Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

 


Việc phát triển giáo dục và đào tạo là chính sách quốc gia hàng đầu, một trong những động lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, và là điều kiện để thúc đẩy nguồn nhân lực trong tương lai. Tổ chức giáo dục trong đó Trường là nơi đào tạo ra những sinh viên có trình độ kỹ năng và năng lực cao. Tại các trường, thì giảng viên (GV) là một vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Trường. Một trường đại học có thể đạt được thành công lớn khi có những GV làm việc chăm chỉ, sáng tạo và tận tâm với nghề. Nó phụ thuộc vào phương pháp và phương pháp mà các nhà quản lý sử dụng để thúc đẩy GV làm việc. Do đó, động lực làm việc cho GV của trường không đạt được kết quả mong muốn. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông” với mong muốn đưa ra những biện pháp phù hợp thực tế tạo động lực làm việc cho giảng viên trong MUT. Từ đó, tạo điều kiện cải thiện chất lượng nguồn nhân lực cho trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn. 

Tác giả sử dụng hai phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Sau khi hình thành bộ khung lý thuyết và xác định đươc mô hình nghiên cứu sẽ tiến hành phỏng vấn, phiếu điều tra và khảo sát. Kết quả nghiên cứu làm rõ hơn sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của GV trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Từ đó, giúp xây dựng các kế hoạch, chiến lược để tăng động lực làm việc của GV trong trường đại học và giúp các nhà quản lý đưa ra các chính sách để quản lý tốt nguồn nhân lực Nhà trường trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.
LINK DOWNLOAD

 


Việc phát triển giáo dục và đào tạo là chính sách quốc gia hàng đầu, một trong những động lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, và là điều kiện để thúc đẩy nguồn nhân lực trong tương lai. Tổ chức giáo dục trong đó Trường là nơi đào tạo ra những sinh viên có trình độ kỹ năng và năng lực cao. Tại các trường, thì giảng viên (GV) là một vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Trường. Một trường đại học có thể đạt được thành công lớn khi có những GV làm việc chăm chỉ, sáng tạo và tận tâm với nghề. Nó phụ thuộc vào phương pháp và phương pháp mà các nhà quản lý sử dụng để thúc đẩy GV làm việc. Do đó, động lực làm việc cho GV của trường không đạt được kết quả mong muốn. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Công nghệ Miền Đông” với mong muốn đưa ra những biện pháp phù hợp thực tế tạo động lực làm việc cho giảng viên trong MUT. Từ đó, tạo điều kiện cải thiện chất lượng nguồn nhân lực cho trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn. 

Tác giả sử dụng hai phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Sau khi hình thành bộ khung lý thuyết và xác định đươc mô hình nghiên cứu sẽ tiến hành phỏng vấn, phiếu điều tra và khảo sát. Kết quả nghiên cứu làm rõ hơn sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của GV trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Từ đó, giúp xây dựng các kế hoạch, chiến lược để tăng động lực làm việc của GV trong trường đại học và giúp các nhà quản lý đưa ra các chính sách để quản lý tốt nguồn nhân lực Nhà trường trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: