SLIDE BÀI GIẢNG - Môn triết học (TS. Bùi Văn Mưa)


1. MÃ SỐ :
2. TÊN MÔN HỌC : Triết học
3. TỔNG SỐ TIẾT MÔN HỌC : 90 tiết; trong đó :
- Lý thuyết : 60 tiết
- Thảo luận, hướng dẫn viết tiểu luận, … : 30 tiết
4. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY MÔN HỌC.
Tiểu ban giảng dạy Triết học cho NCS & CH bao gồm:
1) GVC - TS Bùi Văn Mưa (Phó Trưởng khoa LLCT) – Trưởng tiểu ban
2) GVC - TS Trần Nguyên Ký (Trưởng bộ môn NL cơ bản của CN Mác - Lênin)- Phó trưởng tiểu ban.
3) GVC - TS Nguyễn Ngọc Thu (GV bộ môn NL cơ bản của CN Mác - Lênin) – Uy viên.
4) PGS - TS Lê Thanh Sinh (GV bộ môn NL cơ bản của CN Mác – Lênin, GĐ Cty In Kinh tế) – Uy viên.
5) GVC - TS Bùi Bá Linh (GV bộ môn NL cơ bản của CN Mác - Lênin) – Uy viên
6) GV - TS Bùi Xuân Thanh (Phó trưởng bộ môn NL cơ bản của CN Mác - Lênin) – Uy viên.
7) GVC - TS Hoàng Trung (Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh) - GV thỉnh giảng
8) GS - TS Trương Giang Long (Vụ trưởng Tạp chí Cộng sản) – GV thỉnh giảng


5. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC

a. Mục đích: Chương trình Triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh nhằm mục đích nâng cao tính khoa học và tính hiện đại của lý luận, gắn lý luận với những vấn đề của thời đại và của đất nước, đặc biệt, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, vào lĩnh vực khoa học chuyên môn của học viên cao học và nghiên cứu sinh.
b. Yêu cầu: Chương trình Triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh đòi hỏi phải thực hiện các yêu cầu sau:
- Một là, kế thừa những kiến thức đã học được ở trình độ đại học và phát triển sâu thêm những nội dung cơ bản trong Lịch sử triết học và trong Triết học Mác – Lênin;
- Hai là, dựa trên cơ sở những nội dung cơ bản về Lịch sử triết học, Triết học Mác - Lênin, Chương trình được bổ sung nhằm nâng cao tính hiện đại gắn liền với các thành tựu mới của khoa học và công nghệ, với những vấn đề do thời đại và đất nước ta đặt ra;
- Ba là, nâng cao năng lực cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào những vấn đề thực tiễn đất nước đang đặt ra cũng như trong lĩnh vực công tác của mình.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: