Hướng dẫn thực hành chiến lược kinh doanh quốc tế trên phần mềm mô phỏng kinh doanh Business Strategy Game của Glo-Bus và MC GRAW HILL (Hoa Kỳ)Trong các phần mềm mô phỏng ứng dụng trong giảng dạy kinh tế, quản lý và kinh doanh hiện  nay,  Business  Strategy  Simulation  Game  là  một  phần  mềm  phổ  biến  nhất được  trên  500 trường đại học tại Hoa Kỳ, UK, và trên 50 nước sử dụng với khoảng 500.000 học viên mỗi năm. 

Business Strategy Simulation Game (BSG) là chương trình mô phỏng tương tác các hoạt động của doanh nghiệp (đầu tư sản xuất, định giá, marketing, quản lý tài chính) trên thị trường kinh doanh quốc tế nhằm giúp học viên r̀n luyện và thực hành các kỹ năng phân tích các số liệu, từ đó đưa ra các quyết định và chiến lược ph̀ hợp nhất. Chương  trình  Business  Strategy  Game (BSG) ph̀ hợp với các khóa học ở trình độ MBA với mục tiêu nhấn mạnh đến nội dung quản trị chiến lược quốc tế. 


NỘI DUNG:Chương 1. Tổng quan về ứng dụng phần mềm mô phỏng trong giảng dạy thực hành quản

lý và kinh doanh tại Việt Nam ..................................................................................................... 8

1. Tổng quan về phần mềm mô phỏng quản lý và kinh doanh. ................................................ 8

1.1. Tổng quan về phần mềm mô phỏng quản lý và kinh doanh. ............................................... 9

1.2. Sự phát triển của các phần mềm mô phỏng quản lý và kinh doanh ................................... 11

1.3. Phân loại các phần mềm mô phỏng quản lý và kinh doanh ............................................... 15

2. Lợi ích sử dụng phần mềm BSG- Business Strategy Games trong giảng dạy ................... 17

3. Một số phần mềm mô phỏng kinh doanh điển hình ............................................................ 19

3.1. Những phần mềm mô phỏng kinh doanh điển hình ........................................................... 20

3.2. Các tổ chức nghiên cứu và đánh giá ứng dụng phần mềm mô phỏng ............................... 32

4. Tình hình sử dụng các phần mềm mô phỏng trong các chương trình đào tọa ................. 34

4.1. Trên thế giới ....................................................................................................................... 34

4.2. Tại Việt Nam ...................................................................................................................... 36

Chương 2. Giới thiệu phần mềm mô phỏng thực hành Chiến lược Kinh doanh của Glo-Bus

....................................................................................................................................................... 43

1. Giới thiệu chung về Business Strategy Game ....................................................................... 43

2. Các trường đã ứng dụng BSG trong giảng dạy và học tập ................................................. 45

3. Các nội dung chính trong thực hành BSG ............................................................................ 45

3.1. Tổ chức quản lý công ty ..................................................................................................... 46

3.2. Quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh quốc tế ............................................................ 49

3.3. Điều hành công ty như thực tế: .......................................................................................... 49

3.4. Đối mặt với cạnh tranh đồng thời từ nhiều đối thủ và biến động thị trường...................... 50

3.5. Điều chỉnh kế hoạch sau mỗi vòng đấu để đạt mục tiêu chiến lược. ................................. 51

3.6. Điểm tổng kết và chiến thắng chung cuộc & chứng chỉ do GloBus cấp. ........................... 51

Chương 3. Quy trình ứng dụng BSG trong giảng dạy Quản trị Kinh doanh và Chiến lược

Kinh doanh quốc tế (dành cho giảng viên) ............................................................................... 53

1. Các nội dung trên hệ thống BSG dành cho giảng viên ........................................................ 53

3.1. Thời gian chuẩn bị để sử dụng hệ thống ............................................................................ 53

3.2. Tổng quan về Game BSG .................................................................................................. 54

3.3. Quản lý công ty .................................................................................................................. 55

33.4. Các quyết đinh chiến lược cần thực hiện trong BSG ......................................................... 56

3.5. Chiến lược cạnh tranh thành công ...................................................................................... 56

3.6. Kết quả và ví trí của các công ty được xử lý như thế nào trong phần mềm mô phỏng ...... 58

3.8. Thời gian yêu cầu đối với học viên .................................................................................... 60

3.9. Lợi ích đối với giảng viên khi sử dụng BSG cho lớp của mình ........................................ 60

3.10. Bài thuyết trình kết thúc thực hành .................................................................................. 62

3.11. Giải thích cách tính điểm cho từng công ty ..................................................................... 63

2. Để cương môn học sử dụng BSG và hướng dẫn sử dụng .................................................... 65

2.1. Đề cương mẫu .................................................................................................................... 65

2.2. Hướng dẫn tổ chức giảng dạy và quản lý lớp trên BSG-Online (giảng viên) .................... 72

Chương 4. Hướng dẫn thực hành Chiến lược Kinh doanh trên BSG (dành cho sinh viên) 73

1. Những nội dung chính của BSG (dành cho học viên) .......................................................... 73

1.1. Giới thiệu chung ................................................................................................................. 73

1.2. Cơ chế hoạt động của phần mềm mô phỏng ...................................................................... 73

1.3. Tổng quan về công ty bạn được giao quản lý .................................................................... 75

1.4. Sản xuất và kinh doanh trên thị trường quốc tế ................................................................. 76

1.5. Hệ thống phân phối ............................................................................................................ 77

1.6. Quản lý nguyên liệu sản xuất ............................................................................................. 78

1.8. Quản lý sản xuất ................................................................................................................. 79

1.9. Các yếu tố cạnh tranh giữa các nhóm ................................................................................ 80

1.10. Thị phần của các công ty được xác định, tính toán thế nào ............................................. 82

2. Mười nhóm quyết định chính về Chiến lược kinh doanh trên BSG Online ...................... 83

2.1. Thực hành các quyết định về Trách nhiệm doanh nghiệp .................................................. 83

2.2. Thực hành các quyết định về Thị trường, nhu cầu ............................................................. 84

2.3. Thực hành các quyết định về Nhà máy, sản lượng, đầu tư xây mới, nâng cấp .................. 85

2.4. Thực hành các quyết định về Sản xuất ............................................................................... 87

2.5. Phân phối hàng thương hiệu ............................................................................................... 90

2.6. Bán hàng trực tuyến ........................................................................................................... 92

2.7. Các quyết định về Marketing ............................................................................................. 93

2.8. Các quyết định về thuê người nổi tiếng chứng thực cho sản phẩm ................................... 94

2.9. Các quyết định về gia công ................................................................................................ 95

2.10. Các quyết định tài chính và luồng tiền ............................................................................. 96

42.11. Các báo cáo ...................................................................................................................... 97

2.12. Hội đồng quản trị mong đợi điều gì ................................................................................. 97

2.13. Cách tính điểm cho các công ty ....................................................................................... 98

2.14. Lợi ích dành cho học viên ................................................................................................ 98

3. Phân tích các báo cáo thị trường trên BSG ........................................................................ 101

3.1. Tìm hiểu bẩy (7) báo cáo ngành theo các năm ................................................................. 101

3.2. Tìm hiểu năm (5) báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. ........................... 108

3.3. Tìm hiểu 2 báo cáo tình báo kinh doanh theo các năm .................................................... 113

4. Hướng dẫn những kỹ thuật thực hành trên BSG .............................................................. 115

4.1. Một số thực hành cơ bản .................................................................................................. 115

4.2. Một số kinh nghiệm khi ra các quyết định ....................................................................... 126

Chương 5. Một số câu hỏi lý thuyết và bài tập thực hành...................................................... 129

5.1. Một số câu hỏi về lý thuyết .............................................................................................. 129

5.2. Một số bài tập thực hành căn bản ..................................................................................... 132

5.3 Một số chiến lược mẫu ...................................................................................................... 134

Danh mục tài liệu tham khảo ..


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADTrong các phần mềm mô phỏng ứng dụng trong giảng dạy kinh tế, quản lý và kinh doanh hiện  nay,  Business  Strategy  Simulation  Game  là  một  phần  mềm  phổ  biến  nhất được  trên  500 trường đại học tại Hoa Kỳ, UK, và trên 50 nước sử dụng với khoảng 500.000 học viên mỗi năm. 

Business Strategy Simulation Game (BSG) là chương trình mô phỏng tương tác các hoạt động của doanh nghiệp (đầu tư sản xuất, định giá, marketing, quản lý tài chính) trên thị trường kinh doanh quốc tế nhằm giúp học viên r̀n luyện và thực hành các kỹ năng phân tích các số liệu, từ đó đưa ra các quyết định và chiến lược ph̀ hợp nhất. Chương  trình  Business  Strategy  Game (BSG) ph̀ hợp với các khóa học ở trình độ MBA với mục tiêu nhấn mạnh đến nội dung quản trị chiến lược quốc tế. 


NỘI DUNG:Chương 1. Tổng quan về ứng dụng phần mềm mô phỏng trong giảng dạy thực hành quản

lý và kinh doanh tại Việt Nam ..................................................................................................... 8

1. Tổng quan về phần mềm mô phỏng quản lý và kinh doanh. ................................................ 8

1.1. Tổng quan về phần mềm mô phỏng quản lý và kinh doanh. ............................................... 9

1.2. Sự phát triển của các phần mềm mô phỏng quản lý và kinh doanh ................................... 11

1.3. Phân loại các phần mềm mô phỏng quản lý và kinh doanh ............................................... 15

2. Lợi ích sử dụng phần mềm BSG- Business Strategy Games trong giảng dạy ................... 17

3. Một số phần mềm mô phỏng kinh doanh điển hình ............................................................ 19

3.1. Những phần mềm mô phỏng kinh doanh điển hình ........................................................... 20

3.2. Các tổ chức nghiên cứu và đánh giá ứng dụng phần mềm mô phỏng ............................... 32

4. Tình hình sử dụng các phần mềm mô phỏng trong các chương trình đào tọa ................. 34

4.1. Trên thế giới ....................................................................................................................... 34

4.2. Tại Việt Nam ...................................................................................................................... 36

Chương 2. Giới thiệu phần mềm mô phỏng thực hành Chiến lược Kinh doanh của Glo-Bus

....................................................................................................................................................... 43

1. Giới thiệu chung về Business Strategy Game ....................................................................... 43

2. Các trường đã ứng dụng BSG trong giảng dạy và học tập ................................................. 45

3. Các nội dung chính trong thực hành BSG ............................................................................ 45

3.1. Tổ chức quản lý công ty ..................................................................................................... 46

3.2. Quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh quốc tế ............................................................ 49

3.3. Điều hành công ty như thực tế: .......................................................................................... 49

3.4. Đối mặt với cạnh tranh đồng thời từ nhiều đối thủ và biến động thị trường...................... 50

3.5. Điều chỉnh kế hoạch sau mỗi vòng đấu để đạt mục tiêu chiến lược. ................................. 51

3.6. Điểm tổng kết và chiến thắng chung cuộc & chứng chỉ do GloBus cấp. ........................... 51

Chương 3. Quy trình ứng dụng BSG trong giảng dạy Quản trị Kinh doanh và Chiến lược

Kinh doanh quốc tế (dành cho giảng viên) ............................................................................... 53

1. Các nội dung trên hệ thống BSG dành cho giảng viên ........................................................ 53

3.1. Thời gian chuẩn bị để sử dụng hệ thống ............................................................................ 53

3.2. Tổng quan về Game BSG .................................................................................................. 54

3.3. Quản lý công ty .................................................................................................................. 55

33.4. Các quyết đinh chiến lược cần thực hiện trong BSG ......................................................... 56

3.5. Chiến lược cạnh tranh thành công ...................................................................................... 56

3.6. Kết quả và ví trí của các công ty được xử lý như thế nào trong phần mềm mô phỏng ...... 58

3.8. Thời gian yêu cầu đối với học viên .................................................................................... 60

3.9. Lợi ích đối với giảng viên khi sử dụng BSG cho lớp của mình ........................................ 60

3.10. Bài thuyết trình kết thúc thực hành .................................................................................. 62

3.11. Giải thích cách tính điểm cho từng công ty ..................................................................... 63

2. Để cương môn học sử dụng BSG và hướng dẫn sử dụng .................................................... 65

2.1. Đề cương mẫu .................................................................................................................... 65

2.2. Hướng dẫn tổ chức giảng dạy và quản lý lớp trên BSG-Online (giảng viên) .................... 72

Chương 4. Hướng dẫn thực hành Chiến lược Kinh doanh trên BSG (dành cho sinh viên) 73

1. Những nội dung chính của BSG (dành cho học viên) .......................................................... 73

1.1. Giới thiệu chung ................................................................................................................. 73

1.2. Cơ chế hoạt động của phần mềm mô phỏng ...................................................................... 73

1.3. Tổng quan về công ty bạn được giao quản lý .................................................................... 75

1.4. Sản xuất và kinh doanh trên thị trường quốc tế ................................................................. 76

1.5. Hệ thống phân phối ............................................................................................................ 77

1.6. Quản lý nguyên liệu sản xuất ............................................................................................. 78

1.8. Quản lý sản xuất ................................................................................................................. 79

1.9. Các yếu tố cạnh tranh giữa các nhóm ................................................................................ 80

1.10. Thị phần của các công ty được xác định, tính toán thế nào ............................................. 82

2. Mười nhóm quyết định chính về Chiến lược kinh doanh trên BSG Online ...................... 83

2.1. Thực hành các quyết định về Trách nhiệm doanh nghiệp .................................................. 83

2.2. Thực hành các quyết định về Thị trường, nhu cầu ............................................................. 84

2.3. Thực hành các quyết định về Nhà máy, sản lượng, đầu tư xây mới, nâng cấp .................. 85

2.4. Thực hành các quyết định về Sản xuất ............................................................................... 87

2.5. Phân phối hàng thương hiệu ............................................................................................... 90

2.6. Bán hàng trực tuyến ........................................................................................................... 92

2.7. Các quyết định về Marketing ............................................................................................. 93

2.8. Các quyết định về thuê người nổi tiếng chứng thực cho sản phẩm ................................... 94

2.9. Các quyết định về gia công ................................................................................................ 95

2.10. Các quyết định tài chính và luồng tiền ............................................................................. 96

42.11. Các báo cáo ...................................................................................................................... 97

2.12. Hội đồng quản trị mong đợi điều gì ................................................................................. 97

2.13. Cách tính điểm cho các công ty ....................................................................................... 98

2.14. Lợi ích dành cho học viên ................................................................................................ 98

3. Phân tích các báo cáo thị trường trên BSG ........................................................................ 101

3.1. Tìm hiểu bẩy (7) báo cáo ngành theo các năm ................................................................. 101

3.2. Tìm hiểu năm (5) báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. ........................... 108

3.3. Tìm hiểu 2 báo cáo tình báo kinh doanh theo các năm .................................................... 113

4. Hướng dẫn những kỹ thuật thực hành trên BSG .............................................................. 115

4.1. Một số thực hành cơ bản .................................................................................................. 115

4.2. Một số kinh nghiệm khi ra các quyết định ....................................................................... 126

Chương 5. Một số câu hỏi lý thuyết và bài tập thực hành...................................................... 129

5.1. Một số câu hỏi về lý thuyết .............................................................................................. 129

5.2. Một số bài tập thực hành căn bản ..................................................................................... 132

5.3 Một số chiến lược mẫu ...................................................................................................... 134

Danh mục tài liệu tham khảo ..


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: