Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn xã hội khác. Show all posts

Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh


Đất đai là một tài nguyên thiên nhiên quý giá của mỗi quốc gia và nó cũng là yếu tố mang tính quyết định sự tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Các Mác viết: “Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản xuất, là tư liệu sản xuất cơ bản trong nông, lâm nghiệp” [16]. Bởi vậy, nếu không có đất đai thì không có bất kỳ một ngành sản xuất nào, con người không thể tiến hành sản xuất ra của cải vật chất để duy trì cuộc sống và duy trì nòi giống đến ngày nay. Trải qua một quá trình lịch sử lâu dài con người chiếm hữu đất đai biến đất đai từ một sản vật tự nhiên thành một tài sản của cộng đồng, của một quốc gia. Luật Đất đai năm 1993 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ghi:“Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Trải qua nhiều thế hệ nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay!”. Trong những năm vừa qua theo định hướng của Đảng và Nhà nước ta là theo định hướng xã hội chủ nghĩa công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước do đó mà điều kiện kinh tế phát triển rất nhanh cùng với đô thị hóa mạnh nên nhu cầu sử dụng đất của người dân cũng rất cao.


M_tả

Một số câu hỏi về bảo hiểm trách nhiệm dân sự và hướng dẫn trả lời


Câu hỏi 240: Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì? DNBH có bảo hiểm cho trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính không?

Trả lời:

a) Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm TNDS nói chung là TNDS - những hậu quả pháp lý mà luật dân sự quy định đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ dân sự nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự đó và vì thế phải chịu trách nhiệm đối với bên có quyền (tổ chức, cá nhân khác).


M_tả

Dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 trung học phổ thông theo quan điểm giao tiếp


Abstract:

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ sở ngôn ngữ học; tâm lý ngôn ngữ; giáo dục học; hoạt động giao tiếp; nội dung chƣơng trình trong sách giáo khoa ngữ văn 11; những kiên thức, kỹ năng cũng nhƣ thực trạng dạy và học bài theo phong cách ngôn ngữ báo chí nói riêng và phân môn tiếng Việt lớp 11 trung học phổ thông nói chung. Nghiên cứu về dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí ở lớp 11 phổ thông trung học theo quan điểm giao tiếp, từ đó đƣa ra những ƣu thế và tính khả thi của hƣớng đi này trong việc vận dụng vào thực tế dạy học Tiếng Việt hiện nay. Đề xuất quy trình, cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo quan điểm giao tiếp và thử nghiệm vận dụng vào thực tế khi tiến hành dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí thuộc phần Tiếng Việt ở lớp 11 trung học phổ thông theo quan điểm giao tiếp.


M_tả

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện văn giang tỉnh hưng yên


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Tuan Anh) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

LUẬN VĂN - Phát triển nguồn nhân lực của Vietnam Airlines giai đoạn 2015-2020


Đến nay, một số các công trình nghiên cứu về vấn đề phát triển nguồn nhân lực đã đƣợc thực hiện ở trong nƣớc nhƣ:
- Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu con ngƣời và nguồn lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Công trình phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện chiến lƣợc con ngƣời với tƣ tƣởng coi nhân tố con ngƣời, phát triển con ngƣời, nguồn lực con ngƣời có ý nghĩa quyết định đối với việc sáng tạo vật chất và tinh thần ; trình bày mối quan hệ giữa giáo dục - đào tạo, sử dụng và tạo việc làm với phát triển nguồn nhân lực đất nƣớc; từ đó xác định trách nhiệm quản lý của giáo dục - đào tạo đối với việc phát triển nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá .


M_tả

TIỂU LUẬN - Công tác văn thư lưu trữ cục văn thư lưu trữ thành phố đà nẵng


Ngày nay, cùng với sự đi lên của đất nước, sự phát triển nhanh và mạnh của nên kinh tế thị trường là sự ra đời của các cơ quan, tổ chức với những quy mô lớn, nhỏ và các loại hình kinh doanh đa dạng và phong phú. Mỗi cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đều có những cách tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động riêng cho phù hợp với tiến trình đi lên hội nhập của doanh nghiệp, tổ chức.


M_tả

Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học bài phong cách ngôn ngữ báo chí trong SGK ngữ văn 11 (bộ chuẩn)


Sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế vói những ảnh hưởng của xã hội tri thức và toàn càu hóa tạo ra những cơ hội nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu càu mới đối với nền giáo dục. Vì vậy, đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà đang là một ttong những yêu càu cấp thiết của giáo dục Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, do điều kiện thực tế ở nước ta còn chưa phát triển nên yêu cầu đổi mới không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp truyền thống cũ mà bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế những nhược điểm của chúng. Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động của ngưòi học. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.


M_tả

ĐỒ ÁN - Nghiên cứu các phương pháp đánh giá độ tương đồng của văn bản


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VÀ ỨNG DỤNG ... 3
1.1. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ...................................................................................... 3
1.2. Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) ......................................... 4
1.3. Vấn đề về độ tương tự trong văn bản ................................................................... 9
1.4. Vấn đề về sự sao chép, đạo văn trong văn bản .................................................... 9


M_tả

Bồi hoàn chi phí đào tạo theo pháp luật lao động việt nam hiện nay


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Lũy Nguyễn Hồng) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

LUẬN VĂN - Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam


Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại gắn với phỏt triển kinh tế tri thức. Một trong những tiền đề cơ bản để thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hoá, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững là phải phát triển nguồn nhân lực. Chúng ta phải đi tắt đón đầu, phải cố gắng đi ngay vào công nghệ hiện đại đối với một số lĩnh vực then chốt và từng bước mở rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Chú trọng đúng mức việc phát triển công nghệ cao:
công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu tiên tiến và công nghệ năng lượng mới để tạo ra những bước đột phá. Công nghệ thông tin là công cụ quan trọng hàng đầu để hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hiện nay, ngành CNTT Việt Nam là ngành liên tục tăng trưởng cao trong nhiều năm. Tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2001-2005 là 22,7%, tỉ lệ tăng trưởng rất cao so với tốc độ tăng trưởng khu vực và thế giới. Tuy nhiên, những kết quả trên vẫn “chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của ngành và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 07/11/2006 là một bước ngoặt quan trọng xác định vị thế Việt Nam trên con đường hội nhập toàn cầu.
CNTT và truyền thông bao gồm 4 trụ cột cấu thành: ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, công nghiệp CNTT và cơ sở hạ tầng CNTT. Đảng và Chính phủ ta đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực cho CNTT. Đây là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng và phát triển CNTT. Để phát triển được nguồn nhân lực CNTT chất lương cao, công tác đào tạo được coi là nhiệm vụ hàng đầu.


M_tả

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Phương Thảo Nguyễn) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

LUẬN VĂN - Thực hiện chính sách tuyển dụng công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc trung ương hiện nay


Tính cấp thiết đề tài Ở tất quốc gia giới, nhân tố người đóng vai trò quan trọng hoạt động máy nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” khẳng định: “Cán gốc công việc”, “công việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém” [21;tr.26] Quá trình cách mạng 80 năm qua, thời kỳ, Đảng ta đề chiến lược, nghị công tác cán bộ, công chức nhằm lựa chọn người có phẩm chất trị, chun mơn cao để phục vụ đất nước Hiện nay, Nhà nước ta tiến hành cải cách hành quốc gia, nhằm xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh,từng bước đại; đó, nội dung xây dựng, tuyển dụng sử dụng đội ngũ công chức hành chính có đủ phẩm chất lực nội dung mang tính tiên Chính vậy, Chương trình tổng thể cải cách hành Chính phủ giai đoạn 2011-2020 nhấn mạnh tầm quan trọng đội ngũ công chức gắn với cải cách thể chế, tổ chức máy, thủ tục hành chính, cải cách tài chính cơng theo hướng “hồn thiện quy định phát luật tuyển dụng, bố trí, phân cơng nhiệm vụ phù hợp với trình độ, sở trường, lực cơng chức, viên chức” [8] bên cạnh sách đánh giá, nâng ngạch, khen thưởng kỷ luật chế độ tiền lương công chức Trong năm gần đây, kinh tế nước ta có bước phát triển hành nước nhà chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Chúng ta thực sách tổng thể cải cách hành chính.


M_tả

LUẬN VĂN - CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG của hội LIÊN HIỆP PHỤ nữ PHƯỜNG ở QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ hà nội HIỆN NAY


Phụ nữ Việt Nam có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam có bản sắc, phong cách riêng, là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm, người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh, có những đóng góp to lớn trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc, là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng. Phụ nữ Việt Nam có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


M_tả

SKKN - Dạy học ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh


Trong quá trình giảng dạy môn Ngữ văn ở trường THPT mà đặc biệt là giảng dạy những tác phẩm văn học thuộc thể loại thơ trữ tình trước đây, bản thân tôi cùng các đồng nghiệp vẫn quen sử dụng phương pháp dạy học truyền thống. Dạy học vẫn nặng về truyền thụ kiến thức lý thuyết và truyền thụ tri thức một chiều vẫn là phương pháp dạy học chủ đạo của nhiều giáo viên. Số giáo viên thường xuyên chủ động, sáng tạo trong việc phối hợp các phương pháp dạy học cũng như sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh còn chưa nhiều. Việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết các tình huống thực tiễn cho học sinh thông qua khả năng vận dụng tri thức tổng hợp chưa thực sự được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, sử dụng các phương tiện dạy học chưa được thực hiện rộng rãi và hiệu quả trong các trường trung học phổ thông.


M_tả

LUẬN VĂN - GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA THUYẾT PHÂN TÂM HỌC TRONG HOÀN CẢNH CỤ THỂ Ở VIỆT NAM


“Tại sao con người lại phạm tội hay nguyên nhân gốc rễ của tội phạm là gì?” Đã có nhiều học thuyết, trường phái khác nhau ra đời và phát triển theo những con đường riêng nhưng đều cố gắng lý giải vấn đề này. Mỗi học thuyết, trường phái đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nghiên cứu tội phạm học. Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud cũng vậy, có thể đánh giá thuyết phân tâm học là một trong những học thuyết về tâm lý có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống và có giá trị thực tiễn cho đến ngày hôm nay. Để hiểu rõ hơn thuyết phân tâm học của Sigmund Freud, cần tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa của học thuyết và từ đó, nhóm xin nêu quan điểm về giá trị thực tiễn của học thuyết trong hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam. 


M_tả

Khai thác những tư tưởng, bài toán của PISA vào dạy học môn Toán (bậc Trung học) theo hướng tăng cường liên hệ toán học với thực tiễn


Trong những năm cuối thế kỷ 20, chuyển sang đầu thế kỷ 21, tình hình kinh tế thế giới có hai đặc điểm nổi bật đó là: kinh tế thế giới đang chuyển dần sang giai đoạn kinh tế tri thức và xu hướng toàn cầu hóa của nền kinh tế. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến các đặc điểm trên chính là các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đặc biệt là thành tựu của công nghệ thông tin. Trong tình hình đó ngành giáo dục với chức năng chuẩn bị lực lượng lao động cho xã hội cũng phải chuyển biến đáp ứng tình hình. Giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây đang tập trung đổi mới, hướng tới một nền giáo dục tiến bộ, hiện đại, bắt kịp xu hướng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Một trong những mục tiêu lớn hiện nay của giáo dục nước ta hiện nay đó là hoạt động giáo dục phải gắn liền với thực tiễn.


M_tả

CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG


Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả làm việc của người lao động trong doanh nghiệp Nhật Bản” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, các số liệu trong luận văn được thu thập trong thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, được xử lý trung thực, khách quan, đáng tin cậy.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với những cam đoan trên.


M_tả

Tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
1.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về bất bình đẳng thu nhập
1.1.1. Khái niệm về bất bình đẳng thu nhập
1.1.2. Đo lường bất bình đẳng thu nhập
1.1.3. Các nguyên nhân của bất bình đẳng thu nhập
1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về tăng trưởng kinh tế
1.2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế
1.2.2. Đo lường tăng trưởng kinh tế
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
1.3. Các lý thuyết về tác động của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.3.1. Tác động tích cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.3.2. Tác động tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế
1.4. Kinh nghiệm quốc tế về giải quyết mối quan hệ giữa phân phối thu nhập và tăng trưởng kinh tế
1.4.1. Kinh nghiệm Braxin
1.4.2. Kinh nghiệm Hàn Quốc
1.4.3. Kinh nghiệm Trung Quốc
1.4.4. Các bài học kinh nghiệm chung


M_tả

Tìm hiểu xử lý ngôn ngữ tự nhiên và viết chương trình mô phỏng kiểm tra cấu trúc câu trong tiếng Anh


Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ - công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp.
Xử lý ngôn ngữ chính là xử lý thông tin khi đầu vào là “dữ liệu ngôn ngữ” (dữ liệu cần biến đổi), tức dữ liệu “văn bản” hay “tiếng nói”. Các dữ liệu liên quan đến ngôn ngữ viết (văn bản) và nói (tiếng nói) đang dần trở nên kiểu dữ liệu chính con người có và lưu trữ dưới dạng điện tử. Đặc điểm chính của các kiểu dữ liệu này là không có cấu trúc hoặc nửa cấu trúc và chúng không thể lưu trữ trong các khuôn dạng cố định như các bảng biểu.


M_tả

LUẬN VĂN - Nghiên cứu hành động nhằm nâng cao khả năng tự tin trong tiếng anh của học sinh lớp 9


Tài liệu này do thành viên có TK Gmail (hoangthiminhanh2012@gmail.com) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

D. Luận văn xã hội khác