Lập kế hoạch khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

 


2. Mục tiêu của đề tài:  

- Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về khởi nghiệp như khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ, các lý thuyết kinh tế liên quan đến khởi nghiệp. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng của công tác khởi nghiệp các DNVVN ở Việt Nam thời gian qua và thực trạng về chính sách của nhà nước đối với khu vực DNVVN 

- Xây dựng một quy trình cho quá trình khởi nghiệp để cho người khởi nghiệp có cơ sở lý thuyết, nắm được các bước cụ thể trong quá trình khởi nghiệp. 

- Đề xuất những giải pháp đối với chính sách pháp luật của nhà nước, sự hỗ trợ của Chính phủ đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là trong công tác khởi nghiệp.NỘI DUNG:
Phần mở đầu Trang

Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 04

1.1 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ 04

1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ 04

1.1.2 Tiêu chí phân loại DNVVN 04

1.2 Những vấn đề cơ bản về khởi nghiệp 05

1.2.1 Người khởi nghiệp 05

1.2.2 Đặc trưng của khởi nghiệp 05

1.3 Cơ sở lý luận của khởi nghiệp 06

1.3.1 Lập bản kế hoạch kinh doanh 06

1.3.1.1 Kế hoạch marketing 08

1.3.1.2 Quá trình phát triển sản phẩm 11

1.3.1.3 Tên doanh nghiệp và thương hiệu hàng hoá, dịch vụ 11

1.3.1.4 Kế hoạch định vị doanh nghiệp 12

1.3.1.5 Kế hoạch nhân sự 13

1.3.1.6 Chọn loại hình doanh nghiệp 15

1.3.1.7 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 16

1.3.1.8 Kế hoạch tài chính và kế toán 17

1.3.1.9 Kế hoạch bán hàng 18

1.3.2 Đăng ký kinh doanh 20

1.3.2.1 Cơ sở pháp lý và thủ tục ĐKKD 20

1.3.2.2 Trình tự thủ tục ĐKKD 20

1.3.3 Kinh nghiệm về khởi nghiệp ở một số nước 21

Chương II: THỰC TRẠNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 26

2.1 Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế quốc dân 26

2.1.1 Vai trò kinh tế 26

2.1.2 Vai trò xã hội 28

2.2 Thực trạng về các DNVVN và hoạt động khởi nghiệp các DNVVN ở Việt

Nam giai đoạn hiện nay 28

2.2.1 Thông tin chung về DNVVN 28

2.2.1.1 Số lượng DNVVN ở Việt Nam 28

2.2.1.2 Quy mô của các DNVVN ở Việt Nam hiện nay 28

2.2.1.3 Sự phân bố của các DNVVN ở Việt Nam hiện nay 30

2.2.1.4 Hiệu quả kinh doanh của các DNVVN 31

2.2.1.5 Các DNVVN Việt Nam chưa chú trọng vào chất lượng 31

2.2.2 Thực trạng khởi nghiệp 32

2.2.2.1 Thực trạng trong việc lập kế hoạch kinh doanh 32

2.2.2.2 Thực trạng quản lý, hoạt động của DN sau khi hoạt động 34

2.2.2.3 Đăng ký kinh doanh, thủ tục và chính sách hỗ trợ 38

Chương III: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP VÀ CÁC KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC

ĐKKD VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DNVVN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 43

3.1 Mô hình kế hoạch kinh doanh để khởi nghiệp DNVVN ở Việt Nam trong giai

đoạn hiện nay 43

3.1.1 Quan điểm phát triển DNVVN 43

3.1.2 Lập bản kế hoạch khởi sự doanh nghiệp 44

3.1.2.1 Phân tích thị trường 45

3.1.2.2 Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ 48

3.1.2.3 Phân tích tài chính 50

3.1.2.4 Kế hoạch nhân sự và tổ chức doanh nghiệp 55

3.1.2.5 Các chiến lược thực hiện 59

3.1.2.6 Lập bảng tóm tắt khởi sự doanh nghiệp 63

3.2 Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 63

3.3 Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện phát triển các DNVVN 63

3.3.1 Kiến nghị về pháp luật 63

3.3.2 Chính sách về tài chính, tín dụng 64

3.3.3 Chính sách thị trường 66

Phần kết luận 68

Tài liệu tham khảo

Phụ lụcLƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

 


2. Mục tiêu của đề tài:  

- Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về khởi nghiệp như khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ, các lý thuyết kinh tế liên quan đến khởi nghiệp. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng của công tác khởi nghiệp các DNVVN ở Việt Nam thời gian qua và thực trạng về chính sách của nhà nước đối với khu vực DNVVN 

- Xây dựng một quy trình cho quá trình khởi nghiệp để cho người khởi nghiệp có cơ sở lý thuyết, nắm được các bước cụ thể trong quá trình khởi nghiệp. 

- Đề xuất những giải pháp đối với chính sách pháp luật của nhà nước, sự hỗ trợ của Chính phủ đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhất là trong công tác khởi nghiệp.NỘI DUNG:
Phần mở đầu Trang

Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 04

1.1 Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ 04

1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ 04

1.1.2 Tiêu chí phân loại DNVVN 04

1.2 Những vấn đề cơ bản về khởi nghiệp 05

1.2.1 Người khởi nghiệp 05

1.2.2 Đặc trưng của khởi nghiệp 05

1.3 Cơ sở lý luận của khởi nghiệp 06

1.3.1 Lập bản kế hoạch kinh doanh 06

1.3.1.1 Kế hoạch marketing 08

1.3.1.2 Quá trình phát triển sản phẩm 11

1.3.1.3 Tên doanh nghiệp và thương hiệu hàng hoá, dịch vụ 11

1.3.1.4 Kế hoạch định vị doanh nghiệp 12

1.3.1.5 Kế hoạch nhân sự 13

1.3.1.6 Chọn loại hình doanh nghiệp 15

1.3.1.7 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 16

1.3.1.8 Kế hoạch tài chính và kế toán 17

1.3.1.9 Kế hoạch bán hàng 18

1.3.2 Đăng ký kinh doanh 20

1.3.2.1 Cơ sở pháp lý và thủ tục ĐKKD 20

1.3.2.2 Trình tự thủ tục ĐKKD 20

1.3.3 Kinh nghiệm về khởi nghiệp ở một số nước 21

Chương II: THỰC TRẠNG VỀ DOANH NGHIỆP VÀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 26

2.1 Vai trò của DNVVN trong nền kinh tế quốc dân 26

2.1.1 Vai trò kinh tế 26

2.1.2 Vai trò xã hội 28

2.2 Thực trạng về các DNVVN và hoạt động khởi nghiệp các DNVVN ở Việt

Nam giai đoạn hiện nay 28

2.2.1 Thông tin chung về DNVVN 28

2.2.1.1 Số lượng DNVVN ở Việt Nam 28

2.2.1.2 Quy mô của các DNVVN ở Việt Nam hiện nay 28

2.2.1.3 Sự phân bố của các DNVVN ở Việt Nam hiện nay 30

2.2.1.4 Hiệu quả kinh doanh của các DNVVN 31

2.2.1.5 Các DNVVN Việt Nam chưa chú trọng vào chất lượng 31

2.2.2 Thực trạng khởi nghiệp 32

2.2.2.1 Thực trạng trong việc lập kế hoạch kinh doanh 32

2.2.2.2 Thực trạng quản lý, hoạt động của DN sau khi hoạt động 34

2.2.2.3 Đăng ký kinh doanh, thủ tục và chính sách hỗ trợ 38

Chương III: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP VÀ CÁC KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC

ĐKKD VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DNVVN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 43

3.1 Mô hình kế hoạch kinh doanh để khởi nghiệp DNVVN ở Việt Nam trong giai

đoạn hiện nay 43

3.1.1 Quan điểm phát triển DNVVN 43

3.1.2 Lập bản kế hoạch khởi sự doanh nghiệp 44

3.1.2.1 Phân tích thị trường 45

3.1.2.2 Xây dựng các sản phẩm, dịch vụ 48

3.1.2.3 Phân tích tài chính 50

3.1.2.4 Kế hoạch nhân sự và tổ chức doanh nghiệp 55

3.1.2.5 Các chiến lược thực hiện 59

3.1.2.6 Lập bảng tóm tắt khởi sự doanh nghiệp 63

3.2 Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 63

3.3 Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện phát triển các DNVVN 63

3.3.1 Kiến nghị về pháp luật 63

3.3.2 Chính sách về tài chính, tín dụng 64

3.3.3 Chính sách thị trường 66

Phần kết luận 68

Tài liệu tham khảo

Phụ lụcLƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.
LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: