Phần mềm tính toán đo lường cho Android (Instrumentation Calculator for Android)


Instrumentation caculator: công cụ này dùng để tính toán giá trị đầu ra của transmitter gồm phần trăm( %), mA, và các đơn vị quá trình tương đương dùng LRV,URV và chi tiết đầu vào transmitter

Ở đây:

VALUE= process variable ( biến quá trình)
URV = up range value ( giá trị lớn nhất trong dải đo của bộ chuyển đổi transmiter)
LRV = low range value( giá trị nhỏ nhất trong dải đo của bộ chuyển đổi transmitter)
Input type ( kiểu giá trị đầu vào tính toán) :
- process variable( biến quá trình)
- 4-20mA ( tín hiệu dòng 4-20mA)
- percent( %)

Input value( giá trị đầu vào tính toán)
Output type( kiểu đầu ra tính toán)
Tải về instrumentation tool cho điện thoại android

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: