(LUẬN văn THẠC sĩ) vai trò của bộ phận kế toán quản trị và thông tin kế toán quản trị trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt namCó 3 câu hỏi nghiên cứu được đặt ra trong đề tài nghiên cứu này:


  Câu hỏi nghiên cứu 1: Bằng cách nào các doanh nghiệp sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị (MAS) để gia tăng kết quả hoạt động kinh doanh?

  Câu hỏi nghiên cứu 2:  Tầm ảnh hưởng của bộ phận kế toán có vai trò như thế nào trong mối quan hệ giữa sự tham gia của kế toán trong quá trình ra quyết định  tới  mức  độ  sử  dụng  hệ  thống  thông  tin  kế  toán  quản  trị  trong  doanh nghiệp?

  Câu hỏi nghiên cứu 3: Sự tham gia của kế toán quản trị trong quá trình ra quyết định  chiến lược  có ảnh hưởng đến mức độ sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị ở các doanh nghiệp Việt Nam hay không?


NỘI DUNG:
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................................ 1

1. Bối cảnh thực hiện đề tài ............................................................................................................ 1

2. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................. 3

3. Tầm quan trọng của nghiên cứu ................................................................................................. 4

4. Tóm tắt phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .................................................................................. 6

1. 1 Tổng quan nghiên cứu ............................................................................................................. 6

1.2 Khe hổng ngiên cứu ............................................................................................................... 13

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................................. 15

2.1 Lý thuyết nền .......................................................................................................................... 15

2.1.1 Lý thuyết bất định ..................................................................................... 15

2.1.2 Lý thuyết dựa trên nguồn lực ................................................................... 17

2.2 Mô hình nghiên cứu ............................................................................................................... 25

2.3 Sự tham gia của kế toán trong quá trình ra quyết định và sử dụng hệ thống thông tin kế toán30

2.4 Tầm ảnh hưởng của bộ phận kế toán quản trị đến mối quan hệ giữa sự tham gia của kế toán quản

trị trong quá trình ra quyết định chiến lược và sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị ....... 32

2.5 Sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ......... 33

CHƯƠNG 3 ..................................................................................................................................... 37

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................. 37

3.1. Mẫu và phương pháp thu thập dữ liệu ................................................................................... 37

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục hình

3.2. Thống kê mô tả ...................................................................................................................... 38

3.3. Thang đo ................................................................................................................................ 41

3.4. Kiểm định chệch do phương pháp......................................................................................... 48

3.5. Độ phù hợp của mô hình với dữ liệu ..................................................................................... 49

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................................... 50

CHƯƠNG 5 ................................................................................................................................. 54

BÀN LUẬN ................................................................................................................................. 54

5.1 Hàm ý lý thuyết ...................................................................................................................... 54

5.2. Hàm ý quản lý ....................................................................................................................... 55

5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................................................ 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................................ 58

PHỤ LỤC ...............................................................


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADCó 3 câu hỏi nghiên cứu được đặt ra trong đề tài nghiên cứu này:


  Câu hỏi nghiên cứu 1: Bằng cách nào các doanh nghiệp sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị (MAS) để gia tăng kết quả hoạt động kinh doanh?

  Câu hỏi nghiên cứu 2:  Tầm ảnh hưởng của bộ phận kế toán có vai trò như thế nào trong mối quan hệ giữa sự tham gia của kế toán trong quá trình ra quyết định  tới  mức  độ  sử  dụng  hệ  thống  thông  tin  kế  toán  quản  trị  trong  doanh nghiệp?

  Câu hỏi nghiên cứu 3: Sự tham gia của kế toán quản trị trong quá trình ra quyết định  chiến lược  có ảnh hưởng đến mức độ sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị ở các doanh nghiệp Việt Nam hay không?


NỘI DUNG:
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................................ 1

1. Bối cảnh thực hiện đề tài ............................................................................................................ 1

2. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................. 3

3. Tầm quan trọng của nghiên cứu ................................................................................................. 4

4. Tóm tắt phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .................................................................................. 6

1. 1 Tổng quan nghiên cứu ............................................................................................................. 6

1.2 Khe hổng ngiên cứu ............................................................................................................... 13

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ................................................................................................. 15

2.1 Lý thuyết nền .......................................................................................................................... 15

2.1.1 Lý thuyết bất định ..................................................................................... 15

2.1.2 Lý thuyết dựa trên nguồn lực ................................................................... 17

2.2 Mô hình nghiên cứu ............................................................................................................... 25

2.3 Sự tham gia của kế toán trong quá trình ra quyết định và sử dụng hệ thống thông tin kế toán30

2.4 Tầm ảnh hưởng của bộ phận kế toán quản trị đến mối quan hệ giữa sự tham gia của kế toán quản

trị trong quá trình ra quyết định chiến lược và sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị ....... 32

2.5 Sử dụng hệ thống thông tin kế toán quản trị và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ......... 33

CHƯƠNG 3 ..................................................................................................................................... 37

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................. 37

3.1. Mẫu và phương pháp thu thập dữ liệu ................................................................................... 37

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục hình

3.2. Thống kê mô tả ...................................................................................................................... 38

3.3. Thang đo ................................................................................................................................ 41

3.4. Kiểm định chệch do phương pháp......................................................................................... 48

3.5. Độ phù hợp của mô hình với dữ liệu ..................................................................................... 49

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................................... 50

CHƯƠNG 5 ................................................................................................................................. 54

BÀN LUẬN ................................................................................................................................. 54

5.1 Hàm ý lý thuyết ...................................................................................................................... 54

5.2. Hàm ý quản lý ....................................................................................................................... 55

5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................................................ 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................................ 58

PHỤ LỤC ...............................................................


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Hoàng Sum" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: