TIỂU LUẬN TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG MARKETING (UEH)TIỂU LUẬN TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG MARKETING (UEH)


NỘI DUNG:


TỔNG QUAN VỀ CÁC PHASE..............................................................................................1

PHASE 1: AI LÀ NGƯỜI LUÔN LẮNG NGHE BẠN?............................................................2

1. Hoạt động chính (Key Hook).........................................................................................2

2. Hoạt động phụ (Supporting tactics)...............................................................................2

PHASE 2: TOYOTA – LISTEN TO YOUR LIFE.....................................................................2

1. Hoạt động chính (Key Hook).........................................................................................2

a. Lý do chọn ý tưởng.....................................................................................................2

b. Nội dung....................................................................................................................5

c. Timeline chi tiết.........................................................................................................7

2. Hoạt động phụ (Supporting tactics)...............................................................................8

a. Truyền thông trước sự kiện (pre-event).........................................................................8

b. Truyền thông sau sự kiện (post-event)...LINK DOWNLOADTIỂU LUẬN TƯ DUY SÁNG TẠO TRONG MARKETING (UEH)


NỘI DUNG:


TỔNG QUAN VỀ CÁC PHASE..............................................................................................1

PHASE 1: AI LÀ NGƯỜI LUÔN LẮNG NGHE BẠN?............................................................2

1. Hoạt động chính (Key Hook).........................................................................................2

2. Hoạt động phụ (Supporting tactics)...............................................................................2

PHASE 2: TOYOTA – LISTEN TO YOUR LIFE.....................................................................2

1. Hoạt động chính (Key Hook).........................................................................................2

a. Lý do chọn ý tưởng.....................................................................................................2

b. Nội dung....................................................................................................................5

c. Timeline chi tiết.........................................................................................................7

2. Hoạt động phụ (Supporting tactics)...............................................................................8

a. Truyền thông trước sự kiện (pre-event).........................................................................8

b. Truyền thông sau sự kiện (post-event)...LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: