GIÁO TRÌNH - HĐH Unix & Linux


NỘI DUNG:

- Chương I. Tổng quan hệ thống Unix
- Chương II. Hệ thống tệp (file subsystem)
1. Tổng quan về Hệ thống tệp
2. Gọi Hệ Thống thao tác tệp (System call for FS)
- Chương III.  Tiến Trình (process)

1 Tổng quan về tiến trình
2 Cấu trúc của Tiến trình
3 Kiểm soát tiến trình
- Chương IV.  Liên lạc giữa các tiến trình
- Chương V.  Các hệ thống vào ra (I/O subsystem)
- Chương VI.  Đa xử lí (Multiprocessor Systems)
- Chương VII  Các hệ Unix phân tán (Distributed Unix Systems)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: