Cải tiến giải thuật k means cho bài toán gom cụm dữ liệu chuỗi thời gian2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN :

- Nghiên cứu đề xuất phương pháp thu giảm số chiều PLA đa mức phân giải.

- Tích hợp phương pháp thu giảm số chiều PLA đa mức phân giải vào giải thuật I-k-Means.

- Áp dụng phương pháp khởi tạo trung tâm cụm ban đầu dựa trên kd-tree cho giải thuật I -kMean.

- Áp dụng phương pháp khởi tạo trung tâm cụm ban đầu dựa trên phương sai có cải tiến cho giải thuật I-k-Means.

- Thực nghiệm trên các tập dữ liệu thực để so sánh các giải thuật k-Means, I-k-Means, I-k-Means có khởi tạo trung tâm cụm ban đầu dựa trên kd-tree, I-k-Means có khởi tạo trung tâm cụm ban đầu dựa trên phương sai có cải tiến.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK DOWNLOAD2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN :

- Nghiên cứu đề xuất phương pháp thu giảm số chiều PLA đa mức phân giải.

- Tích hợp phương pháp thu giảm số chiều PLA đa mức phân giải vào giải thuật I-k-Means.

- Áp dụng phương pháp khởi tạo trung tâm cụm ban đầu dựa trên kd-tree cho giải thuật I -kMean.

- Áp dụng phương pháp khởi tạo trung tâm cụm ban đầu dựa trên phương sai có cải tiến cho giải thuật I-k-Means.

- Thực nghiệm trên các tập dữ liệu thực để so sánh các giải thuật k-Means, I-k-Means, I-k-Means có khởi tạo trung tâm cụm ban đầu dựa trên kd-tree, I-k-Means có khởi tạo trung tâm cụm ban đầu dựa trên phương sai có cải tiến.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Anh "Quocphong Nguyen" Admin Group "Free Load Tài Liệu" và chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: