Phần mềm tính toán đo lường - INSTRUMENTATION CACULATOR FOR ANDROID


Instrumentation caculator: Công cụ này dùng để tính toán giá trị đầu ra của transmitter gồm phần trăm (%), mA, và các đơn vị quá trình tương đương dùng LRV, URV và chi tiết đầu vào transmitter.Trong đó:

>> VALUE= Process variable (Biến quá trình);
>> URV = Up range value (Giá trị lớn nhất trong dải đo của bộ chuyển đổi transmiter);
>> LRV = Low range value (Giá trị nhỏ nhất trong dải đo của bộ chuyển đổi transmitter);
>> Input type (Kiểu giá trị đầu vào tính toán):

+ Pocess variable( biến quá trình);
+ 4 - 20mA (Tín hiệu dòng 4-20mA);
+ percent (%);

>> Input value (Giá trị đầu vào tính toán);
>> Output type (Kiểu đầu ra tính toán);

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: