Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn kinh tế khác. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn kinh tế khác. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Phân tích công tác tuyển dụng lao động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hữu Thịnh

         


Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Trước tình hình đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Việt Nam đang phát triển mạnh, hòa nhập vào nhịp tăng trưởng của ngành gỗ thế giới. Đặc biệt, tập trung ở khu vực miền Nam và miền Trung. 

         


Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, tất yếu doanh nghiệp dù bất cứ loại hình nào cũng phải đối mặt với những khó khăn, thử thách và phải chấp nhận quy luật đào thải từ phía thị trường. Trước tình hình đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Việt Nam đang phát triển mạnh, hòa nhập vào nhịp tăng trưởng của ngành gỗ thế giới. Đặc biệt, tập trung ở khu vực miền Nam và miền Trung. 


M_tả

Luận văn thạc sĩ đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn miền tây tỉnh nghệ an thực trạng và giải pháp


Luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kinh tế đầu tư với đề tài "Đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn Miền Tây tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp " được tác giả viết dưới sự hướng dẫn của TS Đinh Đào Ánh Thuỷ. Luận văn được viết trên cơ sở vận dụng lý luận chung về đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn một vùng của địa phương và thực trạng đầu tư phát triển kinh tế Miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010, xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển kinh tế Miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015.


Luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kinh tế đầu tư với đề tài "Đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn Miền Tây tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp " được tác giả viết dưới sự hướng dẫn của TS Đinh Đào Ánh Thuỷ. Luận văn được viết trên cơ sở vận dụng lý luận chung về đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn một vùng của địa phương và thực trạng đầu tư phát triển kinh tế Miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010, xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển kinh tế Miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015.


M_tả

Phân tích tình hình vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh quảng nam (1997-2006) và dự báo đến 2010


Công cuộc đổi mới của nước ta đã trãi qua chặng đường hơn 20 năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, với chủ trương thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi phương diện: kinh tế, văn hoá, chính trị, góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt của xã hội.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Công nghiệp hoá là con đường tất yếu để đưa đất nước ta phát triển. Công nghiệp hoá có vai trò hết sức quan trọng được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực chất của công nghiệp hoá là đưa nước ta trở thành nước công nghiệp có kỷ thuật công nghệ hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý. Vì vậy để Việt Nam  trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 thì nhu cầu về vốn  cho đầu tư phát triển là rất quan trọng và cần thiết. Một trong những nguồn để hình thành nguồn vốn đầu tư đó là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đã khẳng định: "kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta , được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương quan trọng, góp phần khai thác các nguồn  lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước"


Công cuộc đổi mới của nước ta đã trãi qua chặng đường hơn 20 năm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, với chủ trương thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi phương diện: kinh tế, văn hoá, chính trị, góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt của xã hội.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Công nghiệp hoá là con đường tất yếu để đưa đất nước ta phát triển. Công nghiệp hoá có vai trò hết sức quan trọng được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực chất của công nghiệp hoá là đưa nước ta trở thành nước công nghiệp có kỷ thuật công nghệ hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý. Vì vậy để Việt Nam  trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 thì nhu cầu về vốn  cho đầu tư phát triển là rất quan trọng và cần thiết. Một trong những nguồn để hình thành nguồn vốn đầu tư đó là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta đã khẳng định: "kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta , được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài là chủ trương quan trọng, góp phần khai thác các nguồn  lực trong nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước"


M_tả

Pháp luật về quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp tư nhân Thật Hiền


Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đổi mới, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động.
Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra trong từng doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Mặt khác biết được đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy mà việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp dễ dàng hơn.


Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đổi mới, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động.
Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra trong từng doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Mặt khác biết được đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy mà việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp dễ dàng hơn.


M_tả

Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế


Tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao là mục tiêu của hầu hết các quốc gia, nhất là đối với các nước đang phát triển. Đây là điều kiện tiên quyết để khắc phục tình trạng đói nghèo của quốc gia, khắc phục sự lạc hậu, làm cho đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Tuy nhiên, thế giới ngày càng chứng kiến những mặt trái của tăng trưởng kinh tế nhanh, đó là tình trạng tàn phá tài nguyên môi trường ngày càng nghiêm trọng, phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng, văn hoá - xã hội không theo kịp phát triển kinh tế…Trước thực tế đó, ngày nay trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia hay các địa phương, vấn đề chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được quan tâm và nhấn mạnh.
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chiếm 0,6% diện tích và hơn 7,8 % dân số cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế của cả nước.


Tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao là mục tiêu của hầu hết các quốc gia, nhất là đối với các nước đang phát triển. Đây là điều kiện tiên quyết để khắc phục tình trạng đói nghèo của quốc gia, khắc phục sự lạc hậu, làm cho đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng cải thiện. Tuy nhiên, thế giới ngày càng chứng kiến những mặt trái của tăng trưởng kinh tế nhanh, đó là tình trạng tàn phá tài nguyên môi trường ngày càng nghiêm trọng, phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng, văn hoá - xã hội không theo kịp phát triển kinh tế…Trước thực tế đó, ngày nay trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia hay các địa phương, vấn đề chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được quan tâm và nhấn mạnh.
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chiếm 0,6% diện tích và hơn 7,8 % dân số cả nước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế của cả nước.


M_tả

EBOOK - International Bank Management - Dileep Mehta, Hung-Gay Fung


Part I Overview 1
1 Basic Premises 3
1.1 Introduction 3
1.2 Risk-Return Tradeoffs 4
1.3 Why Financial Institutions Are Necessary 7
1.4 Competitive Markets and Impediments 8
1.5 Market Hierarchies 10
1.6 Uniqueness of a Bank 10
1.7 Risk Dimensions of the Banking Business 12
1.8 Conclusion 14


Part I Overview 1
1 Basic Premises 3
1.1 Introduction 3
1.2 Risk-Return Tradeoffs 4
1.3 Why Financial Institutions Are Necessary 7
1.4 Competitive Markets and Impediments 8
1.5 Market Hierarchies 10
1.6 Uniqueness of a Bank 10
1.7 Risk Dimensions of the Banking Business 12
1.8 Conclusion 14


M_tả

Câu hỏi ôn tập marketing dịch vụ


Câu 1: Sinh viên lấy một dịch vụ cụ thể và nêu rõ 2 thành phần cấu thành của chất lượng dịch vụ? 

Câu 2: Phân tích tầm quan trọng của nviên và chính sách quản lý nguồn nlực trong DNDV. Hãyđề xuất phương án áp dụng mô hình DN mềm đối với một DN nào đó mà bạn tự chọn?

Câu 3: Trình bày về Marketing bên trong đối với doanh nghiệp dịch vụ? Đội ngũ bán hàng dịch vụ cần phải có những tư chất, kiến thức, điều kiện gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Câu 4: Trình bày về hình thức phân phối qua mạng lưới đại lý nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại có thể áp dụng cho các doanh nghiệp như thế nào? Ưu điểm, nhược điểm của nó? Lấy một ví dụ thực tế.

Câu 5: Khi công ty điện thoại di động quyết định giá cước dịch vụ, họ phải căn cứ vào các yếu tố gì? Yếu tố nào là quan trọng? Trong thời gian qua, quyết định giá của dịch vụ di động Viettel  khác gì so với  quyết định giá của của Mobiphone?

Câu 6: Trình bày các phương pháp định giá trong dịch vụ. Vấn đề định giá đối với các dịch vụ công cộng được giải quyết như thế nào? Khi một công ty đã qua giai đoạn hoà vốn, họ có thể định giá như thế nào?

Câu 7:Phân tích các yếu tố mà doanh nghiệp dịch vụ phải cân nhắc khi quyết định giá?

Câu 8- Phân tích sự khác biệt trong công tác xúc tiến dịch vụ của 1 trường đại học và một doanh nghiệp nghiệp cung cấp dịch vụ vì lợi nhuận.  Với tư cách là khách hàng, em hãy nhận xét về hoạt động Marketing của một trường đại học mà em đã học/đang học?

Câu 9- Phân tích sự khác biệt giữa chiến lược xúc tiến trong Marketing dịch vụ với xúc tiến trong Marketing hàng hoá?  Nêu ví dụ thực tiễn minh hoạ


Câu 1: Sinh viên lấy một dịch vụ cụ thể và nêu rõ 2 thành phần cấu thành của chất lượng dịch vụ? 

Câu 2: Phân tích tầm quan trọng của nviên và chính sách quản lý nguồn nlực trong DNDV. Hãyđề xuất phương án áp dụng mô hình DN mềm đối với một DN nào đó mà bạn tự chọn?

Câu 3: Trình bày về Marketing bên trong đối với doanh nghiệp dịch vụ? Đội ngũ bán hàng dịch vụ cần phải có những tư chất, kiến thức, điều kiện gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Câu 4: Trình bày về hình thức phân phối qua mạng lưới đại lý nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại có thể áp dụng cho các doanh nghiệp như thế nào? Ưu điểm, nhược điểm của nó? Lấy một ví dụ thực tế.

Câu 5: Khi công ty điện thoại di động quyết định giá cước dịch vụ, họ phải căn cứ vào các yếu tố gì? Yếu tố nào là quan trọng? Trong thời gian qua, quyết định giá của dịch vụ di động Viettel  khác gì so với  quyết định giá của của Mobiphone?

Câu 6: Trình bày các phương pháp định giá trong dịch vụ. Vấn đề định giá đối với các dịch vụ công cộng được giải quyết như thế nào? Khi một công ty đã qua giai đoạn hoà vốn, họ có thể định giá như thế nào?

Câu 7:Phân tích các yếu tố mà doanh nghiệp dịch vụ phải cân nhắc khi quyết định giá?

Câu 8- Phân tích sự khác biệt trong công tác xúc tiến dịch vụ của 1 trường đại học và một doanh nghiệp nghiệp cung cấp dịch vụ vì lợi nhuận.  Với tư cách là khách hàng, em hãy nhận xét về hoạt động Marketing của một trường đại học mà em đã học/đang học?

Câu 9- Phân tích sự khác biệt giữa chiến lược xúc tiến trong Marketing dịch vụ với xúc tiến trong Marketing hàng hoá?  Nêu ví dụ thực tiễn minh hoạ


M_tả

100 câu trắc nghiệm Marketing dịch vụ


1. Dịch vụ là:
a. Hàng hóa vô hình
b. Những hành vi
c. Những hoạt động
d. Câu b và c đúng


1. Dịch vụ là:
a. Hàng hóa vô hình
b. Những hành vi
c. Những hoạt động
d. Câu b và c đúng


M_tả

THUYẾT TRÌNH - Đô la hóa và thực trạng ở Việt Nam


Chủ đề: Hiện tượng đô la hóa và thực trạng ở Việt Nam

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU


Chủ đề: Hiện tượng đô la hóa và thực trạng ở Việt Nam

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU


M_tả

BÁO CÁO - Độc quyền điện ở Việt Nam


Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, chính vì vậy chúng ta cần có những thay đổi lớn trong công tác quản lý cũng như điều hành kinh tế.Tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn ưu ái qua nhiều cho một số nghành đã dẫn tới độc quyền tạo ra những tồn tại không nhỏ cho xã hội. Chính sự độc quyền này đã góp không nhỏ trong việc làm chậm quá trình tăng trưởng cũng như sự phát triển của Việt Nam.


Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, chính vì vậy chúng ta cần có những thay đổi lớn trong công tác quản lý cũng như điều hành kinh tế.Tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn ưu ái qua nhiều cho một số nghành đã dẫn tới độc quyền tạo ra những tồn tại không nhỏ cho xã hội. Chính sự độc quyền này đã góp không nhỏ trong việc làm chậm quá trình tăng trưởng cũng như sự phát triển của Việt Nam.


M_tả

ĐỒ ÁN - Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm gạch Tuynel tại công ty TNHH COXANO - Trường Sơn


LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. i
MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................... v
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................vi
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ ....................................................................... vii


LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. i
MỤC LỤC ..................................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................... v
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................vi
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ ....................................................................... vii


M_tả

ĐỒ ÁN - Đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch truyền thông trong việc tăng nhận thức và yêu thích của khách hàng đối với sản phẩm bitis hunter


MỤC LỤC 3
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 5
LỜI CẢM ƠN 6
TRÍCH YẾU 7
DANH MỤC HÌNH ẢNH 8
DANH MỤC BẢNG BIỂU 9
NHẬP ĐỀ 10


MỤC LỤC 3
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 5
LỜI CẢM ƠN 6
TRÍCH YẾU 7
DANH MỤC HÌNH ẢNH 8
DANH MỤC BẢNG BIỂU 9
NHẬP ĐỀ 10


M_tả

LUẬN VĂN - Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn


Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn. Qua tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực của Công ty trong những năm gần đây, em nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn luôn giữ một vai trò quan trọng và trở thành công tác thường xuyên được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay đổi…thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do vậy làm thế nào để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty nhằm nâng cao trình độ cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi? Cộng với lòng say mê mong muốn tìm hiểu về nhân sự và mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế của công tác đào tạo và phát triển nhân sự còn tồn tại của Công ty. Đó chính là lý do em chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn”  để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.


Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn. Qua tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực của Công ty trong những năm gần đây, em nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn luôn giữ một vai trò quan trọng và trở thành công tác thường xuyên được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, môi trường kinh doanh thay đổi…thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Do vậy làm thế nào để hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty nhằm nâng cao trình độ cho người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời với sự thay đổi? Cộng với lòng say mê mong muốn tìm hiểu về nhân sự và mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế của công tác đào tạo và phát triển nhân sự còn tồn tại của Công ty. Đó chính là lý do em chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn”  để hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.


M_tả

LUẬN VĂN - Hoàn thiện bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn nhân viên cho một vài chức danh tại Công ty Cổ phần Phát triển Sài Gòn


MỘI DUNG

Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích công việc:

Chương II: Giới thiệu về Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn.


MỘI DUNG

Chương I: Cơ sở lý luận về phân tích công việc:

Chương II: Giới thiệu về Công ty cổ phần phát triển Sài Gòn.


M_tả

LUẬN VĂN - Một Số Giải Pháp Phát Triển Các Hình Thức Thanh Toán Không Dùng Tiền Mặt Tại Việt Nam


Hiện nay khi mà thanh  toán bằng tiền mặt đang là phổ biến thì việc tìm ra giải pháp cho sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt là rất cần thiết tuy rằng điều đó không đơn giản. Nó đòi hỏi phải có sự quan tâm, nghiên cứu một cách đầy đủ, phải có cái nhìn sâu hơn, rộng hơn. Với mong muốn các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ ngày càng được chấp nhận rộng rãi em đã chọn đề tài : “Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”. 


Hiện nay khi mà thanh  toán bằng tiền mặt đang là phổ biến thì việc tìm ra giải pháp cho sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt là rất cần thiết tuy rằng điều đó không đơn giản. Nó đòi hỏi phải có sự quan tâm, nghiên cứu một cách đầy đủ, phải có cái nhìn sâu hơn, rộng hơn. Với mong muốn các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ ngày càng được chấp nhận rộng rãi em đã chọn đề tài : “Một số giải pháp phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam”. 


M_tả

Báo cáo thực tập ngành may tìm hiểu quy trình sản xuất công ty may


Qua 6 tuần thực tập ngắn ngủi nhƣng đầy bổ ích tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P đã giúp em có nhiều cơ hội cọ sát với thực tế mà trong khi học lý thuyết em chƣa nắm bắt rõ. Tuy chỉ có sáu tuần thực tập, nhƣng qua quá trình thực tập em đã đƣợc mở rộng tầm nhìn và tiếp thu đƣợc rất nhiều kiến thức thực tế. Từ đó em nhận thấy đƣợc việc cọ sát thực tế vô cùng quan trọng – nó giúp sinh viên chúng em xây dựng nền tảng lý thuyết học ở trƣờng vững chắc hơn. Trong quá trình thực tập, do còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm thực tế, em đã gặp phải rất nhiều khó khăn nhƣng với sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô khoa Công Nghệ May và Thời Trang và sự nhiệt tình của các anh chị trong công ty đã giúp em có đƣợc những kinh nghiệm quý báu để hoàn thành tốt kì thực tập cũng nhƣ hoàn thành cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này.


Qua 6 tuần thực tập ngắn ngủi nhƣng đầy bổ ích tại Công Ty TNHH Thái Sơn S.P đã giúp em có nhiều cơ hội cọ sát với thực tế mà trong khi học lý thuyết em chƣa nắm bắt rõ. Tuy chỉ có sáu tuần thực tập, nhƣng qua quá trình thực tập em đã đƣợc mở rộng tầm nhìn và tiếp thu đƣợc rất nhiều kiến thức thực tế. Từ đó em nhận thấy đƣợc việc cọ sát thực tế vô cùng quan trọng – nó giúp sinh viên chúng em xây dựng nền tảng lý thuyết học ở trƣờng vững chắc hơn. Trong quá trình thực tập, do còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu kinh nghiệm thực tế, em đã gặp phải rất nhiều khó khăn nhƣng với sự giúp đỡ tận tình của quý thầy cô khoa Công Nghệ May và Thời Trang và sự nhiệt tình của các anh chị trong công ty đã giúp em có đƣợc những kinh nghiệm quý báu để hoàn thành tốt kì thực tập cũng nhƣ hoàn thành cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này.


M_tả

LUẬN VĂN - Sự giao thoa giữa cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu


LUẬN VĂN - Sự giao thoa giữa cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hà Canpo) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook:

https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


LUẬN VĂN - Sự giao thoa giữa cơ chế bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng với bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

Tài liệu này do thành viên có TK Facebook (Hà Canpo) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook:

https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


M_tả

BÁO CÁO - Xây dựng HACCP cho phân xưởng sản xuất mì ăn liền


Mì ăn liền là loại thức ăn nhanh đáp ứng được nhu cầu năng lượng cho con người trong điều kiện xã hội công nghiệp, được đông đảo người tiêu dùng của mọi tầng lớp lao động chấp nhận và tiêu thụ khá mạnh. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sản phẩm mì Việt Nam không chỉ giới hạn trong phạm vi nội địa mà bước đầu được xuất sang nhiều nước khác trên thế giới như: Nga, Hungary, Pháp, Tây Ban Nha…
Mì ăn liền được sản xuất đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1952 và rất được ưa chuộng đối với người dân Nhật Bản trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau hậu quả của bom nguyên tử. Dần dần sản phẩm mì lan sang các nước thuộc địa và ngày nay có mặt trên toàn cầu.


Mì ăn liền là loại thức ăn nhanh đáp ứng được nhu cầu năng lượng cho con người trong điều kiện xã hội công nghiệp, được đông đảo người tiêu dùng của mọi tầng lớp lao động chấp nhận và tiêu thụ khá mạnh. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sản phẩm mì Việt Nam không chỉ giới hạn trong phạm vi nội địa mà bước đầu được xuất sang nhiều nước khác trên thế giới như: Nga, Hungary, Pháp, Tây Ban Nha…
Mì ăn liền được sản xuất đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1952 và rất được ưa chuộng đối với người dân Nhật Bản trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi sau hậu quả của bom nguyên tử. Dần dần sản phẩm mì lan sang các nước thuộc địa và ngày nay có mặt trên toàn cầu.


M_tả

Vận tải đa phương thức trong giao nhận vận tải quốc tế - Thực trạng và giải pháp tại Việt Nam


Trong buôn bán quốc tế, vận tải đóng vai trò rất quan trọng, nó là một mắt xích cực kỳ trọng yếu giúp vận chuyển hàng hoá lưu thông khắp toàn cầu. Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế, vận tải cũng đã và đang có những bước tiến lớn trên con đường phát triển và hiện đại hoá. Sự ra đời của vận tải đa phương thức hiện nay chính là một mốc mới trong quá trình phát triển và hoàn thiện của ngành vận tải hiện nay.
Vận tải đa phương thức là một loại hình vận tải tiên tiến hiện đang được áp dụng rộng rãi trong khu vực và trên thế giới. Quá trình thương mại hoá toàn cầu cùng với tác động của khoa học, công nghệ vận tải container và công nghệ thông tin đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của vận tải đa phương thức quốc tế. Vận tải đa phương thức ra đời đã đổi mới cách kinh doanh vận tải, hạn chế thời gian lưu kho, giảm bớt phiền hà về thủ tục, chất lượng và an toàn vận tải được nâng cao. Vận tải đa phương thức bảo đảm hệ thống giao hàng “từ cửa đến cửa” một cách hữu hiệu với giá thành thấp nhất. Vận tải đa phương thức đã giải quyết được những tồn tại trước đây về mặt pháp lí liên quan đến vấn đề chịu trách nhiệm hàng hoá trong suốt quá trình vận chuyển từ nơi gửi hàng đến nơi giao hàng.Vận tải đa phương thức ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của thương mại quốc tế và đã trở thành một phương thức nhằm nâng cao tính hiệu quả của cả quá trình vận chuyển.
Nước ta có một bờ biển dài hơn 3 triệu km, lại có vị trí địa lý thuận lợi, là giao điểm của các đầu mối giao thông lớn. Do đó, nếu phát triển được ngành vận tải và tận dụng hết các ưu thế tự nhiên, đây sẽ là một lợi thế đáng kể của Việt Nam.


Trong buôn bán quốc tế, vận tải đóng vai trò rất quan trọng, nó là một mắt xích cực kỳ trọng yếu giúp vận chuyển hàng hoá lưu thông khắp toàn cầu. Cùng với sự phát triển của thương mại quốc tế, vận tải cũng đã và đang có những bước tiến lớn trên con đường phát triển và hiện đại hoá. Sự ra đời của vận tải đa phương thức hiện nay chính là một mốc mới trong quá trình phát triển và hoàn thiện của ngành vận tải hiện nay.
Vận tải đa phương thức là một loại hình vận tải tiên tiến hiện đang được áp dụng rộng rãi trong khu vực và trên thế giới. Quá trình thương mại hoá toàn cầu cùng với tác động của khoa học, công nghệ vận tải container và công nghệ thông tin đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của vận tải đa phương thức quốc tế. Vận tải đa phương thức ra đời đã đổi mới cách kinh doanh vận tải, hạn chế thời gian lưu kho, giảm bớt phiền hà về thủ tục, chất lượng và an toàn vận tải được nâng cao. Vận tải đa phương thức bảo đảm hệ thống giao hàng “từ cửa đến cửa” một cách hữu hiệu với giá thành thấp nhất. Vận tải đa phương thức đã giải quyết được những tồn tại trước đây về mặt pháp lí liên quan đến vấn đề chịu trách nhiệm hàng hoá trong suốt quá trình vận chuyển từ nơi gửi hàng đến nơi giao hàng.Vận tải đa phương thức ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của thương mại quốc tế và đã trở thành một phương thức nhằm nâng cao tính hiệu quả của cả quá trình vận chuyển.
Nước ta có một bờ biển dài hơn 3 triệu km, lại có vị trí địa lý thuận lợi, là giao điểm của các đầu mối giao thông lớn. Do đó, nếu phát triển được ngành vận tải và tận dụng hết các ưu thế tự nhiên, đây sẽ là một lợi thế đáng kể của Việt Nam.


M_tả

LUẬN VĂN - Đô thị hóa - Được và mất


Đặt vấn đề: đưa ra nguyên nhân chọn đề tài


Đặt vấn đề: đưa ra nguyên nhân chọn đề tài


M_tả

D. Luận văn kinh tế khác