TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - PHẦN MỀM TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỆN PSSE Software


Hệ thống điện thực hiện công việc chuyển đối năng lượng tự nhiên như nhiệt năng, thủy năng, thành năng lượng điện từ các nhà máy điện. Từ đây năng lượng sẽ được chuyển tải trên trên đường dây để đưa đến các hộ tiêu thụ. Hệ thống gồm các nhà máy phát điện, máy biến áp, đường dây tải điện và các hộ phụ tải sẽ lập thành một hệ thống điện.

Đặc điểm của hệ thống điện là sự cân bằng công suất: Công suất tạo ra tại các nhà máy điện sẽ cân bằng với công suất tiêu thụ tại các phụ tải, công suất tổn hao trên đường dây và thiết bị.
Do hiện tượng đáp ứng tức thời và đặc điểm hằng số quán tính điện của các thiết bị điện trong hệ thống là nhỏ nên khi có hiện tượng dao động trong toàn hệ thống hay tại một điểm nào đó của hệ thống sẽ dẫn đến sự dao động của toàn hệ
thống điện.
Trong quá trình vận hành hệ thống điện cần phải tiến hành các công tác tính toán mô phỏng hệ thống và tính toán các quá trình quá độ và xác lập của hệ thống điện để đảm bảo cho sự vận hành tối ưu, an toàn, liên tục của hệ thống
điện:
- Quá trình xác lập của hệ thống: tính toán phân bố công suất, điện áp, dòng điện trên các nhánh ở các chế độ làm việc khác nhau và các sơ đồ kết dây khác nhau của hệ thống. Việc này giúp cho tạo một phương thức vận hành kinh tế và chất lượng điện năng tối ưu nhất.
- Tính các quá trình quá độ khi có các dao động trong hệ thống: sự cố ngắn mạch, khi có sự cắt /đóng tải đột ngột để có phương án bảo vệ rơle và tiến hành sa thải, huy động nguồn, để loại trừ các dao động ảnh hưởng đến sự làm việc của hệ thống.

NỘI DUNG:

Chương 1  ...............................................................................................................  4
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN  ...................................................  4
MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỆN PSS /E  .............................................................  4
I. Giới thiệu chung:  ...........................................................................................  4
II. Giới thiệu chương trình PSS /E:  ...................................................................  5
III. Cấu trúc chường trình PSS /E:  ....................................................................  6
1. Khả năng tính toán của chương trình:  .......................................................  6
2. Các file trong PSS /E: ...............................................................................  7
IV. Các ứng dụng:  .............................................................................................  8
1. Tính phân bổ công suất:(Power Flow Calculaton) ...................................  8
2. Phân tích sự cố trong hệ thống điện: (Fault analysys)  ..............................  8
3. Tính toán mô phỏng ổn định động:  ...........................................................  9
Chương 2  .............................................................................................................  10
TÍNH TOÁN PHÂN BỔ CÔNG SUẤT VÀ CÁC CHẾ ĐỘ SỰ CỐ  ................  10
I. Tổng quan về tính toán phân bổ công suất:  .................................................  10
II. Ma trận tổng dẫn của hệ thống điện:  ..........................................................  11
III. Thuật toán tính lặp:  ...................................................................................  13
IV. Điều kiện lưới và điều kiện biên:  ..............................................................  14
V. Điều kiện biên ở trạng thái bền:  .................................................................  15
1. Phụ tải:  .....................................................................................................  15
2. Các điều kiện biên của máy phát:  ...........................................................  16
VI. Điều kiện biên động:  .................................................................................  18
1. Các danh mục của việc tính toán lưới đện:  .............................................  18
2. Thông số thứ tự thuận của máy phát:  ......................................................  18
VII. Tính toán các chế độ sự cố:  .....................................................................  20
1. Điều kiện tính toán:  .................................................................................  20
2. Thuật toán tính các chế độ sự cố:  ............................................................  20
Chương 3  .............................................................................................................  22
MÔ PHỎNG CÁC PHẦN TỬ CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CHƯƠNG
TRÌNH PSS/E .....................................................................................................  22
I. Mô phỏng MBA:  ..........................................................................................  22
1. Mô phỏng MBA hai cuộn dây:................................................................  22
2. Mô phỏng máy biến áp ba cuộn dây  .......................................................  26
II. Mô phỏng đường dây truyền tải:  ................................................................  34
III. Mô phỏng kháng điện: ..............................................................................  36
Chương 4  .............................................................................................................  31
NHẬP VÀ THAY ĐỔI SỐ LIỆU  .......................................................................  31
I. Nhập dữ liệu:  ................................................................................................  31
1. Dữ liệu ban đầu: (Identification Data)  ....................................................  32
2. Nhập dữ liệu nút (Bus Data)  ...................................................................  33
3
3. Nhập dữ liệu tải: (Load Data)  .................................................................  34
4. Nhập dữ liệu máy phát (Generator Data):  ...............................................  36
5. Nhập dữ liệu nhánh đường dây (Nontransformer Branch Data):  ...........  37
6. Nhập dữ liệu nhánh MBA (Transformer Branch Data):  .........................  39
II. Thay đổi dữ liệu:  .........................................................................................  44
1. Thay đổi bằng lệnh:  .................................................................................  44
2. Thay đổi bằng menu:  ...............................................................................  46
III. Xuất dữ liệu:  ..............................................................................................  46
Chương 5  .............................................................................................................  47
HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH PSS /E  ..................................  47
I. Tính phân bổ công suất:  ...............................................................................  47
1. Nạp file dữ liệu:  .......................................................................................  48
2. Thay đổi dữ liệu trong file:  .....................................................................  49
3. Tính toán phân bổ công suất:  ..................................................................  51
4. Xuất dữ liệu tính toán ra màn hình:  ........................................................  53
II. Tính toán ngắn mạch:  .................................................................................  54
1. Lệnh SEQD:  ............................................................................................  55
2. Tính toán ngắn mạch - lệnh SCMU:  .......................................................  55

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: