CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 13, 2017

SÁCH SCAN - Ngữ pháp tiếng anh nâng cao (Lê Dũng)


Cuốn NGỮ PHÁP TIÊNG ANH NẢNG CAO dược biên soạn cho hoc sinh pho thông, học viên và sinh viên dã trải qua trình dộ tiếng Anh căn bản. Cuốn sách này ra dời tiếp theo sau cuốn NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CĂN BẢN nhằm giúp người dọc di sáu vào những vấn dề dã học, phát triển kiến thức và các kĩ năng cần thiết liên quan dến tự loại, cụm từ, mệnh dề và câu.
Sách dược biên soạn thành 16 chương, trong dó 11 chương dầu giảng vè tự loại, các chương sau dề cập các ván dề cú pháp của cáu và dưói câu. Trong tất cả các chương, tác giả luôn cô gắng trình bày nội dung cản lĩnh hội dưới hình thức bải giảng, giải thích căn kẽ các cách dùng và quy luật người học cần nắm vừng theo nguyên tắc giảng giải từng bước với các thí dụ và hình vê minh họa. Các bài tập ỏ cuối mỗi chương sẽ giáp các bạn củng cò phần lí thuyết vừa học và dánh giá dược mức dộ tiếp thu bài giảng.
LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018