Câu hỏi ôn tập marketing dịch vụ


Câu 1: Sinh viên lấy một dịch vụ cụ thể và nêu rõ 2 thành phần cấu thành của chất lượng dịch vụ? 

Câu 2: Phân tích tầm quan trọng của nviên và chính sách quản lý nguồn nlực trong DNDV. Hãyđề xuất phương án áp dụng mô hình DN mềm đối với một DN nào đó mà bạn tự chọn?

Câu 3: Trình bày về Marketing bên trong đối với doanh nghiệp dịch vụ? Đội ngũ bán hàng dịch vụ cần phải có những tư chất, kiến thức, điều kiện gì để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Câu 4: Trình bày về hình thức phân phối qua mạng lưới đại lý nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại có thể áp dụng cho các doanh nghiệp như thế nào? Ưu điểm, nhược điểm của nó? Lấy một ví dụ thực tế.

Câu 5: Khi công ty điện thoại di động quyết định giá cước dịch vụ, họ phải căn cứ vào các yếu tố gì? Yếu tố nào là quan trọng? Trong thời gian qua, quyết định giá của dịch vụ di động Viettel  khác gì so với  quyết định giá của của Mobiphone?

Câu 6: Trình bày các phương pháp định giá trong dịch vụ. Vấn đề định giá đối với các dịch vụ công cộng được giải quyết như thế nào? Khi một công ty đã qua giai đoạn hoà vốn, họ có thể định giá như thế nào?

Câu 7:Phân tích các yếu tố mà doanh nghiệp dịch vụ phải cân nhắc khi quyết định giá?

Câu 8- Phân tích sự khác biệt trong công tác xúc tiến dịch vụ của 1 trường đại học và một doanh nghiệp nghiệp cung cấp dịch vụ vì lợi nhuận.  Với tư cách là khách hàng, em hãy nhận xét về hoạt động Marketing của một trường đại học mà em đã học/đang học?

Câu 9- Phân tích sự khác biệt giữa chiến lược xúc tiến trong Marketing dịch vụ với xúc tiến trong Marketing hàng hoá?  Nêu ví dụ thực tiễn minh hoạ
Câu 10: Hãy chọn một DV và tkế các gói DV nhằm đáp ứng các ncầu khác nhau của KH DV đào tạo ngoại ngữ

Câu 11: Hãy đề xuất các chính sách nhằm phát triển mối quan hệ lâu dài với khách hàng đối với một loại hình dịch vụ  nào đó mà bạn tự chọn

Câu 12: Trình bày tóm tắt vấn đề cân bằng cung - cầu và cách giải quyết trong Marketing DV.

Câu 13: Nhu cầu về dịch vụ di động là biến động theo thời gian. Với tư cách là nhà quản lý, bạn có thể đưa ra các biện pháp nào để khắc phục tình trạng đó?

Câu 14: Bạn hiểu thế nào về marketing dịch vụ? Phân tích các đặc điểm của dịch vụ. Phân tích nêu bật sự khác biệt của marketing dịch vụ với marketing hàng hóa hữu hình.

Câu 15: Nêu nhận thức của bạn về CLDV. Tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến bốn khoảng cách trong CLDV ? Đề xuất các giải pháp để san bằng các khoảng cách đó? Để nâng cao CLDV cty phải làm những việc gì?

Câu 16: Nêu nhận thức của bạn về mục tiêu dịch vụ.  Trình bày các nội dung để xây dựng phương hướng mục tiêu? Cho ví dụ về phương hướng mục tiêu của công ty bạn?

Câu 17: Thị phần, kinh nghiệm DV và chu kỳ sống DV chi phối hiệu quả chiến lược ntn? Áp dụng mô hình tổ chức MKT của DN hàng hóa hiện hữu vào DV có những hạn chế gì?

Câu 18: Bạn hiểu thế nào về MKT DV? Phân tích nêu bật sự khác biệt của MKT DV với MKThàng hóa hiện hữu. 

Câu 19: Nêu nhận thức của bạn về chất lượng dịch vụ. Để nâng cao chất lượng dịch vụ thi doanh nghiệp phải làm những việc gì?

Câu 20: Trình bày khái niệm, ndung năng suất DV. Các giải pháp tăng năng suất DV.

Câu 21- Nêu nội dung chi tiết của các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ.

Câu 22: Bạn hiểu thế nào về công nghiệp hóa dịch vụ? cho ví dụ từng loại.

Câu 24: KH thường sử dụng các tiêu chí nào để đánh giá CLDV.

Câu 25- Trình bày các đặc điểm của Marketing dịch vụ, trong các đặc điểm đó đặc điểm nào được sử dụng để xây dựng chiến lược marketing dịch vụ?

Câu 26: DV khác biệt với hàng hóa bởi các đặc trưng nào? Nêu tính cặp đôi và ntắc ứng dụng tính cặp đôi trong DV.

Câu 28: Trình bày thị trường hoạt động của Marketing dịch vụ.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: