá trên lớp học ................................................... 21
1.3.1. Nhóm kĩ thuật đánh giá mức độ nhận thức ....................................... 21
1.3.2. Nhóm kĩ thuật đánh giá năng lực vận dụng ...................................... 25
1.3.3. Nhóm kĩ thuật tự đánh giá và phản hồi về quá trình dạy – học ....... 26
1.4. Thực trạng vận dụng các kĩ thuật đánh giá kết quả học tập trong
dạy học môn Toán ở các trƣờng Tiểu học .............................................. 27
1.4.1. Mục đích, đối tượng, thời gian, địa điểm và nội dung điều tra ........ 27
1.4.2. Kết quả điều tra thực trạng đánh giá kết quả học tập của học sinh
trong quá trình dạy học môn Toán ở trường Tiểu học ............................... 28


M_tả

Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang vật lí lớp 11 THPT


Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 Ban hành chƣơng trình hành động của ch nh phủ thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng hóa XI về đổi với căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu c ng nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ thị: "Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và ĐG kết quả giáo dục theo định hướng ĐG NL người học; kết hợp ĐG cả quá trình với ĐG cuối kì học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo dục phát triển".


M_tả

Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chương Các định luật bảo toàn Vật lí 10 Trung học phổ thông


Nghị quyết kì họp thứ 8, Quốc hội khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam đã nêu: "Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội".
Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 Ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ thị: "Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và ĐG kết quả giáo dục theo định hướng ĐG NL người học; kết hợp ĐG cả quá trình với ĐG cuối kì học, cuối năm học theo mô hình của các nước có nền giáo dục phát triển".


M_tả

LUẬN VĂN - Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Tiền Giang


Tệ nạn ma tuý đã trở thành vấn đề có tính toàn cầu của xã hội loài người mà hầu như tất cả các quốc gia đều phải đương đầu. Làn sóng hút ma tuý ngày càng lan rộng, sản xuất ma tuý lan rộng khắp nơi trên thế giới, ma tuý không chỉ huỷ hoại sức khoẻ của nhân loại mà còn ảnh hưởng đến ổn định xã hội quốc tế. Vấn đề ma tuý đã cấu thành sự uy hiếp rất lớn đối với sự sinh tồn của loài người và phát triển của xã hội.


M_tả

SKKN - Biện pháp Rèn luyện và Giáo dục học sinh cá biệt ở tiểu học


Bất kì trong xã hội nào, nghề giáo cũng luôn được đề cao và quí trọng. Đặc biệt là trong chế độ XHCN, nghề giáo lại càng được tôn  vinh và được xem là một nghề cao quí trong các nghề cao quí khác. Cái nghề “truyền chữ”, “trồng người” này lại không đơn giản, nhất là ở  lứa tuổi của các em học sinh mới chập chững  làm quen với mái trường, thầy cô, bạn bè… đó là học sinh bậc tiểu học. Đây là là lứa tuổi rất nhạy cảm và rất quan trọng để các em định hướng  trưởng thành sau này. Chính vì thế Bác Hồ đã nói “.. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời  bắt đầu từ tuổi trẻ …” .  Vì vậy nếu không giáo dục, không uốn nắn các em ngay từ đầu thì rất dễ để cho các em không nắm vững kiến thức, không làm chủ được bản thân và cũng sẽ khó trở thành người có tài, có đức phục vụ cho đất nước sau này.


M_tả

LUẬN VĂN - Thực trạng công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình năm 2014


Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dàn là một trong những chính sách xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước, tiến tới công bằng trong khám chừa bệnh (KCB) đế mọi người dân đều được hướng quyền lợi khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt mang ý nghĩa nhân đạo, cộng đồng sâu sắc, không vì mục đích kinh doanh và được Nhà nước bảo hộ. Mục đích của chính sách BHYT góp phần thực hiện công bang xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khoé nhân dân. Mục tiêu lâu dài cua chính sách BHYT là mọi người dân đều được thực hiện chăm sóc sức khoê thông qua BHYT.


M_tả

TIỂU LUẬN - Đánh giá về tình hình sử dụng các biểu tượng quốc gia của Việt Nam


Trong thời đại Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , chúng ta đang mải mê đi xây dựng và phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa… mà đôi khi có nhiều người quên đi và không biết đến nguồn gốc lịch sử , các biểu tượng Quốc gia, các yếu tố cấu thành nên Quốc thể nó là gì? nó như thế nào? và nó xuất hiện phát triển ra làm sao? Bác Hồ đã nói “ dân ta phải biết sử ta, cho tường tích gốc nước nhà Việt Nam”, cho nên việc tìm hiểu lịch sử dân tộc nói chung và  “tìm hiểu lịch sử các biểu tượng quốc gia Việt Nam” nói riêng là hết sức quan trọng đối với mỗi công dân đất Việt , đặc biệt là những thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Hơn thế nữa, không chỉ biết về lịch sử Nước nhà mà còn phải trang bị cho mình những kiến thức sâu rộng hơn về thế giới bên ngoài như việc “giới thiệu hệ thống biểu tượng quốc gia của một số nước trên thế giới”.  Vậy thì chủ đề này sẽ giúp chúng ta đi sâu và hiểu rõ hơn về việc “Đánh giá việc sử các biểu tượng quốc gia của Việt Nam “.


M_tả

LUẬN VĂN - Quyền bề mặt một số vấn đề lý luận và thực tiễn


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Mây BắpNgọt) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook:

https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

TIỂU LUẬN - XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VI PHẠM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG – HÀ NỘI


Trên thế giới, mặc dù có sự khác nhau về chế độ chính trị, xã hội nhƣng bất kỳ một quốc gia nào cũng có hệ thống y tế tƣ nhân.Tại mỗi nƣớc, vai trò và mô hình hoạt động của hệ thống y tế tƣ nhân cũng rất khác nhau dƣới sự kiểm soát của Nhà nƣớc. Hành nghề y tƣ nhân (HNYTN) đã có những đóng góp đáng kể trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tạo ra bƣớc đột phá quan trọng trong việc huy động nguồn tài chính của nhân dân, đặc biệt là sử dụng đƣợc đội ngũ các thầy thuốc giàu kinh nghiệm đã nghỉ hƣu đƣợc tiếp tục tham gia. HNYTN tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh (KCB) phù hợp với từng loại bệnh và khả năng chi trả, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế nhà nƣớc.Số lƣợt ngƣời KCB tại các cơ sở tƣ nhân ngày càng tăng, tinh thần thái độ phục vụ tận tình, chất lƣợng phục vụ cao hơn trƣớc.


M_tả

TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG - Sử dụng bằng giả không hợp lệ


Trước đây việc bảo quản, lưu giữ hồ sơ, kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ trong các cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Công tác quản lý thi cử, tuyển sinh cũng còn nhiều bất cập. Do vậy, một số cá nhân lợi dụng nhưng kẽ hở trong công tác quản lý để tham gia học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân. Nhưng do thiếu hiểu biết về quản lý nhà nước, do sự nhận thức chưa thực sự đúng đắn về các chế độ, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, nên đã có một số hành vi không đúng như: sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ không phải của mình để làm hồ sơ tham gia thi, xét tuyển vào các trường đào tạo, luồn lách vào trong các cơ quan nhà nước, nâng ngạch, nâng lương nhiều lần trong suốt cả quá trình công tác mà không bị cơ quan nào phát hiện. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện K, tỉnh L cũng đã nhận đựơc một số thông tin trong ngành có giáo viên đang sử dụng văn bằng không hợp pháp.


M_tả

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN A ĐÃ VI PHẠM BÁN THUỐC Y DƯỢC KHI CHƯA ĐƯỢC CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ


Sức khỏe là một tài sản vô giá của con người, có sức khỏe là có tất cả, nhưng không phải ai cũng hiểu được giá trị đó, bởi vi quy luật “Sinh, lão, bệnh, tử” không ai có thể tránh khỏi. Do vậy khi bị ốm đau, bệnh tật cần phải dùng thuốc để chữa bệnh, nhưng dùng thuốc như thế nào cho có hiệu quả thì không phải ai cũng hiểu được.


M_tả

LVTS - Pháp luật về kiểm soát suy thoái tài nguyên rừng ở việt nam


Rừng là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, được con người khai thác sử dụng phục vụ cho cuộc sống ngay từ khi hình thành. Rừng vừa có vai trò đảm bảo an ninh-quốc phòng, cung cấp oxi, bảo vệ môi trường sống, cung cấp nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của con người vừa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội, góp phần không hề nhỏ vào các hoạt động kinh tế nhờ vào khả năng cung cấp nguyên liệu liên tục lâu dài cho các ngành công nghiệp. Do đó, tài nguyên rừng cần đƣợc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững, và đây cũng là xu thế phát triển lâm nghiệp của thế giới hiện nay.

M_tả

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG RONG TẠI HÀ NỘI HIỆN NAY


Dù trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng hay phát triển thì mọi nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng đều đáng ghi nhận. Với kinh tế Việt Nam, một nền kinh tế mà kinh doanh nhỏ lẻ là đặc trưng thì đóng góp vào con số tăng trưởng ấy, hoạt động bán hàng rong đã góp phần không nhỏ. Thực tế, trải qua quá trình phát triển lâu dài, hoạt động bán hàng rong đã có tác động tới mọi mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta. Một mặt nó giúp tăng trưởng kinh tế, nuôi sống một bộ phận không nhỏ người dân, đồng thời theo một khía cạnh nào đó, hàng rong cũng được đánh giá là một nét văn hóa đặc trưng. Mặt khác hoạt động bán hàng rong vẫn tồn tại một số hạn chế như gây ô nhiếm môi trường, mất trật tự xã hội Nghị định số 39/2007/NĐ-CP và Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND được ban hành và đã có hiệu lực nhằm điều chỉnh hoạt động bán hàng rong, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đem lại nhiều hiệu quả. Hàng rong tại Hà Nội vẫn nằm tromg tình trạng quản lý thiếu hệ thống, nhiều tiêu cực như tham ô, hối lộ, tạo ra lỗ hổng trong nền kinh tế.


M_tả

LUẬN VĂN - Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở trên địa bàn Huyện Kiến Thụy - Thành Phố Hải Phòng


Cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, các thế hệ trẻ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn góp phần thắng lợi vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 26/3/1931 Đoàn TNCS Đông Dương (ngày nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) được thành lập dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ thanh niên Việt Nam được rèn luyện, trưởng thành trong ngọn lửa cách mạng, lá cờ Đoàn luôn thắm mãi những chiến công.
Cùng với chặng đường phát triển của lịch sử dân tộc, Đoàn thanh niên luôn là đội tiên phong cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng. 76 năm qua chặng đường ấy đầy chông gai, thử thách đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, sức mạnh của tuổi trẻ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

M_tả

D. Luận văn xã hội khác