SÁCH SCAN - Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu (Phạm Thanh Huyền)


Cuốn sách "Tiếng anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu" được biên soạn dựa trên các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành của các tác giả người Mỹ và Anh. Hy vọng bài giảng này sẽ cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là sinh viên ngành Hóa dầu, một số vốn từ thành ngữ tiếng Anh thường sử dụng trong chuyên ngành Công nghệ lọc - Hóa dầu.


NỘI DUNG:

UNIT 1. CRUDE OIL
UNIT 2. DOWNSTREAM OF PRODUCTION
UNIT 3. REFINING PROCESSES
UNIT 4. FINISHING PROCESSES
UNIT 5. REFINERY PRODUCTS
UNIT 6. HYDROTREATING AND CATALYTIC REFORMING
UNIT 7. ZEOLITES
UNIT 8. PHYSICAL AND CHEMICAL ADSORPTION
UNIT 9. VINYL CHLORIDE
UNIT 10. SAFETY

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: