SÁCH - Hóa học hữu cơ (các nhóm định chức chính) Tập I (C - H) - Lê Ngọc Thạch CbSách là điều kiện không thể thiếu cho việc tự học.

Quyển sách Hóa học hữu cơ (các nhóm định chức chính) này được biên soạn nhằm cập nhật cho quyển sách cùng tên đã xuất bản vào năm 2002.
Để tăng phần phong phú, quyển sách có thêm phần Ghi chép về việc soạn thảo danh từ khoa học nói chung và danh từ hóa học nói riêng của Thầy Lê Văn Thới và phần Danh từ Hóa học Anh – Pháp – Việt.

Ngoài việc phục vụ cho sinh viên theo học về Hóa học Hữu cơ như một học phần cơ sở tại các đại học có đào tạo về hóa học. Ngoài ra, học sinh các trường chuyên và năng khiếu, thí sinh dự thi môn hóa học hữu cơ; học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành về Hóa học Hữu cơ cũng có thể sử dụng như một tài liệu bổ túc kiến thức.

NỘI DUNG:

Chương 1. ALKAN và CICLOALKAN
Chương 2. ALKEN
Chương 3. DIEN
Chương 4. ALKIN
Chương 5. AREN
GHI CHÉP VỀ VIỆC SOẠN THẢO DANH TỪ …
DANH TỪ HÓA HỌC ANH – PHÁP – VIỆT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CHỈ LỤC.


LINK XEM SÁCH PREVIEWSách là điều kiện không thể thiếu cho việc tự học.

Quyển sách Hóa học hữu cơ (các nhóm định chức chính) này được biên soạn nhằm cập nhật cho quyển sách cùng tên đã xuất bản vào năm 2002.
Để tăng phần phong phú, quyển sách có thêm phần Ghi chép về việc soạn thảo danh từ khoa học nói chung và danh từ hóa học nói riêng của Thầy Lê Văn Thới và phần Danh từ Hóa học Anh – Pháp – Việt.

Ngoài việc phục vụ cho sinh viên theo học về Hóa học Hữu cơ như một học phần cơ sở tại các đại học có đào tạo về hóa học. Ngoài ra, học sinh các trường chuyên và năng khiếu, thí sinh dự thi môn hóa học hữu cơ; học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành về Hóa học Hữu cơ cũng có thể sử dụng như một tài liệu bổ túc kiến thức.

NỘI DUNG:

Chương 1. ALKAN và CICLOALKAN
Chương 2. ALKEN
Chương 3. DIEN
Chương 4. ALKIN
Chương 5. AREN
GHI CHÉP VỀ VIỆC SOẠN THẢO DANH TỪ …
DANH TỪ HÓA HỌC ANH – PHÁP – VIỆT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
CHỈ LỤC.


LINK XEM SÁCH PREVIEW

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: