MỐI LIÊN HỆ GIỮA SỰ THỎA MÃN CÁC NHU CẦU TÂM LÝ CƠ BẢN, ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ TRÌ HOÃN HỌC TẬP Ở SINH VIÊNVì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này để xem xét mối quan hệ giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản, động lực học tập và trì hoãn học tập. Qua đó, đề xuất những phương pháp làm giảm mức độ trì hoãn trong học tâp ở sinh viên. Nghiên cứu được tiến hành với các giả thuyết sau: (1) Có mối tương quan thuận giữa thiếu động lực, động lực điều chỉnh bên ngoài và động lực điều chỉnh nhập nội với trì hoãn học tập, (2) Có mối tương quan nghịch giữa động lực điều chỉnh xác nhận, động lực hướng đến hiểu biết, động lực hướng đến trải nghiệm và động lực hướng đến thành tựu với trì hoãn học tập, (3) Có mối tương quan nghịch giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản đối với mức độ trì hoãn trong học tập, (4) Sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản có ảnh hưởng gián tiếp đến trì hoãn học tập mà một phần ảnh hưởng này là thông qua động lực học tập của sinh viên. 


NỘI DUNG:CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................. 6

1.1. Khái niệm trì hoãn và trì hoãn trong học tập ................................................. 6

1.2. Nguyên nhân hay tiền đề của trì hoãn .......................................................... 11

1.3. Mối liên hệ giữa động lực học tập và trì hoãn học tập ................................. 20

1.4. Mối liên hệ giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản với trì hoãn học tập

.......................................................................................................................... 23

1.5. Ảnh hưởng gián tiếp của sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản đến trì hoãn

học tập thông qua động lực học tập. ................................................................... 25

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................... 27

2.1. Khách thể .................................................................................................... 27

2.2. Cách tiến hành ............................................................................................ 27

2.3. Công cụ đo lường ........................................................................................ 27

2.3.1. Trì hoãn học tập ................................................................................... 27

2.3.2. Động lực học tập .................................................................................. 28

2.3.3. Sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản ................................................ 28

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN ....................................... 30

3.1. Kết quả phân tích thống kê mô tả ................................................................ 30

3.3. Kết quả phân tích hồi quy trì hoãn học tập theo động lực học tập ................ 33

3.4. Kết quả phân tích tương quan từng phần giữa các động lực học tập ............ 34

3.5. Kết quả phân tích hồi quy trì hoãn học tập theo sự thỏa mãn các nhu cầu tâm

lý cơ bản ............................................................................................................ 34

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

2

3.6. Kết quả phân tích tương quan từng phần giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý

cơ bản ................................................................................................................ 35

3.7. Kết quả phân tích mô hình mạng SEM về ảnh hưởng trung gian của sự thỏa

mãn nhu cầu gắn kết và sự thỏa mãn nhu cầu tự chủ đối với trì hoãn học tập

thông qua sự thỏa mãn nhu cầu năng lực. ........................................................... 35

3.8. Kết quả phân tích hiệu ứng trung gian của các loại động lực học tập trong

mối quan hệ giữa sự thỏa mãn nhu cầu năng lực và trì hoãn học tập .................. 36

CHƯƠNG IV: THẢO LUẬN ................................................................................ 38

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN .................................................................................... 42

PHỤ LỤC .............................................................................................................. 54

Phụ lục 1: Bảng hỏi nghiên cứu ..


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADVì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này để xem xét mối quan hệ giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản, động lực học tập và trì hoãn học tập. Qua đó, đề xuất những phương pháp làm giảm mức độ trì hoãn trong học tâp ở sinh viên. Nghiên cứu được tiến hành với các giả thuyết sau: (1) Có mối tương quan thuận giữa thiếu động lực, động lực điều chỉnh bên ngoài và động lực điều chỉnh nhập nội với trì hoãn học tập, (2) Có mối tương quan nghịch giữa động lực điều chỉnh xác nhận, động lực hướng đến hiểu biết, động lực hướng đến trải nghiệm và động lực hướng đến thành tựu với trì hoãn học tập, (3) Có mối tương quan nghịch giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản đối với mức độ trì hoãn trong học tập, (4) Sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản có ảnh hưởng gián tiếp đến trì hoãn học tập mà một phần ảnh hưởng này là thông qua động lực học tập của sinh viên. 


NỘI DUNG:CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................. 6

1.1. Khái niệm trì hoãn và trì hoãn trong học tập ................................................. 6

1.2. Nguyên nhân hay tiền đề của trì hoãn .......................................................... 11

1.3. Mối liên hệ giữa động lực học tập và trì hoãn học tập ................................. 20

1.4. Mối liên hệ giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản với trì hoãn học tập

.......................................................................................................................... 23

1.5. Ảnh hưởng gián tiếp của sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản đến trì hoãn

học tập thông qua động lực học tập. ................................................................... 25

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................... 27

2.1. Khách thể .................................................................................................... 27

2.2. Cách tiến hành ............................................................................................ 27

2.3. Công cụ đo lường ........................................................................................ 27

2.3.1. Trì hoãn học tập ................................................................................... 27

2.3.2. Động lực học tập .................................................................................. 28

2.3.3. Sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý cơ bản ................................................ 28

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN ....................................... 30

3.1. Kết quả phân tích thống kê mô tả ................................................................ 30

3.3. Kết quả phân tích hồi quy trì hoãn học tập theo động lực học tập ................ 33

3.4. Kết quả phân tích tương quan từng phần giữa các động lực học tập ............ 34

3.5. Kết quả phân tích hồi quy trì hoãn học tập theo sự thỏa mãn các nhu cầu tâm

lý cơ bản ............................................................................................................ 34

Downloaded by Mân Tr?n Lê (reallab.gts@gmail.com)

lOMoARcPSD|9783286

2

3.6. Kết quả phân tích tương quan từng phần giữa sự thỏa mãn các nhu cầu tâm lý

cơ bản ................................................................................................................ 35

3.7. Kết quả phân tích mô hình mạng SEM về ảnh hưởng trung gian của sự thỏa

mãn nhu cầu gắn kết và sự thỏa mãn nhu cầu tự chủ đối với trì hoãn học tập

thông qua sự thỏa mãn nhu cầu năng lực. ........................................................... 35

3.8. Kết quả phân tích hiệu ứng trung gian của các loại động lực học tập trong

mối quan hệ giữa sự thỏa mãn nhu cầu năng lực và trì hoãn học tập .................. 36

CHƯƠNG IV: THẢO LUẬN ................................................................................ 38

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN .................................................................................... 42

PHỤ LỤC .............................................................................................................. 54

Phụ lục 1: Bảng hỏi nghiên cứu ..


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: