CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 9, 2018

SÁCH SCAN - Cơ sở thiết kế nhà máy in (Trần Văn Thắng)


Tính toán thiết kế xí nghiệp công nghiệp nói chung cũng như nhà máy in nói riêng là một yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển, đổi mới của từng xí nghiệp. Giáo trình Cơ Sở Thiết Kế Nhà Máy In là tài liệu giúp sinh viên ngành In trong quá trình học tập tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đồng thời cũng hy vọng giúp cho các cán bộ, kỹ sư công nghệ In đang làm việc tại các nhà máy in có thể lập được những dự án  đầu tư kỹ thuật công nghệ, cải tạo mở rộng hoặc xây dựng mới một xí nghiệp in.


Nội dung giáo trình ngoài phần giới thiệu chung về ngành In Việt Nam, những vấn đề lý thuyết cơ sở để tính toán thiết kế nhà máy in, tác giả còn đưa vào một số dự án thiết kế thực tế cũng như giả định để bạn đọc tham khảo.

NỘI DUNG:

Chương I: Giới thiệu tổng quát về ngành In Việt Nam
...
Chương II: Những yêu cầu khi thiết kế xí nghiệp in và lựa chọn giải pháp công nghệ

Đặc điểm chính của sản xuất in
Những yêu cầu khi thiết kế xí nghiệp in
Tính hiện đại của giải pháp công nghệ
Thiết kế phải đạt đựơc hiệu quả kin tế cao
Nội dung của giải pháp công nghệ
Các mô hình công nghệ khi thiết kế xí nghiệp in
Đặc điểm của các mô hình công nghệ
Lựa chọn giải pháp công nghệ khi thiết kế xí nghiệp in
...
Chương III: Nội dung và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu chủ yếu của dự án thiết kế xí nghiệp in

Những nội dung của một dự án thiết kế
Sự cần thiết phải đầu tư
Căn cứ của dự án
Các hình thức đầu tư của dự án thiết kế xí nghiệp in
Lựa chọn và địa điểm đầu tư
Nội dung và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu chủ yếu khi thiết kế xí nghiệp in
Phân nhóm và tính toán phương án sản phẩm
Tính toán nguyên vật liệu
Tính toán số lượng các thiết bị chính cho từng công đoạn
Xác định số lượng nhân lực cho từng công đoạn
...

Chương IV: Quy trình thiết kế xí nghiệp in và một số dạng mẫu thiết kế xí nghiệp in

Quy trình chung của một dự án thiết kế xí nghiệp in
Các bài mẫu thiết kế xí nghiệp in
Tính toán thiết kế "Dự án đầu tư máy in ôpxet tờ tờ rời 4 màu cho Nhà In Báo Nhân Dân thành phố Hồ Chính Minh"
Sự cần thiết phải đầu tư
Năng lực sản xuất hiện tại của Nhà In Báo Nhân Dân thành phố Hồ Chính Minh
Nhiệm vụ chính trị của Nhà In
Tình hình thiết bị hiện nay
Sự cần thiết phải đầu tư
Cơ cấu sản phầm hiện tại
Năng lực in
Sự cần thiết phải đầu tư
Các yếu tố liên quan đến đầu tư
Lựa chọn giải pháp công nghệ
Đặc điểm sản và đặc điểm công nghệ của nhà in
Mục tiêu và yêu cầu của giải pháp công nghệ
Lựa chọn thiết bị
Một số yêu cầu chung với máy sẽ đầu tư
Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị được lựa chọn
...
Thiết kế mở rộng công ty cổ phần  In 15 Bộ Công nghiệp nhằm nâng cao năng lực sản xuất  in theo định hướng 2005-2010 của công ty, Hà Nội 2005.
Thiết kế mới một xí nghiệp in sách giáo khoa công suất 5 tỷ trang tiêu chuẩn 13x19cm/năm.
Thiết kế mở rộng phân xưởng chế bản Nhà In Báo Nhân Dân - Dùng công nghệ CTP.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018