ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUT LAEM SINGH BẰNG KỸ THUẬT RT-PCR TRÊN TÔM SÚ NUÔI (Penaeus monodon) Ở KHÁNH HÒATÓM TẮT 


Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng phương pháp RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase chain reaction) để khảo sát tình hình nhiễm virut Laem-Singh (LSNV) trên tôm sú giống và thương phẩm tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

13 mẫu (16,25%) trong tổng số 80 mẫu tôm (thu ngẫu nhiên từ 1/2011 - 5/2012 tại các chợ, các trại nuôi tôm ở khu vực huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh và Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa) được xác định nhiễm LSNV. Trong đó, tôm sú thương phẩm có dấu hiệu chậm lớn nhiễm LSNV là 36,67% (11/30). 8% (2/25) tôm sú thương phẩm nhiễm LSNV tuy bề ngoài không có biểu hiện chậm lớn. Nghiên cứu chưa phát hiện có sự hiện diện của LSNV trên tôm sú giống (0 /25 mẫu tôm giống).

Từ khóa: RT-PCR, LSNV, MSGS, Penaeus monodon, Khánh Hòa


ABSTRACT 

In  this  research,  RT-PCR  (Reverse  Transcriptase  Polymerase  chain  reaction)  method  was  used  to  identify  the proportion of Laem-Singh virus infection in post-larvae and marketed shrimp in Khanh Hoa province. A survey of 80 P.  monodon  collected  from  11/2011  to  5/2012  from  markets,  farms  around  Van  Ninh,  Ninh  Hoa,  Cam  Ranh  and  Nha Trang (all belonged to Khanh Hoa Province) revealed that 16.25% (13 of 80) was infected by Laem-Singh virus (LSNV). 

Among these, 36,67% market shrimps with slow growth syndrome gave positive result with LSNV. In addition, 8% (2/25) commercial shrimp got LSNV infection without signal associated with disease or slow growth. There was no evidence of LSNV infection in post-larvae.

Keywords: RT-PCR, LSNV, MSGS, Penaeus monodon, Khánh Hòa
LINK DOWNLOADTÓM TẮT 


Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng phương pháp RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase chain reaction) để khảo sát tình hình nhiễm virut Laem-Singh (LSNV) trên tôm sú giống và thương phẩm tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

13 mẫu (16,25%) trong tổng số 80 mẫu tôm (thu ngẫu nhiên từ 1/2011 - 5/2012 tại các chợ, các trại nuôi tôm ở khu vực huyện Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh và Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa) được xác định nhiễm LSNV. Trong đó, tôm sú thương phẩm có dấu hiệu chậm lớn nhiễm LSNV là 36,67% (11/30). 8% (2/25) tôm sú thương phẩm nhiễm LSNV tuy bề ngoài không có biểu hiện chậm lớn. Nghiên cứu chưa phát hiện có sự hiện diện của LSNV trên tôm sú giống (0 /25 mẫu tôm giống).

Từ khóa: RT-PCR, LSNV, MSGS, Penaeus monodon, Khánh Hòa


ABSTRACT 

In  this  research,  RT-PCR  (Reverse  Transcriptase  Polymerase  chain  reaction)  method  was  used  to  identify  the proportion of Laem-Singh virus infection in post-larvae and marketed shrimp in Khanh Hoa province. A survey of 80 P.  monodon  collected  from  11/2011  to  5/2012  from  markets,  farms  around  Van  Ninh,  Ninh  Hoa,  Cam  Ranh  and  Nha Trang (all belonged to Khanh Hoa Province) revealed that 16.25% (13 of 80) was infected by Laem-Singh virus (LSNV). 

Among these, 36,67% market shrimps with slow growth syndrome gave positive result with LSNV. In addition, 8% (2/25) commercial shrimp got LSNV infection without signal associated with disease or slow growth. There was no evidence of LSNV infection in post-larvae.

Keywords: RT-PCR, LSNV, MSGS, Penaeus monodon, Khánh Hòa
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: