SÁCH - Giáo trình Vi điều khiển PIC - Lý thuyết và thực hành (ThS. Nguyễn Đình Phú & ThS. Phan Vân Hoàn & ThS. Trương Ngọc Anh)NỘI DUNG:

Chương 1:Đặc tính cấu trúc, chức năng các port
Chương 2: Tổ chức bộ nhớ, thanh ghi
Chương 3: Lệnh hợp ngữ
Chương 4: Ngôn ngữ lập trình C
Chương 5: Giao tiếp LED, LCD, phím đơn, ma trận phím
Chương 6: Timer - Counter
Chương 7: Chuyển đỏi tín hiệu tương tự sang số
Chương 8: Ngắt

Chương 9: Điều chế độ rộng xung - PWM
Chương 10: Truyền dữ liệu UART

LINK MUA SÁCH ONLINE

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: