BÁO CÁO THỰC TẬP - KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ TRẠM BTS VIETTEL


Trên địa bàn Huyện Đức Trọng có trên 70 trạm BTS với 63 trạm được đưa vào sử dụng.
Đặc điểm: Địa hình đồi núi nên triển khai thi công lắp đặt khó khăn. Dân cư thưa thớt.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: