Điều khiển nhiệt độ trong lò điện trở sử dụng thuật toán mờ-nơron (Temperature control for resistance furnace using neural fuzzy system)Tóm tắt


Bài  báo  này  trình  bày  kết  quả  nghiên  cứu  việc  sử dụng  thuật  toán  mờ-nơron  để  điều  khiển  nhiệt  độ trong lò điện trở. Thông qua việc mô phỏng hoạt động của các bộ điều khiển trên Matlab – Simulink, so sánh với  việc  sử  dụng  bộ  điều  khiển  kinh  điển  PID  cũng như  bộ  điều  khiển  mờ  thì  kết  quả  là  việc  sử  dụng thuật  toán  mờ-nơron  đã  hạn  chế  được  độ  quá  điều chỉnh,  đây là  điều rất mong muốn đối với đối tượng điều khiển là nhiệt độ. 


Abstract


This  paper  presents  research  results  in  using  the neural-fuzzy  controller  to  control  temperature  of resistance furnace.  In comparison  with PID controller as  well  as  fuzzy  logic  controller,  the  neural  fuzzy controller  limited  the  overshoot  value  significantly, that  is  the  desired  thing  for  temperature  control  for resistance  furnace.  Performance  of  the  above mentioned  controllers  are  evaluated  by  doing simulations in Matlab – SimulinkLINK DOWNLOADTóm tắt


Bài  báo  này  trình  bày  kết  quả  nghiên  cứu  việc  sử dụng  thuật  toán  mờ-nơron  để  điều  khiển  nhiệt  độ trong lò điện trở. Thông qua việc mô phỏng hoạt động của các bộ điều khiển trên Matlab – Simulink, so sánh với  việc  sử  dụng  bộ  điều  khiển  kinh  điển  PID  cũng như  bộ  điều  khiển  mờ  thì  kết  quả  là  việc  sử  dụng thuật  toán  mờ-nơron  đã  hạn  chế  được  độ  quá  điều chỉnh,  đây là  điều rất mong muốn đối với đối tượng điều khiển là nhiệt độ. 


Abstract


This  paper  presents  research  results  in  using  the neural-fuzzy  controller  to  control  temperature  of resistance furnace.  In comparison  with PID controller as  well  as  fuzzy  logic  controller,  the  neural  fuzzy controller  limited  the  overshoot  value  significantly, that  is  the  desired  thing  for  temperature  control  for resistance  furnace.  Performance  of  the  above mentioned  controllers  are  evaluated  by  doing simulations in Matlab – SimulinkLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: