Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Lớp 7 - FULL Tập 1 + 2 (Đại Lợi)1) Bài tập cuối tuần lớp 7 tập 1 sách gồm 6 unit:


- unit 1: my hobbies

- unit 2: health

- unit 3: community service

- unit 4: music and arts

- unit 5: vietnames food and drink

- unit 6: the first university in viet nam

 


Trong mỗi đơn vị bài học, chúng tôi đều trình bày đầy đủ các nội dung sau:


- Phần Lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp của bài học


- Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ của các em. Các em sẽ được rèn luyện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp/ mẫu câu trong phần này.


- Phần Week 2: Phần này giúp rèn luyện và hoàn thiện cả 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Anh của các em. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng CD này sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

 


2) Bài tập cuối tuần lớp 7 tập 2 gồm 6 đơn vị bài học từ unit 7 - unit 12


- unit 7: traffic


- unit 8: films


- unit 9: festivals around the world


- unit 10: sources of energy


- unit 11: travelling in the future


- unit 12: an overcrowded world


Trong mỗi đơn vị bài học, chúng tôi đều trình bày đầy đủ các nội dung sau:


- Phần Lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp của bài học


- Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ của các em. Các em sẽ được rèn luyện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp/ mẫu câu trong phần này.


- Phần Week 2: Phần này giúp rèn luyện và hoàn thiện cả 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Anh của các em. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng CD này sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4


Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Lớp 7 Tập 1 (Đại Lợi)


LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Lớp 7 Tập 2 (Đại Lợi)


LINK DOWNLOAD (PDF)1) Bài tập cuối tuần lớp 7 tập 1 sách gồm 6 unit:


- unit 1: my hobbies

- unit 2: health

- unit 3: community service

- unit 4: music and arts

- unit 5: vietnames food and drink

- unit 6: the first university in viet nam

 


Trong mỗi đơn vị bài học, chúng tôi đều trình bày đầy đủ các nội dung sau:


- Phần Lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp của bài học


- Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ của các em. Các em sẽ được rèn luyện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp/ mẫu câu trong phần này.


- Phần Week 2: Phần này giúp rèn luyện và hoàn thiện cả 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Anh của các em. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng CD này sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

 


2) Bài tập cuối tuần lớp 7 tập 2 gồm 6 đơn vị bài học từ unit 7 - unit 12


- unit 7: traffic


- unit 8: films


- unit 9: festivals around the world


- unit 10: sources of energy


- unit 11: travelling in the future


- unit 12: an overcrowded world


Trong mỗi đơn vị bài học, chúng tôi đều trình bày đầy đủ các nội dung sau:


- Phần Lý thuyết: Tập trung vào trọng tâm ngữ pháp của bài học


- Phần Week 1: Tập trung vào việc thực hành kiến thức ngôn ngữ của các em. Các em sẽ được rèn luyện ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp/ mẫu câu trong phần này.


- Phần Week 2: Phần này giúp rèn luyện và hoàn thiện cả 4 kỹ năng giao tiếp: Nghe – Nói – Đọc – Viết tiếng Anh của các em. Kết hợp với các nội dung trong sách là đĩa CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ. Chúng tôi tin rằng CD này sẽ hỗ trợ các em rất nhiều trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE


LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 1

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 2

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 3

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE 4


Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Lớp 7 Tập 1 (Đại Lợi)


LINK DOWNLOAD (WORD)


LINK DOWNLOAD (PDF)Bài tập cuối tuần Tiếng Anh - Lớp 7 Tập 2 (Đại Lợi)


LINK DOWNLOAD (PDF)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: