DỰ ÁN - THỐNG KÊ KHẢO SÁT MỨC CHI TIÊU HÀNG THÁNG CỦA SINH VIÊN KHI VÀO ĐẠI HỌCChi tiêu là một đề tài đang rất được sự quan tâm của xã hội. Chi tiêu không chỉ là giải pháp mà nó còn đem đến rất nhiều những điều khó khăn nếu như chúng ta không rèn luyện để chi tiêu trở nên sáng suốt và hợp lí. Một nền kinhtế khỏe mạnh, không chỉ cần sự thấu đáo của chính phủ mà còn nhờ vào từng cá nhân chúng ta, cách chúng ta chi tiêu sẽ ảnh hưởng đến không chỉ mỗi chúng ta mà nó còn ảnh hưởng đến đất nước của chúng ta. Cùng với việc chi tiêu không đúng cách, hoang phí sẽ gây ra hệ  lụy nghiêm trọng như có thói quen mua sắm không lành mạnh, thiếu chi phí chi trả cho những việc đột xuất, không những thế chi tiêu không phù hợp khiến chúng ta dễ sa ngã vào những con đường tệ nạn, thậm chí, còn có thể biến ta thành con người ích kỷ, thiếu suy nghĩ, xem nhẹ giá trị của mọi người xung quanh và sống quá hưởng thụ, đua đòi. Trên cơ sở lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu,  phân tích về khoảng thu và mức chi tiêu hàng tháng của sinh viên khu vực TP.HCM. Nghiên cứu cũng đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu hợp lý cho sinh viên đại học TP.HCM trong những năm tới.


NỘI DUNG:LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................4

CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI...................................................................4

1.1 Bối cảnh của đề tài nghiên cứu......................................................................4

1.2 Mục tiêu của đề tài.........................................................................................4

1.3 Phát biểu vấn đề nghiên cứu..........................................................................5

1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu..................................................................5

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................5

2.1 Định nghĩa về chi tiêu hợp lí..........................................................................5

2.2 Lợi ích của việc chi tiêu hợp lí.......................................................................5

2.3 Tầm quan trọng của vấn đề chi tiêu hiện nay.................................................6

2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu hàng tháng của sinh viên......................7

CHƯƠNG 3 – MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

ĐẾN CHI TIÊU HÀNG THÁNG CỦA SINH VIÊN KHI VÀO ĐẠI HỌC.....8

3.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu.......................................................................8

3.1.1 Biến phụ thuộc........................................................................................8

3.1.2Biến độc lập............................................................................................8

3.2 Mô tả các biến................................................................................................9

CHƯƠNG 4 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................10

4.1 Thang đo và mã hóa thang đo.......................................................................10

4.2 Bảng câu hỏi.................................................................................................10

4.3 Phương pháp thu thập dữ liệu.......................................................................11

4.4 Phân tích dữ liệu...........................................................................................11

CHƯƠNG 5 – PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...........................11

5.1 Thống kê mô tả.............................................................................................11

5.1.1 Số lượng mẫu........................................................................................11

5.1.2 Thống kê mẫu theo từng yếu tố.............................................................11

5.1.3 Kết quả thống kê mô tả xử lý trên phần mềm SPSS.............................17

5.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo........................................................................18

5.3 Kiểm định ANOVA......................................................................................18

CHƯƠNG 6 – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.............................................19

6.1 Kết quả của nghiên cứu................................................................................19

6.2 Những mặt hạn chế của nghiên cứu.............................................................19

TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................19

PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI DÙNG TRONG TRONG CUỘC KHẢO SÁT

“CHI TIÊU HÀNG THÁNG CỦA SINH VIÊN KHI VÀO ĐẠI HỌC”


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADChi tiêu là một đề tài đang rất được sự quan tâm của xã hội. Chi tiêu không chỉ là giải pháp mà nó còn đem đến rất nhiều những điều khó khăn nếu như chúng ta không rèn luyện để chi tiêu trở nên sáng suốt và hợp lí. Một nền kinhtế khỏe mạnh, không chỉ cần sự thấu đáo của chính phủ mà còn nhờ vào từng cá nhân chúng ta, cách chúng ta chi tiêu sẽ ảnh hưởng đến không chỉ mỗi chúng ta mà nó còn ảnh hưởng đến đất nước của chúng ta. Cùng với việc chi tiêu không đúng cách, hoang phí sẽ gây ra hệ  lụy nghiêm trọng như có thói quen mua sắm không lành mạnh, thiếu chi phí chi trả cho những việc đột xuất, không những thế chi tiêu không phù hợp khiến chúng ta dễ sa ngã vào những con đường tệ nạn, thậm chí, còn có thể biến ta thành con người ích kỷ, thiếu suy nghĩ, xem nhẹ giá trị của mọi người xung quanh và sống quá hưởng thụ, đua đòi. Trên cơ sở lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu,  phân tích về khoảng thu và mức chi tiêu hàng tháng của sinh viên khu vực TP.HCM. Nghiên cứu cũng đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu hợp lý cho sinh viên đại học TP.HCM trong những năm tới.


NỘI DUNG:LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................4

CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI...................................................................4

1.1 Bối cảnh của đề tài nghiên cứu......................................................................4

1.2 Mục tiêu của đề tài.........................................................................................4

1.3 Phát biểu vấn đề nghiên cứu..........................................................................5

1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu..................................................................5

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT....................................................................5

2.1 Định nghĩa về chi tiêu hợp lí..........................................................................5

2.2 Lợi ích của việc chi tiêu hợp lí.......................................................................5

2.3 Tầm quan trọng của vấn đề chi tiêu hiện nay.................................................6

2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi tiêu hàng tháng của sinh viên......................7

CHƯƠNG 3 – MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

ĐẾN CHI TIÊU HÀNG THÁNG CỦA SINH VIÊN KHI VÀO ĐẠI HỌC.....8

3.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu.......................................................................8

3.1.1 Biến phụ thuộc........................................................................................8

3.1.2Biến độc lập............................................................................................8

3.2 Mô tả các biến................................................................................................9

CHƯƠNG 4 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..............................................10

4.1 Thang đo và mã hóa thang đo.......................................................................10

4.2 Bảng câu hỏi.................................................................................................10

4.3 Phương pháp thu thập dữ liệu.......................................................................11

4.4 Phân tích dữ liệu...........................................................................................11

CHƯƠNG 5 – PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...........................11

5.1 Thống kê mô tả.............................................................................................11

5.1.1 Số lượng mẫu........................................................................................11

5.1.2 Thống kê mẫu theo từng yếu tố.............................................................11

5.1.3 Kết quả thống kê mô tả xử lý trên phần mềm SPSS.............................17

5.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo........................................................................18

5.3 Kiểm định ANOVA......................................................................................18

CHƯƠNG 6 – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.............................................19

6.1 Kết quả của nghiên cứu................................................................................19

6.2 Những mặt hạn chế của nghiên cứu.............................................................19

TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................19

PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI DÙNG TRONG TRONG CUỘC KHẢO SÁT

“CHI TIÊU HÀNG THÁNG CỦA SINH VIÊN KHI VÀO ĐẠI HỌC”


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: