SÁCH + GIÁO TRÌNH - Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật đóng tàu (Đỗ Thái Bình) Full
Cùng với sự phát triển của đất nước,công nghiệp đóng tàu của nước ta đã có những bước đi mang tính chất đột phá: đảm bảo cung câp các con tàu hàng 6500 DWT,12100 DWT ...cho các công ty vận tải trong nước ,chế tạo các con tàu 53.000 DWT xuất khầu. Để phục vụ cho các bước phát triển đó, việc giáo dục đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ đóng tàu đặt ra rất khẩn thiết ,trong đó có việc nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ việc hội nhập, giao lưu với toàn bộ thế giới đóng tàu rộng lớn. Trước tình hình đó ,nhòm Văn Phong chúng tôi đã chủ trương biên soạn một loạt sách phục vụcông nghiệp đóng tàu và hàng hải, trong đó có cuốn sách đầu tiên ”Tiếng Anh Kỹ Thuật Đóng Tàu”.

Cuốn sách này viết theo kiểu giáo trình gồm 30 bài ,bám sát trình tự đóng tàu kể từ thiết kế, lắp ráp vỏ tàu, lắp máy, trang thiết bị, trang bị điện, thiết bị hàng hải ..tới khi thử tàu và bàn giao, kể cả việc làm hợp đồng đóng mới ...Với mục đích hỗ trợ cho việc tự học, các bài học đều có mục giải nghĩa từ mới, chú giải các thành ngữ và các vấn đề ngữ pháp khó cần quan tâm .Cuối mỗi bài là bài dịch sang tiếng Việt tham khảo và cuối sách có bảng vocabulary để tự kiểm tra vốn từ đã học. Kỹ thuật đóng tàu được trình bày trong cuốn sách là những vấn đề mới nhất, có đưa các thực tế sản xuất hiện nay tại các nhà máy thuộc Tổng Công Ty Công Nghiệp Đóng Tàu Việt Nam Vinashin.

Bởi vậy cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu giảng dạy nâng cao nghiệp vụ hiện nay, làm tài liệu giảng dạy tại các trường …

Vì nội dung kỹ thuật đã được các tác giả bản ngữ Anh viết dễ hiểu như một tài liệu phổ biến kỹ thuật, nên cuốn sách cũng còn là một tài liệu tham khảo rông rãi cho tất cả những ai quan tâm tới công nghiệp đóng tàu và hàng hải nước nhà .Tại đây, chúng tôi xin phép được trân trọng cảm ơn bà Linda Davis thuộc SNAME và bà Trương Bảo Ngọc trường Đại học Công trình Harbin trong việc cung cấp tài liệu để thực hiện cuốn sách này.Contents 
Nội dung 
Lesson 1-Principal Dimensions 
Bài 1- Các kích thước chủyêu 
Lesson 2-Other Seakeeping Performances (1) 
Bài 2-Các đặc tính hàng hải khác(1) 
Lesson 3-Other Seakeeping Performances(2) 
Bài 3-Các đặc tính hàng hải khác (2) 
Lesson 4 Hull Construction(1) 
Bài 4-Cấu trúc thân tàu (1) 
Lesson 5- Hull Construction(2) 
Bài 5-Cấu trúc thân tàu(2) 
Lesson 6 Ship Equipment 
Bài 6-Trang bịtàu 
Lesson 7-Workmanship for Hull Building(1) 
Bài 7-Công nghệ đóng tàu (1) 
Lesson 8-Workmanship for Hull Building(2) 
Bài 8-Công nghệ đóng tàu (2) 
Lesson 9-Welding 
Bài 9-Hàn 
Lesson 10-Marine Diesel Engines (1) 
Bài 10-Động cơdisel tàu thủy(1) 
Lesson 11-Marine Diesel Engines (2) 
Bài 11-Động cơdiesel tà uthủy(2) 
Lesson 12-Marine Diesel Engines (3) 
Bài 12-Động cơdiesel tàu thủy (3) 
Lesson 13-The Propulsion Plant 
Bài 13-Trang bị đẩy tàu 
Lesson 14- The Shaft System 
Bài 14-Hệthống trục 
Lesson 15-The power systems of Diesel Engine 
Bài 15-Hệthống động lực của động cơdiesel 
Lesson16- Ship Systems (1) 
Bài 16-Hệthống tàu (1) 
Lesson 17-Ship Systems (2) 
Bài 17-Hệthống tàu(2) 
Lesson18-The Power System 
Bài 18-Hệthống điện 
Lesson19- The Application of Electricity on Board 
Bài 19-Áp dụng điện trên tàu 
Lesson 20-Three Stages ofMain Engine Control 
Bài 20-Ba giai đoạn kiểm tra máy chính 
Lesson 21- Power Station Automation 
Bài 21-Tự động hoá trạm điện 
Lesson 22- Navigation Equipment 
Bài 22-Thiết bị đạo hàng(dẫn đường) 
Lesson 23- Radio Communication Equipment-GMDSS 
Bài 23- Trang thiết bịliên lạc vô tuyến-GMDSS 
Lesson 24- Painting 
Bài 24-Sơn 
Lesson 25- Sea Trial 
Bài 25-Thửtrên biển 
Lesson 26-Quality Management 
Bài 26-Quản lý chất lượng 
Lesson 27-The Application of Computers 
Bài 27-Áp dụng máy tính 
Lesson 28-Shipbuilding Contract (1) 
Bài 28-Hợp đồng đóng tàu (1) 
Lesson 29-Shipbuilding Contract (2) 
Bài 29-Hợp đồng đóng tàu (2) 
Lesson 30-A promising year of shipbuilding 
Bài 30-Một năm đầy hứa hẹn của ngành đóng tàu


Cùng với sự phát triển của đất nước,công nghiệp đóng tàu của nước ta đã có những bước đi mang tính chất đột phá: đảm bảo cung câp các con tàu hàng 6500 DWT,12100 DWT ...cho các công ty vận tải trong nước ,chế tạo các con tàu 53.000 DWT xuất khầu. Để phục vụ cho các bước phát triển đó, việc giáo dục đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ đóng tàu đặt ra rất khẩn thiết ,trong đó có việc nâng cao trình độ ngoại ngữ phục vụ việc hội nhập, giao lưu với toàn bộ thế giới đóng tàu rộng lớn. Trước tình hình đó ,nhòm Văn Phong chúng tôi đã chủ trương biên soạn một loạt sách phục vụcông nghiệp đóng tàu và hàng hải, trong đó có cuốn sách đầu tiên ”Tiếng Anh Kỹ Thuật Đóng Tàu”.

Cuốn sách này viết theo kiểu giáo trình gồm 30 bài ,bám sát trình tự đóng tàu kể từ thiết kế, lắp ráp vỏ tàu, lắp máy, trang thiết bị, trang bị điện, thiết bị hàng hải ..tới khi thử tàu và bàn giao, kể cả việc làm hợp đồng đóng mới ...Với mục đích hỗ trợ cho việc tự học, các bài học đều có mục giải nghĩa từ mới, chú giải các thành ngữ và các vấn đề ngữ pháp khó cần quan tâm .Cuối mỗi bài là bài dịch sang tiếng Việt tham khảo và cuối sách có bảng vocabulary để tự kiểm tra vốn từ đã học. Kỹ thuật đóng tàu được trình bày trong cuốn sách là những vấn đề mới nhất, có đưa các thực tế sản xuất hiện nay tại các nhà máy thuộc Tổng Công Ty Công Nghiệp Đóng Tàu Việt Nam Vinashin.

Bởi vậy cuốn sách này có thể dùng làm tài liệu giảng dạy nâng cao nghiệp vụ hiện nay, làm tài liệu giảng dạy tại các trường …

Vì nội dung kỹ thuật đã được các tác giả bản ngữ Anh viết dễ hiểu như một tài liệu phổ biến kỹ thuật, nên cuốn sách cũng còn là một tài liệu tham khảo rông rãi cho tất cả những ai quan tâm tới công nghiệp đóng tàu và hàng hải nước nhà .Tại đây, chúng tôi xin phép được trân trọng cảm ơn bà Linda Davis thuộc SNAME và bà Trương Bảo Ngọc trường Đại học Công trình Harbin trong việc cung cấp tài liệu để thực hiện cuốn sách này.Contents 
Nội dung 
Lesson 1-Principal Dimensions 
Bài 1- Các kích thước chủyêu 
Lesson 2-Other Seakeeping Performances (1) 
Bài 2-Các đặc tính hàng hải khác(1) 
Lesson 3-Other Seakeeping Performances(2) 
Bài 3-Các đặc tính hàng hải khác (2) 
Lesson 4 Hull Construction(1) 
Bài 4-Cấu trúc thân tàu (1) 
Lesson 5- Hull Construction(2) 
Bài 5-Cấu trúc thân tàu(2) 
Lesson 6 Ship Equipment 
Bài 6-Trang bịtàu 
Lesson 7-Workmanship for Hull Building(1) 
Bài 7-Công nghệ đóng tàu (1) 
Lesson 8-Workmanship for Hull Building(2) 
Bài 8-Công nghệ đóng tàu (2) 
Lesson 9-Welding 
Bài 9-Hàn 
Lesson 10-Marine Diesel Engines (1) 
Bài 10-Động cơdisel tàu thủy(1) 
Lesson 11-Marine Diesel Engines (2) 
Bài 11-Động cơdiesel tà uthủy(2) 
Lesson 12-Marine Diesel Engines (3) 
Bài 12-Động cơdiesel tàu thủy (3) 
Lesson 13-The Propulsion Plant 
Bài 13-Trang bị đẩy tàu 
Lesson 14- The Shaft System 
Bài 14-Hệthống trục 
Lesson 15-The power systems of Diesel Engine 
Bài 15-Hệthống động lực của động cơdiesel 
Lesson16- Ship Systems (1) 
Bài 16-Hệthống tàu (1) 
Lesson 17-Ship Systems (2) 
Bài 17-Hệthống tàu(2) 
Lesson18-The Power System 
Bài 18-Hệthống điện 
Lesson19- The Application of Electricity on Board 
Bài 19-Áp dụng điện trên tàu 
Lesson 20-Three Stages ofMain Engine Control 
Bài 20-Ba giai đoạn kiểm tra máy chính 
Lesson 21- Power Station Automation 
Bài 21-Tự động hoá trạm điện 
Lesson 22- Navigation Equipment 
Bài 22-Thiết bị đạo hàng(dẫn đường) 
Lesson 23- Radio Communication Equipment-GMDSS 
Bài 23- Trang thiết bịliên lạc vô tuyến-GMDSS 
Lesson 24- Painting 
Bài 24-Sơn 
Lesson 25- Sea Trial 
Bài 25-Thửtrên biển 
Lesson 26-Quality Management 
Bài 26-Quản lý chất lượng 
Lesson 27-The Application of Computers 
Bài 27-Áp dụng máy tính 
Lesson 28-Shipbuilding Contract (1) 
Bài 28-Hợp đồng đóng tàu (1) 
Lesson 29-Shipbuilding Contract (2) 
Bài 29-Hợp đồng đóng tàu (2) 
Lesson 30-A promising year of shipbuilding 
Bài 30-Một năm đầy hứa hẹn của ngành đóng tàuM_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: