SÁCH - KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (Environmental Egineering) - GS.TS. Lâm Minh Triết Cb


Quyển sách Kỹ thuật môi trường được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực chuyên ngành công nghệ và quản lý môi trường ở các trường đại học, đáp ứng nhu cầu bức xúc của công tác bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng bền vững.

Vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay đang trở nên bức xúc hơn bao giờ hết, là vấn đề chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, và để hoàn thành nhiệm vụ mang tính chiến lược đó, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực môi trường. Quyển sách Kỹ thuật môi trường được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành khoa học, công nghệ và quản lý môi trường.

Quyển sách Kỹ thuật môi trường được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành khoa học , công nghệ và quản lý môi trường.

NỘI DUNG:

PHẦN THỨ NHẤT: Khoa học cơ sở ứng dụng trong kỹ thuật môi trường với năm chương: hóa học, vi sinh học, thủy lực, chỉ tiêu môi trường và quản lý chất lượng nước;

PHẦN THỨ HAI: Kỹ thuật môi trường nước gồm hai nội dung: kỹ thuật xử lý nước thiên nhiên, kỹ thuật và công nghệ xử lý nước thải;

PHẦN THỨ BA: Kỹ thuật môi trường không khí gồm các nội dung: ô nhiễm không khí, hệ thống thông gió và vận chuyển không khí, kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí, ô nhiễm do tiếng ồn và kỹ thuật chống ồn;

PHẦN THỨ TƯ: Chất thải rắn, chất thải nguy hại và giảm thiểu chất thải gồm các nội dung: quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp.

LINK MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: