SÁCH SCAN - Kỹ thuật nhiệt (PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Cb & TS. Thái Ngọc Sơn)


Cuốn giáo trình “Kỹ thuật nhiệt” này được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt, dùng cho sinh viên hệ chính qui, tại chức các trường đại học Kỹ thuật.
Nội dung giáo trình gồm 3 phần: Phần thứ nhất ỉà Nhiệt động học Kỹ thuật gồm 4 chương, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật tổng quát của nhiệt động học và ứng dụng của nó dể khảo sát các quá trình, các chu trình nhiệt động. Phần thứ hai là Truyền nhiệt, gồm 5 chương, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật cơ bản của các phương thức trao đổi nhiệt và ứng dụng của nó để khảo sát các quá trình trao đổi nhiệt phức hợp trong các thiết bị trao đổi nhiệt. Phần Phụ lục giới thiệu các bảng thông số vật lý của các chất thường gặp trong tính toán nhiệt cho các quá trình và thiết bị trao đổi nhiệt trong thực tế.
Cuốn sách được phân cồng biên soạn bởi PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng chủ biên và biên soạn các chương 1, 2, 3, 4, 9 và phần phụ lục; TS. Thái Ngọc Sơn biên soạn các chương 5, 6, 7 và 8.
Sau các chương chúng tôi viết các phần bài tập ứng dụng để sinh viên biết cách giải quyết các bài toán. Ngoài ra các bài tập ứng dụng có thể tham khảo trong cuốn “Bài tập nhiệt kỹ thuật ” của cùng tác giả hay của các tác giả khác trong và ngoài nước.
Giáo trình này cũng có thê dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh hệ cao đẳng hoặc làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật các ngành có liên quan.
Các tác giả mong được tiếp nhận và cảm ơn các ỷ kiến đóng góp về nội dung và hình thức của cuốn giáo trình này. Thư góp ỷ xỉn gửi về theo
địa chỉ: Khoa Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Năng, 54 Nguyên Lương Băng, quận Liên Chiểu, thành phô Đà Nẵng.

NỘI DUNG:

PHẨN THỨ NHẮT. NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT 5
Chương 1. Các khái niệm mở đầu 7
1.1. Khái niệm cơ bản 7
1.1.2. Khái niệm nhiệt và công 7
1.1.3. Hệ nhiệt động 9
1.1.4. Thông số trạng thái của một hệ nhiệt động 11
1.1.5. Quá trình và chu trình nhiệt động và các loại công 18
1.2. Phương trình trạng thái của chất khí 22
1.2.1. Khí lý tưởng và khí thực 22
1.2.2. Phương trình trạng thái của chất khí 22
1.2.3. Hỗn hợp khí lý tưởng 26
1.3. Nhiệt dung riêng 31
1.3.1. Nhiệt dung riêng 31
1.3.2. Tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng 34
1.3.3. Sự phụ thuộc của nhiệt dung riêng vào nhiệt độ 35
1.3.4. Nhiệt dung riêng của hỗn hợp 37
Vỉ dụ và bài tập chương 1 38
Chương 2. Các định luật và các quá trình nhiệt động cơ bản 46
2.1. Định luật nhiệt động I 46
2.1.1. Phát biểu định luật nhiệt động I 46
2.1.2. Các dạng biểu thức của định luật nhiệt động I 47
2.2. Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng 48
2.2.1. Cơ sở lí thuyết và các bước khảo sát một quá trình
nhiệt động 48
2.2.2. Khảo sát quá trình đa biến 49
2.2.3. Khảo sát các trường họp đặc biệt của quá trình đa biến 55
2.3. Định luật nhiệt động II 67
2.3.1. Các loại chu trình nhiệt động và hiệu quả của nó 67
2.3.2. Một vài cách phát biểu của định luật nhiệt động II 73
2.3.3. Entropi của hệ nhiệt động 75
Ví dụ và bài tập chương 2 11
Chương 3. Các quá trình nhiệt động thực tế
3.1. Hơi nước và các quá trình của nó 90
3.1.1. Hơi nước và ứng dụng 90
3.1.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp của nước /90
3.1.3. Xác định các thông số trạng thái của hơi nước 94
3.2. Không khí ẩm 101
3.2.1. Định nghĩa, tính chất và phân loại không khí ẩm 101
3.2.2. Các đại lượng đặc trưng cho không khí ẩm 102
3.2.3. Đồ thị i-d 104
3.3. Các quá trình nhiệt động thực tế 105
3.3.1. Quá trình sấy 105
3.3.2. Quá trình lưu động 107
3.3.3. Quá trình tiết lưu 113
3.3.4. Quá trình nén 114
Vỉ dụ và bài tập chương 3 122
Chương 4. Các chu trình nhiệt động thực tế 129
4.1. Chu trình động cơ đốt trong 129
4.1.1. Khái niệm 129
4.1.2. Chu trình cấp nhiệt hỗn họp 130
4.1.3. Các trường họp đặc biệt của chu trình động cơ đốt trong 132
4.2. Chu trình nhà máy nhiệt điện 137
4.2.1. Chu trình Camo hơi nước 137
4.2.2. Chu trình nhà máy nhiệt điện tuốc bin hơi nước
(chu trình Renkin) 138
4.2.3. Nhà máy điện dùng chu trình hỗn họp tuốc bin khí – hơi 141
4.3. Chu trình thiết bị lạnh có máy nén gaz (amoniac, fréon) 143
4.3.1. Chu trình thiết bị lạnh có máy nén dùng gaz 143
4.3.2. Bơm nhiệt 145
Vỉ dụ và bài tập chương 4 147
PHẦN THỨ HAI. TRUYỀN NHIỆT 157
Chương 5. Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt 159
5.1. Mô tả quá trình trao đổi nhiệt 15 9
5.1.1. Đặc điểm của quá trình trao đổi nhiệt 159
5.1.2. Các phương thức trao đổi nhiệt 15 9
5.2. Các khái niệm cơ bản của truyền nhiệt 160
5.2.1. Trường nhiệt độ và mặt đẳng nhiệt 160
5.2.2. Gradient nhiệt độ và dòng nhiệt 162
Chương 6. Dẩn nhiệt ổn định 165
6.1. Định luật fourier và hệ số dẫn nhiệt 165
6.1.1. Định luật Fourier 165
6.1.2. Hệ số dẫn nhiệt X 166
6.2. Phương trình vi phân dẫn nhiệt 169
6.2.1. Ý nghĩa và nội dung của phương trình vi phân dẫn nhiệt 169
6.2.2. Thiết lập phương trình vi phân dẫn nhiệt 169
6.3. c ác điều kiện đơn trị 173
6.3.1. Phân loại các điều kiện đơn trị 173
6.3.2. Các loại điều kiện biên 174
6.4. Dần nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong 176
6.4.1. Dần nhiệt qua vách phẳng 176
6.4.2. Dan nhiệt qua vách trụ 180
Ví dụ và bài tập chương 6 186
Chương 7. Trao đổi nhiệt đối lưu 194
7.1. Các khái niệm cơ bản 194
7.1.1. Định nghĩa và phân loại trao đổi nhiệt đối lưu 194
7.1.2. Công thức Newton và hệ số tỏa nhiệt 195
7.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tỏa nhiệt đối lưu 196
7.2. Cách xác định hệ số toả nhiệt đối lưu 200
7.2.1. Hệ phương trình vi phân tỏa nhiệt 200
7.2.2. Các tiêu chuẩn đồng dạng và phương trình tiêu chuẩn
của toả nhiệt đối lưu 202
7.2.3. Phương pháp xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu 211
.7.3. Một số công thức trao đổi nhiệt đối lưu thường gặp 212
7.3.1. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên 212
7.3.2. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức 215
7.3.3. Trao đổi nhiệt đối lưu khi chuyển pha 219
Ví dụ và bài tập chương 7 222
Chương 8. Trao đổi nhiệt bức xạ 229
8.1. Các khái niệm cơ bản 229
8.1.1. Đặc điểm của quá trình trao đổi nhiệt bức xạ 229
8.1.2. Các đại lượng đặc trưng cho bức xạ 231
8.1.3. Các hệ số đặc trưng cho vật hấp thụ và bức xạ 232
8.1.4. Cường độ bức xạ hiệu dụng và dòng nhiệt trao đổi
bức xạ 234
8.2. Các định luật cơ bản của bức xạ 236
8.2.1. Định luật Planck 236
8.2.2. Định luật Wien 237
8.2.3. Định luật Stefan – Boltzmann 237
8.2.4. Định luật Kirrchoff
8.3. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật trong môi trường
trong suốt 239
8.3.1. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai mặt phẳng song song
rộng vô hạn 239
8.3.2. Trao đồi nhiệt bức xạ giữa hai vật bao nhau 244
Vỉ dụ và bài tập chương 8 249
Chương 9. Truyền nhiệt trong thiết bị trao đổi nhiệt 258
9.1. Trao đồi nhiệt phức họp và truyền nhiệt 258
9.1.1. Khái niệm về trao đồi nhiệt phức họp và truyền nhiệt 258
9.1.2. Truyền nhiệt qua vách phang 260
9.1.3. Truyền nhiệt qua vách trụ 262
9.1.4. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt 263
9.2. Thiết bị trao đổi nhiệt 265
9.2.1. Định nghĩa và phân loại 265
9.2.2. Các phương trình cơ bản để tính nhiệt cho thiết bị
trao đổi nhiệt 266
9.2.3. Xác định độ chênh trung bình Àt 268
Ví dụ và bài tập chương 9 272
Đáp số các bài tập 278
PHẦN THỨ BA. PHỤ LỰC 279
Danh mục phụ lục 279
Phụ lục 281
Tài liệu tham khảo 342

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: