KẾ HOẠCH MARKETING SẢN PHẨM PHỞ BÒ CAY CỦA CÔNG TY VIFON VÀO THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC (LỚP QTMA10A - HV CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN)BẢN TÓM TẮT Ý TƯỞNG


Dòng sản phẩm dự kiến: Sản phẩm phở bò cay VIFON có nguồn gốc từ gạo. Thị trường dự kiến: Hàn Quốc – Do đây là thị trường lớn với mức tiêu thụ mỳ ăn liền bình quân đầu người lớn nhất trên thế giới.

Ý tưởng:Phát triển dòng sản phẩm phở có nguồn gốc từ gạo mang hương vị truyền thống của Việt Nam biến tấu để hợp khẩu vị của người dân Hàn Quốc. Từ đó phát triển thương hiệu mở rộng thị phần trên thị trường Hàn Quốc.


NỘI DUNG:
BẢN TÓM TẮT Ý TƯỞNG.......................................................................................................3

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY......................................................................................................3

2. TÌNH HÌNH MARKETING HIỆN TẠI...............................................................................3

2.1. Tình hình bên ngoài – các yếu tố vĩ mô..........................................................................3

2.2. Tình hình thị trường.......................................................................................................5

2.3. Tình hình cạnh tranh...................................................................................................... 9

2.4. Tình hình phân phối.....................................................................................................1 1

2.5. Tình hình công ty.........................................................................................................12

3. PHÂN TÍCH SWOT...........................................................................................................13

4. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM.......................................................14

4.1. Khách hàng mục tiêu....................................................................................................14

4.2. Định vị sản phẩm.........................................................................................................14

4.3. Tuyên ngôn định vị.......................................................................................................15

5. CÁC MỤC TIÊU................................................................................................................15

5.1. Mục tiêu tài chính........................................................................................................15

5.2. Mục tiêu marketing...................................................................................................... 15

5.3. Mục tiêu xã hội.............................................................................................................16

6. CHIẾN LƯỢC MARKETING...........................................................................................16

6.1. Chiến lược sản phẩm...................................................................................................16

6.2. Chiến lược giá sản phẩm.............................................................................................18

6.3. Chiến lược phân phối...................................................................................................19

6.4. Chiến lược xúc tiến...................................................................................................... 19

7. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.....................................................................................21

8. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH.............................................................................22

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOADBẢN TÓM TẮT Ý TƯỞNG


Dòng sản phẩm dự kiến: Sản phẩm phở bò cay VIFON có nguồn gốc từ gạo. Thị trường dự kiến: Hàn Quốc – Do đây là thị trường lớn với mức tiêu thụ mỳ ăn liền bình quân đầu người lớn nhất trên thế giới.

Ý tưởng:Phát triển dòng sản phẩm phở có nguồn gốc từ gạo mang hương vị truyền thống của Việt Nam biến tấu để hợp khẩu vị của người dân Hàn Quốc. Từ đó phát triển thương hiệu mở rộng thị phần trên thị trường Hàn Quốc.


NỘI DUNG:
BẢN TÓM TẮT Ý TƯỞNG.......................................................................................................3

1. GIỚI THIỆU CÔNG TY......................................................................................................3

2. TÌNH HÌNH MARKETING HIỆN TẠI...............................................................................3

2.1. Tình hình bên ngoài – các yếu tố vĩ mô..........................................................................3

2.2. Tình hình thị trường.......................................................................................................5

2.3. Tình hình cạnh tranh...................................................................................................... 9

2.4. Tình hình phân phối.....................................................................................................1 1

2.5. Tình hình công ty.........................................................................................................12

3. PHÂN TÍCH SWOT...........................................................................................................13

4. KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU, ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM.......................................................14

4.1. Khách hàng mục tiêu....................................................................................................14

4.2. Định vị sản phẩm.........................................................................................................14

4.3. Tuyên ngôn định vị.......................................................................................................15

5. CÁC MỤC TIÊU................................................................................................................15

5.1. Mục tiêu tài chính........................................................................................................15

5.2. Mục tiêu marketing...................................................................................................... 15

5.3. Mục tiêu xã hội.............................................................................................................16

6. CHIẾN LƯỢC MARKETING...........................................................................................16

6.1. Chiến lược sản phẩm...................................................................................................16

6.2. Chiến lược giá sản phẩm.............................................................................................18

6.3. Chiến lược phân phối...................................................................................................19

6.4. Chiến lược xúc tiến...................................................................................................... 19

7. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.....................................................................................21

8. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH.............................................................................22

TÀI LIỆU THAM KHẢOLINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: