ĐỀ TÀI TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM MỸ PHẨM LÀM đẹpLà một người tiêu dùng thơng minh, chúng ta cần có những kiến thức cần thiết để hiểu biết về mỹ phẩm và lựa chọn các sản phẩm chăm sóc cá nhân phù hợp với bản thân. Do đó chúng tơi làm bài nghiên cứu “  Tổng quan “ để nhằm thực hiện các mục tiêu sau: 

1. Tổng quan cơ sở pháp lý về Mỹ phẩm

2. Tổng quan về sản phẩm mỹ phẩm và tác dụng của mỹ phẩm NỘI DUNG:ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................................1
Chương I: Tổng quan......................................................................................................2
1. Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Mỹ Phẩm....................................................2
1.1 Thông tư số 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm..............................2
1.2 Thông tư số 32/2019/TT-BYT...............................................................................2
1.3 TT 09/2015/TT-BYT về xác nhận nội dung quảng cáo với sản phẩm đặc biệt do
Bộ Y Tế quản lý..........................................................................................................2
1.4. Nghị định số 93/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.............2
1.5. Công Văn 1609/QLD-MP Hướng Dẫn Phân Loại Mỹ Phẩm, Cơng Bố Tính Năng
Mỹ Phẩm..................................................................................................................... 3
1.6. Quyết Định 1738/QĐ-BYT Triển Khai Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 4
Cấp Số Tiếp Nhận Phiếu Công Bố Mỹ Phẩm..............................................................3
1.7. Công Văn 6577/QLD-MP – Quy Định Về Các Chất Dùng Trong Mỹ Phẩm......3
2. Khái quát lịch sử hình thành.......................................................................................3
3. Khái niệm mỹ phẩm....................................................................................................6
4. Phân loại mỹ phẩm.....................................................................................................6
4. Đặc điểm mỹ phẩm.....................................................................................................9

5. Xu thế phát triển mỹ phẩm hiện nay.........................................................................11
5.1 Cosmeceutical ( Dược mỹ phẩm)........................................................................11
5.2. Nutricosmetic (mỹ phẩm chức năng)..................................................................15
6. TỔNG QUAN VỀ DA..............................................................................................19


6.1. Cấu trúc da..........................................................................................................19
6.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DA........................................................25
7. CÔNG DỤNG CỦA MỸ PHẨM.............................................................................30
7.1. Mỹ phẩm để trang trí cho da...............................................................................30
7.2. Mỹ phẩm chăm sóc da........................................................................................39
7.3. Mỹ phẩm dành cho móng...................................................................................44
7.4. Mỹ phẩm dành cho tóc.......................................................................................46
8.Các dạng bào chế mỹ phẩm.......................................................................................49
8.1. Mỹ phẩm dạng dung dịch...................................................................................49
8.2. Kem/Nhũ tương..................................................................................................49
8.3. Lotion.................................................................................................................50
8.4. Thuốc mỡ...........................................................................................................50
8.5. Viên nén, viên nang............................................................................................50
8.6. Bột......................................................................................................................50
8.7. Gel...................................................................................................................... 51
8.8. Thỏi/sáp..............................................................................................................51
8.9. Khí dung.............................................................................................................51
9. Thực trạng ngành mỹ phẩm Việt Nam......................................................................52
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................53
2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu.............................................................................53
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................53
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu....................................................................53
2.2. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................53
2.2.1 Tổng quan tài liệu.............................................................................................53

2.2.2 Phương pháp tổng hợp......................................................................................54
2.2.3 Phương pháp nghiên cứu hồi cứu.....................................................................54
2.2.4 Phương pháp thống kê, mô tả...........................................................................54
2.2.5 Cỡ mẫu nghiên cứu...........................................................................................54
2.2.6. Quy trình tiến hành nghiên cứu.......................................................................54


2.3 Phân tích, tổng hợp.................................................................................................55
2.4 Thống kê, mơ tả...................................................................................................55
2.5 Quy nạp, diễn dịch...............................................................................................56
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU......................................................................57
3.1. Các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về mỹ phẩm.....................57
3.2. Kết quả về sản phẩm mỹ phẩm và tác dụng của mỹ phẩm.....................................57
Chương 4: Bàn luận.......................................................................................................59
Chương V: Kết luận và kiến nghị.....................................................................................60
5.1. KẾT LUẬN...........................................................................................................60
5.2. KIẾN NGHỊ...........................................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)Là một người tiêu dùng thơng minh, chúng ta cần có những kiến thức cần thiết để hiểu biết về mỹ phẩm và lựa chọn các sản phẩm chăm sóc cá nhân phù hợp với bản thân. Do đó chúng tơi làm bài nghiên cứu “  Tổng quan “ để nhằm thực hiện các mục tiêu sau: 

1. Tổng quan cơ sở pháp lý về Mỹ phẩm

2. Tổng quan về sản phẩm mỹ phẩm và tác dụng của mỹ phẩm NỘI DUNG:ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................................................1
Chương I: Tổng quan......................................................................................................2
1. Các Văn Bản Pháp Luật Liên Quan Đến Mỹ Phẩm....................................................2
1.1 Thông tư số 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm..............................2
1.2 Thông tư số 32/2019/TT-BYT...............................................................................2
1.3 TT 09/2015/TT-BYT về xác nhận nội dung quảng cáo với sản phẩm đặc biệt do
Bộ Y Tế quản lý..........................................................................................................2
1.4. Nghị định số 93/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.............2
1.5. Công Văn 1609/QLD-MP Hướng Dẫn Phân Loại Mỹ Phẩm, Cơng Bố Tính Năng
Mỹ Phẩm..................................................................................................................... 3
1.6. Quyết Định 1738/QĐ-BYT Triển Khai Dịch Vụ Công Trực Tuyến Mức Độ 4
Cấp Số Tiếp Nhận Phiếu Công Bố Mỹ Phẩm..............................................................3
1.7. Công Văn 6577/QLD-MP – Quy Định Về Các Chất Dùng Trong Mỹ Phẩm......3
2. Khái quát lịch sử hình thành.......................................................................................3
3. Khái niệm mỹ phẩm....................................................................................................6
4. Phân loại mỹ phẩm.....................................................................................................6
4. Đặc điểm mỹ phẩm.....................................................................................................9

5. Xu thế phát triển mỹ phẩm hiện nay.........................................................................11
5.1 Cosmeceutical ( Dược mỹ phẩm)........................................................................11
5.2. Nutricosmetic (mỹ phẩm chức năng)..................................................................15
6. TỔNG QUAN VỀ DA..............................................................................................19


6.1. Cấu trúc da..........................................................................................................19
6.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DA........................................................25
7. CÔNG DỤNG CỦA MỸ PHẨM.............................................................................30
7.1. Mỹ phẩm để trang trí cho da...............................................................................30
7.2. Mỹ phẩm chăm sóc da........................................................................................39
7.3. Mỹ phẩm dành cho móng...................................................................................44
7.4. Mỹ phẩm dành cho tóc.......................................................................................46
8.Các dạng bào chế mỹ phẩm.......................................................................................49
8.1. Mỹ phẩm dạng dung dịch...................................................................................49
8.2. Kem/Nhũ tương..................................................................................................49
8.3. Lotion.................................................................................................................50
8.4. Thuốc mỡ...........................................................................................................50
8.5. Viên nén, viên nang............................................................................................50
8.6. Bột......................................................................................................................50
8.7. Gel...................................................................................................................... 51
8.8. Thỏi/sáp..............................................................................................................51
8.9. Khí dung.............................................................................................................51
9. Thực trạng ngành mỹ phẩm Việt Nam......................................................................52
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................53
2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu.............................................................................53
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................53
2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu....................................................................53
2.2. Phương pháp nghiên cứu........................................................................................53
2.2.1 Tổng quan tài liệu.............................................................................................53

2.2.2 Phương pháp tổng hợp......................................................................................54
2.2.3 Phương pháp nghiên cứu hồi cứu.....................................................................54
2.2.4 Phương pháp thống kê, mô tả...........................................................................54
2.2.5 Cỡ mẫu nghiên cứu...........................................................................................54
2.2.6. Quy trình tiến hành nghiên cứu.......................................................................54


2.3 Phân tích, tổng hợp.................................................................................................55
2.4 Thống kê, mơ tả...................................................................................................55
2.5 Quy nạp, diễn dịch...............................................................................................56
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU......................................................................57
3.1. Các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về mỹ phẩm.....................57
3.2. Kết quả về sản phẩm mỹ phẩm và tác dụng của mỹ phẩm.....................................57
Chương 4: Bàn luận.......................................................................................................59
Chương V: Kết luận và kiến nghị.....................................................................................60
5.1. KẾT LUẬN...........................................................................................................60
5.2. KIẾN NGHỊ...........................................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE


LINK ĐẶT MUA TÀI LIỆU ONLINE 1
LINK DOWNLOAD (UPDATING...)

M_tả
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: