POM - QM FOR WINDOWS Version 3.0 & 3.41 (PHẦN MỀM CHO NHỮNG QUYẾT ĐỊNH KHOA HỌC NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CÁC THAO TÁC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤTSau khi sử dụng  EvTran v2.0  để dịch sang tiếng việt, thì Font “ Times New Roman ”  bị chuyển thành  “ Times New Roman  EVT  ” , nhƣng có thể  xem  nó  bằng  Font “ TCVN3 Sample Font ” , vì vậy ta có thể chuyển đổi lại  mã Font  từ  “TCVN3”  thành “ Times New Roman ”.  Bản dịch thƣờng thiếu chử  ƣ  và dấu  ngã, rất nhiều  từ  ngữ  chƣa chuẩn xác, phần lớn các từ  này chƣa đƣợc dịch lại. Tuy nhiên, khi  thực hành với các  ví dụ (ở chƣơng 6), thì sẽ dể hiểu thôi, tất nhiên rất nhiều thứ  phải học qua rồi mới mò đƣợc nha! Ngoài ra Version 3.41 build 108 ngày 20/09/2010   còn  có  các  hƣớng  dẫn  thêm đƣợc  lƣu  trong  thƣ mục  cài  đặt,  vào  đó  xem  nhé  ! 

Dịch  bằng  Google  kết hợp với  EvTran v2.0  sẽ  dể  hiểu hơn, tuy nhiên phải phối hợp giữa ngôn ngữ  máy tính, ngôn ngữ  kinh tế, một chút tiếng anh, rồi đến tiếng việt thì mới ok. Lƣu  ý, bảng dịch  tiếng việt  có bổ  sung  thêm nội dung, vì vậy  ở  chƣơng 6,  mỗi phần đều có thêm một số  nội dung làm cho phần phiên dịch có những chỗ  không theo thứ  tự  nhƣ  bảng tiếng anh.  Phần lớn các từ ngữ đƣợc chỉnh sửa tập chung ở chƣơng 6, nhƣng không nhiều, chỉ đủ để mò thôi nhé !


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOADSau khi sử dụng  EvTran v2.0  để dịch sang tiếng việt, thì Font “ Times New Roman ”  bị chuyển thành  “ Times New Roman  EVT  ” , nhƣng có thể  xem  nó  bằng  Font “ TCVN3 Sample Font ” , vì vậy ta có thể chuyển đổi lại  mã Font  từ  “TCVN3”  thành “ Times New Roman ”.  Bản dịch thƣờng thiếu chử  ƣ  và dấu  ngã, rất nhiều  từ  ngữ  chƣa chuẩn xác, phần lớn các từ  này chƣa đƣợc dịch lại. Tuy nhiên, khi  thực hành với các  ví dụ (ở chƣơng 6), thì sẽ dể hiểu thôi, tất nhiên rất nhiều thứ  phải học qua rồi mới mò đƣợc nha! Ngoài ra Version 3.41 build 108 ngày 20/09/2010   còn  có  các  hƣớng  dẫn  thêm đƣợc  lƣu  trong  thƣ mục  cài  đặt,  vào  đó  xem  nhé  ! 

Dịch  bằng  Google  kết hợp với  EvTran v2.0  sẽ  dể  hiểu hơn, tuy nhiên phải phối hợp giữa ngôn ngữ  máy tính, ngôn ngữ  kinh tế, một chút tiếng anh, rồi đến tiếng việt thì mới ok. Lƣu  ý, bảng dịch  tiếng việt  có bổ  sung  thêm nội dung, vì vậy  ở  chƣơng 6,  mỗi phần đều có thêm một số  nội dung làm cho phần phiên dịch có những chỗ  không theo thứ  tự  nhƣ  bảng tiếng anh.  Phần lớn các từ ngữ đƣợc chỉnh sửa tập chung ở chƣơng 6, nhƣng không nhiều, chỉ đủ để mò thôi nhé !


LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: