ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CỦA CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM 5 NĂM GẦN ĐÂY (TỪ 2018 – 2022)1. Mục tiêu của đề tài

2.1. Mục tiêu chung

Tìm hiểu thực trạng của cán cân thương mại tại Việt Nam trong năm năm từ 2018 đến 2022, từ đó đưa ra các đánh giá về tình trạng thặng dư hay thâm hụt thương mại tại nước ta trong thời gian nghiên cứu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Hệ thống các cơ sở lý luận và thực tiễn về cán cân thương mại tại Việt Nam. 

Đánh giá về các ảnh hưởng của cán cân thương mại Việt Nam đến nền kinh tế trong giai đoạn 2018-2022.

Đưa ra kết luận về thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam dựa trên các đánh giá về thực tiễn của cán cân thương mại trong giai đoạn 5 năm 2018-2022


NỘI DUNG:MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................4

1. Tính cấp thiết của đề tài.....................................................................................4

1. Mục tiêu của đề tài..............................................................................................4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI.......................5

1.1. Khái niệm về cán cân thương mại.....................................................................5

1.2. Đặc điểm của cán cân thương mại....................................................................5

1.3. Vai trò của CCTM đến nền kinh tế quốc gia....................................................5

CHƯƠNG 2 : TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 –

2022 THEO TỪNG KHU VỰC KINH TẾ..................................................................7

2.1. Thị trường Châu Á.............................................................................................7

2.2. Thị trường Châu Âu...........................................................................................8

2.3. Thị trường Châu Mỹ..........................................................................................9

2.4. Thị trường châu Đại Dương.............................................................................11

2.5. Thị trường Châu Phi........................................................................................13

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT

NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2018 – 2022..................................................................15

3.1. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2018:.........15

3.2. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam năm 2019...........16

3.3. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại Việt Nam năm 2020..................17

3.4. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam năm 2021...........18

3.5. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam năm 2022...........18

3.6. Đánh giá thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam 2018 – 2022...........19

KẾT LUẬN.....................................................................................................................23

TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................24


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD1. Mục tiêu của đề tài

2.1. Mục tiêu chung

Tìm hiểu thực trạng của cán cân thương mại tại Việt Nam trong năm năm từ 2018 đến 2022, từ đó đưa ra các đánh giá về tình trạng thặng dư hay thâm hụt thương mại tại nước ta trong thời gian nghiên cứu.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Hệ thống các cơ sở lý luận và thực tiễn về cán cân thương mại tại Việt Nam. 

Đánh giá về các ảnh hưởng của cán cân thương mại Việt Nam đến nền kinh tế trong giai đoạn 2018-2022.

Đưa ra kết luận về thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam dựa trên các đánh giá về thực tiễn của cán cân thương mại trong giai đoạn 5 năm 2018-2022


NỘI DUNG:MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................4

1. Tính cấp thiết của đề tài.....................................................................................4

1. Mục tiêu của đề tài..............................................................................................4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁN CÂN THƯƠNG MẠI.......................5

1.1. Khái niệm về cán cân thương mại.....................................................................5

1.2. Đặc điểm của cán cân thương mại....................................................................5

1.3. Vai trò của CCTM đến nền kinh tế quốc gia....................................................5

CHƯƠNG 2 : TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 –

2022 THEO TỪNG KHU VỰC KINH TẾ..................................................................7

2.1. Thị trường Châu Á.............................................................................................7

2.2. Thị trường Châu Âu...........................................................................................8

2.3. Thị trường Châu Mỹ..........................................................................................9

2.4. Thị trường châu Đại Dương.............................................................................11

2.5. Thị trường Châu Phi........................................................................................13

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT

NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2018 – 2022..................................................................15

3.1. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2018:.........15

3.2. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam năm 2019...........16

3.3. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại Việt Nam năm 2020..................17

3.4. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam năm 2021...........18

3.5. Tổng quan thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam năm 2022...........18

3.6. Đánh giá thực trạng cán cân thương mại của Việt Nam 2018 – 2022...........19

KẾT LUẬN.....................................................................................................................23

TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................24


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: