Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Chính trị - Tư tưởng (Political & Ideological). Show all posts
Showing posts with label D. Luận văn chuyên ngành Chính trị - Tư tưởng (Political & Ideological). Show all posts

LUẬN VĂN - Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn TNCS hồ chí minh tỉnh hà tĩnh thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay


Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Đinh Viết Dũng) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/


M_tả

LUẬN VĂN - Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở một số phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh


Thực hiện phương châm giáo dục của Đảng, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Với suy nghĩ như vậy trước thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở còn nhiều bất cập trong khi sự đòi hỏi chất lượng đội ngũ ngày càng cao và chuẩn hoá. Cho nên tôi chọn chuyên đề “Thực trạng và các gải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán cán bộ Đoàn cơ sở của hai phường Nguyễn Du và phường Tân Giang trên địa bàn Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh” làm chuyên đề tốt nghiệp.


M_tả

ĐỀ TÀI - Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn khu vực nông thôn trên địa bàn huyện kim bảng, tỉnh hà nam


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học XHCN của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên. Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam.

M_tả

LUẬN VĂN - Thực hiện pháp luật bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay


   Bình đẳng giới là khát vọng chung của nhân loại, là một mục tiêu quan  trọng trong các văn kiện quốc tế về quyền con người và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một xã hội, của một đất nước. Từ đó, vừa là mục tiêu của sự phát triển vừa là yếu tố để nâng cao khả năng tăng trưởng kinh tế Quốc gia.


M_tả

Thực tiễn sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta


Nói chung trong tổ chức và thực hiện vẫn thiếu một caí nhìn bao quát về các khía cạnh liên quan dến nhau trong quá trình CNH-HDH .Tuy trong chủ trương có nêu cá điều kiện để thực hiện CNH-HDH ta vẫn chua hội đủ,vì vậy phải vừ tiến hành CNH-HDH vừa phải tiếp tục tạo các tiền đề cần thiết tương ứng cho từng giai đoạn phát triển, song trong thực tế không có biện pháp cụ thể.


M_tả

Đề cương ôn tập môn đường lối CMĐCSVN dành cho các trường không chuyên


Chương I SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX


M_tả

Vấn đề tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội nhìn từ nguyên lý về mối liên hệ phổ biến


NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN- MỘT TRONG HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 2

1.1 Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 2
1.2 Các tính chất của mối liên hệ 3
1.2.1 Tính khách quan 3
1.2.2 Tính phổ biến 3


M_tả

MỐI QUAN HỆ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI


Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội là mục tiêu và ước vọng của tất cả các dân tộc trên thế giới, đây là vấn đề có tính vĩ mô mà không thực hiện tốt nó thì sẽ không thể đưa đất nước thực sự đi lên. Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội là mục tiêu "kép" của sự phát triển nhanh, lành mạnh và bền vững mà nhiều quốc gia trên thế giới đều mong muốn đạt tới.


M_tả

Triết học nho giáo và ảnh hưởng của triết học nho giáo đến nền văn hóa truyền thống của Việt Nam


Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế giới với hơn 4000 năm phát triển liên tục, với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên nhiều lĩnh vực khoa học. Có thể nói, văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Bên cạnh những phát minh, phát kiến về khoa học, văn minh Trung Hoa còn là nơi sản sinh ra nhiều học thuyết triết học lớn có ảnh hưởng đến nền văn minh Châu Á cũng như toàn thế giới.


M_tả

Đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới


Sau khi được tìm hiểu môn học đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, dưới sự chỉ dạy tận tình của Thầy giáo bộ môn chúng tôi đã phần nào hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của những chính sách, đường lối đúng đắn của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt tâm đắc là những đường lối về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, con đường giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng
nghèo nàn lạc hậu, đưa nước ta trở thành một nước có nền kinh tế vững mạnh, có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu.


M_tả

Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh


Mới dành được chính quyền chưa được bao lâu thì thực dân Pháp đã lăm le quay lại xâm lược nước ta. Ngày 23/9/1945, chúng núp sau quân đội Anh gây hấn ở Nam Bộ. Ở miền Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng kéo vào hòng thực hiện âm mưu tiêu diệt Đảng ta, bóp chết nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ.

Về đối nội, Người chủ trương củng cố chính quyền non trẻ, đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, khắc phục nạn tài chính thiếu hụt. Về đối ngoại, Người vận dụng sách lược khôn khéo, mềm dẻo, thêm bạn bớt thù, tranh thủ thời gian để chuẩn bị thế vả lực cho kháng chiến lâu dài.


M_tả

Cặp phạm trù khả năng hiện thực trong triết học Mác-Lênin và ý nghĩa của nó đối với việc định hướng nhận thức của sinh viên trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn hiện nay


Giá trị của một học thuyết, một tư tưởng là ở tính định hướng khoa học và sự vận dụng của nó vào trong hoạt động thực tiễn, giúp con người vươn lên làm chủ tự nhiên xã hội và bản thân mình. Triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen  sáng lập thuộc loại học thuyết như vậy.Trong “Luận cương về  Phơbác” C.Mác đã nhấn mạnh ý nghĩa cải tạo thế giới của triết học mới, khác với các học thuyết trước đây chỉ dừng lại ở “giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau”.

Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX, xuất phát từ tiền đề kinh tế chính trị xã hội, các tiền đề khoa học tự nhiên, và các tiền đề lý luận. Cần khẳng định rằng triết học Mác cũng như mọi triết học, không thể xuất hiện một cách tự phát. Để nó xuất hiện được, cần có một khối lượng không lồ công việc khoa học, sự hoạt động thường xuyên, đầy trách nhiệm với cường độ cao của tư duy nghiên cứu, sự nắm vững về mặt lý luận, những thành quả mang tính thời đại của khoa học, và kinh nghiệm đấu tranh giai cấp. Bước ngoặc cách mạng trong triết học gắn liền một cách biện chứng với việc khai thác các thành tựu của tư duy lý luận về văn hóa của quá khứ, cũng như những truyền thống tốt đẹp nhất. Thành tựu của tư tưởng thời trước, trong đó có triết học hàm chứa nhiều vấn đề đòi hỏi phải được giaỉ đáp theo tinh thần đó, cũng khai phá những hạt nhân hợp lý, mà các thế hệ trước để lại cho thời đại sau, biến những hạt nhân ấy thành các yếu tố tích cực trong điều kiện lịch sử mới. Như vậy C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng học thuyết của mình trên mảnh đất hiện thực, nhưng đó không phải là mảnh đất hoàn toàn tách biệt, mà nó được vun xới, khai thác từ những thế hệ đã qua. Và chính mảnh đất hiện thực đó được hình thành từ những tiền đề (các yếu tố tạo nên khả năng) có tính khoa học lịch sử như vậy nên nó mang tính khách quan.


M_tả

Ý nghĩa phương pháp luận chung của các cặp phạm trù trong triết học Mác - Lê Nin


MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
+  Định nghĩa các phạm trù và mối quan hệ biện chứng của các cặp phạm trù cơ bản của PBCDV
+  ý  nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối quan hệ biện chứng của các cặp phạm  trù cơ bản của PBCDV.
-  Củng cố thêm về thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho sinh viên.


M_tả

SLIDE THUYẾT TRÌNH - Ý nghĩa phương pháp luận chung của các cặp phạm trù trong triết học Mác - Lê Nin


Một số vấn đề chung về phạm trù
1. Định nghĩa phạm trù và phạm trù triết học - Phạm trù là những khái niệm rộng nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định.
- Phạm trù Triết học là những khái niêm chung nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến nhất không phải chỉ của một lĩnh vực nhất định nào đấy của hiện thực mà của toàn bộ thế giới hiện thực, bao gồm cả tự nhiên, xã hội và tư duy.


M_tả

Vận dụng cặp phạm trù khả năng hiện thực để phân tích về nguy cơ xói lở và nạn ô nhiễm ở sông Sài Gòn và sông Đồng Nai


Môi trường đã và đang là vấn đề được nhiều người quan tâm, bảo vệ môi trường không chr là ý thức và trách nhiệm của riêng ai mà nó là của toàn xã hội. Xong bên cạnh đó đã có không ít những thờ ơ trước vấn đề bảo vệ môi trường bất chấp tất cả để làm những việc có lợi cho mình kể cả việc huỷ hoạ đến môi trường - điều đó đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nói đến môi trường thì thực sự là một vấn đề lớn cần quan tâm, vì vậy với tầm hiểu biết còn rất hạn chế của một sinh viên còn đang học tập và nghiên cứu trong trường em chỉ xin được đề cập tới một phần nhỏ của vấn đề môi trường, nói về hiện trạng nguy cơ xói lở mạnh và nạn ô nhiễm ở hai con sông: sông Sài Gòn và sông Đông Nai.


M_tả

Vận dụng cặp phạm trù khả năng và hiện thực để phân tích làm rõ sự phát triển kinh tế biển nước ta trong giai đoạn hiện nay


Bước sang thế kỷ 21,“Thế kỷ của biển và đại dương”[1,tr5], khai thác biển đã trở thành vấn đề quan trọng mang tính chiến lược của hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia có biển và các quốc gia không có biển. Trong điều kiện các nguồn tài nguyên trên đất liền đang ngày càng cạn kiệt, các nước ngày càng quan tâm tới biển. Mặt khác, sự bùng nổ dân số ngày càng gia tăng, theo thống kê đầu năm 2006 toàn thế giới có 6,5 tỷ người, dự báo đến 2015 dân số thế giới khoảng 7,5 tỷ người. Sự phát triển của dân số thế giới làm cho không gian kinh tế truyền thống đã trở nên chật chội, nhiều nước bắt đầu quay mặt ra biển và nghĩ đến các phương án biến biển và hải đảo thành lãnh địa, thành không gian kinh tế mới. Một xu hướng mới nữa là hiện nay, trong điều kiện phát triển khoa học công nghệ nhanh chóng, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ về biển đang là một xu thế tất yếu của các quốc gia có biển để tìm kiếm và bảo đảm các nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, năng lượng, thực phẩm và không gian sinh tồn trong tương lai


M_tả

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng - Những vấn đề về thời đại mới


Cách mạng - sáng tạo - đổi mới là giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chi Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và dân tộc ta mà tầm cao trí tuệ đã bao trùm trên nhiều lĩnh vực.
Trên cơ sở làm rõ thực trạng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta cần có một cái nhìn đúng đắn rằng: Tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh để đảm bảo cho sự thành công của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Đảng cần phải quan tâm đặc biệt đến hai khâu then chốt là cần tự đổi mới và chỉnh đốn sớm để làm chỗ dựa cho các khâu khác là công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đã vận dụng những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin, kinh nghiệm của các nước anh em, của bè bạn vào hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có thể nói đổi mới là một nội dung xuyên suốt trong sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự nghiệp đầy sáng tạo. Sáng tạo trong việc tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, sáng tạo trong những công việc ở tầm chiến lược và cả trong mọi hoạt động của đời sống xã hội...


M_tả

Sự vận dung quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của đảng ta trong đường lối đổi mới đất nước hiện nay


Từ khi con người bắt đầu xuất hiện trên trái đất cho đến nay đã trải qua năm phương thức sản xuất đó là : cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô nệ, xã hội phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Qua mỗi thời kỳ tư duy và nhận thức của con người cũng không dừng lại ở một chỗ, mà theo thời gian tư duy của con người ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. Chính sự thay đổi về tư duy và nhận thức đã kéo theo những sự thay đổi về sự phát triển của lực lượng sản xuất cũng như cơ sơ sản xuất. Từ khi sản xuất chủ yếu bằng hái lượm săn bắt với những kỹ thuật lạc hậu thì nay với sự phát triển của khoa hoc kỹ thuật đã đạt tới đỉnh cao dẫn tới sự phát triển vượt bậc trình độ sản xuất, không ít các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã đổ sức, bỏ công cho các vấn đề này, cụ thể là nhận thức con người, trong đó có 3 trường phái triết học trong lịch sử là chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và trường phái nhị nguyên luận.


M_tả

LUẬN VĂN TIẾN SỸ Y HỌC - Đánh giá thực trạng rối loạn giọng nói của nữ giáo viên tiểu học thành phố Thái Nguyên và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp


Sự xuất hiện của giọng nói như một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn minh của xã hội loài người và không thể thiếu trong mọi ngôn ngữ[133]. ðối với giao tiếp, giọng nói không chỉ ñơn thuần là phương tiện chuyển tải nội dung của thông ñiệp mà còn phản ánh rất nhiều thông tin khác nhau từ người nói như: tuổi tác, giới tính, nguồn gốc xuất xứ, nghề nghiệp, địa vị xã hội, tâm trạng
cảm xúc, tình trạng sức khỏe... Giọng nói cũng ñóng vai trò như một công cụlao ñộng chính của nhiều ngành nghềnhư: giáo viên (GV), ca sĩ, nhân viên bán hàng, luật sư, phát thanh viên... [41].

M_tả

D. Luận văn chuyên ngành Chính trị - Tư tưởng (Political & Ideological)